Stavanger

Sjekket fastlegens forhold til abort:Menn reserverer seg

Facebookgruppen «Menn som reserverer seg mot reservasjonsleger» har vokst seg stor den siste tiden. Eirik Faret Sakariassen mener det handler om å vise solidaritet overfor de berørte kvinnene.

Gruppen på Facebook oppfordrer menn til å reservere seg mot fastleger som nekter å henvise kvinner til abort. Eirik Faret Sakariassen (SV) har selv sjekket sin fastlege, og var fornøyd da det viste seg at han ikke nekter henvisning.

– Jeg vil ikke at min lege skal ha mulighet til å nekte å gjøre en del av jobben. Det er ingen menneskerett å være fastlege, så dersom de ikke vil henvise får de finne seg en annen legejobb, sier Faret Sakariassen.

Bør være likt for alle
Han er glad for å se engasjementet til mennene, og sier at menn fra hele landet har stilt seg bak dette. Han mener det er bra at menn tar tydelig standpunkt, og at de sier ifra i stedet for å la det gå forbi. Under kvinnedagen på lørdag har Faret Sakariassen tenkt å gå med parolen om reservasjonsrett. Han mener det er spesielt dersom dette skal avgjøres kommunalt, da han mener at helsetjenester bør være likt i hele landet.

– Det ville vært litt spesielt om det for eksempel ble «ja» i Stavanger og «nei» i Sandnes, sier Faret Sakariassen.

Per-Endre Bjørnevik i KrF synes det bør være en selvfølgelig rett for leger å ikke ville henvise kvinner videre til abort. Han mener at legens standpunkt skal respekteres, og at det ikke på noen måte går ut over kvinnen som søker abort.

– Dette er et spørsmål som angår både kvinner og menn, så det er naturlig at menn er engasjerte. For min del er det ikke aktuelt å bytte fastlege dersom han eller hun reserverer seg, sier Bjørnevik.

Kjartan Alexander Lunde i Venstre sier han ikke har kjennskap til Facebook-gruppen, og at han heller ikke kommer til å melde seg inn i den. Han sier at han må se an hva som skjer i Stavanger før han uttaler seg ytterligere, og at det fortsatt er en lang vei igjen.

Ser problemet
Han synes det er interessant at mennene engasjerer seg, da det først og fremst er kvinnene det går ut over dersom reservasjonsretten blir innført. Lunde sier det blir spennende å se om det blir lokale bestemmelser, og om det så vil bli innført i Stavanger. Han legger til at han ikke tror det kommer til å bli en problemstilling i Stavanger.

– Dersom man har et godt forhold til fastlegen tror jeg det skal litt til før man bytter. Jeg ser at det er problemer rundt dette, og at det kan føre til at noen jenter er uheldige i sårbare situasjoner, sier Lunde.

– Stavanger sier klart nei
Onsdag ettermiddag ble den kommunale reservasjonsordningen for fastleger behandlet i levekårsstyret, og forslaget ble klart nedstemt. Saken skal nå videre til formannskapet.
Punktene tar utgangspunkt i høringsnotatet sendt fra Helse- og omsorgsdepartementet, og tre av de fire punktene på listen fikk flertall.

Første punkt gikk ut på at dersom fastleger får lov til å reservere seg mot henvisning, svekker det kvinners rettigheter og deres lovfestede rett til svangerskapsavbrudd. Andre punkt gikk ut på at Stavanger kommunes standpunkt og begrunnelse er uavhengig av om reservasjonsretten er statlig eller kommunalt forankret. Dersom departementet sier nei til ordningen anbefaler ikke kommunen en lovendring som sier at staten skal ha anledning til å inngå avtale med fastlegene. Dette punktet var Venstre alene om.

9 av 11 var enige i at dersom det åpnes for at fastleger skal kunne reservere seg mot henvisning til abort bør det i forkant utarbeides nasjonale retningslinjer. Stavanger kommune ber også om at pasientenes lovfestede rett til et likeverdig helsetilbud skal være avgjørende når man skal vurdere om det skal kunne inngås avtale med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort. De fraråder samtidig myndighetene til å fatte beslutning om at å inngå reservasjonsavtaler legges til den enkelte kommune.

Siste punkt omhandler også spørsmålet om aktiv dødshjelp, og at Stavanger kommune anbefaler at reservasjoner knyttet til andre samvittighetshensyn blir behandlet enkeltvis, ikke samlet slik det kommer fram i høringsnotatet.

– Levekårsstyret har allerede kommet med en klar innstilling til formannskapet. Stavanger sier klart nei til den kommunale ordningen for reservasjonsmulighet for fastleger, sier Venstres Per A. Thorbjørnsen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: