Politikk

Stavanger-budsjettet: Beholder kvaliteten i eldreomsorgen

Eldreomsorgen i Stavanger får ikke nye kuttforslag i kommunedirektørens forslag til langtidsbudsjett

Kommunedirektøren Per Kristian Vareide har tidligere gått inn for å redusere dekningsgraden, altså antall sykehjemsplasser per innbygger over 80 år. Politikerne har ikke ville være med på det, og han har nå innarbeidet økning av budsjettet for eldreomsorg, slik at det ikke blir færre ansatte per beboer.

Samtidig advarer Vareide med at kommunen sliter med å rekruttere ansatte i sykehjem allerede i dag, og peker på at kommunen må øke antall årsverk fra 911 i år til 1341 i 2027.

– Veldig mye

– Dette er veldig mye, sier Vareide.

Stavanger-flertallet har vedtatt å bygge heltidskultur, men Vareide peker på at behovet for ansatte er like stort på hver ukedag, og at det da vil gi turnuser med jobbing langt over hver tredje helg. Han følger uansett de politiske signalene.

For å øke arbeidsdeltakelsen og imøtekomme det voksende behovet for arbeidskraft i årene framover, må flere gå fra å jobbe deltid til å jobbe heltid. Mål og mulige virkemidler for økt grunnbemanning sammenfaller i stor grad med arbeidet med utvikling av heltidskultur. Kommunedirektøren har valgt å se arbeidet med økt grunnbemanning i sykehjem i sammenheng med arbeid for heltidskultur i Stavanger kommune. Man skal prøve ut ulike tiltak i sykehjem for å vurdere hvordan grunnbemanningen best mulig kan økes ved å erstatte deltidsstillinger med heltidsstillinger, oppsummerer administrasjonen i budsjettforslaget.

13 millioner ekstra

Kommunestyret vedtok i sist tertialrapport å styrke budsjettet til alders- og sykehjem for 2021 5 millioner kroner for høsten 2021, og helårseffekten av dette, 15 millioner kroner, er innarbeidet i budsjettet fra 2022.

Opprinnelig vedtok politikerne å redusere dekningsgraden i alders- og sykehjem med 1 prosent, det tilsvarer 25–30 langtidsplasser, men formannskapet vedtok senere ikke å redusere disse plassene.

– Det er derfor foreslått å styrke budsjettet til alder- og sykehjem med kr 13 millioner kroner for å reversere tiltaket om redusert dekningsgrad, melder Vareide.

Han advarer uansett mot å ikke redusere dekningsgraden på sikt, på grunn av den kommende eldrebølgen og kravet om ekstra ressurser som kommer.

– En snikende krise, den er mye mer alvorlig enn koronapandemien, sa Vareide i sin budsjettpresentasjon.
Nyeste fra Dagsavisen.no: