Politikk

Stavanger-budsjettet: Dette blir dyrere

Dyrere renovasjon, høyere egenandel for aldershjem og dyrere trygghetsalarm er blant endringene Stavanger-innbyggere må regne med neste år

Dette er klart etter kommunedirektør Per Kristian Vareides presentasjon av handlings- og økonomiplanen for 2022-2025 på Tou Scene fredag formiddag.

Kommunedirektøren foreslår følgende endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger i 2022:

 • Vanngebyr foreslås økt med 3 % mens avløpsgebyrene foreslås økt med 2 % 2022. For slamtømming foreslås en økning på 7 %.
 • Satser for renovasjonsgebyr foreslås økt med 15 %.
 • Kommunedirektøren foreslår å holde leie av idrettshaller uendret fra 2021 til 2022.
 • Feieavgiften foreslås økt fra kr 330 per pipeløp til kr 340 per pipeløp i 2022.
 • Maksimalsatsen for barns opphold i barnehage blir fastsatt i Stortingets budsjettvedtak i desember. Egenbetalingssats for barns opphold i barnehager i 2022 for en 100 % plass er prisjustert til kr 3 315 per måned i tråd med forslag til statsbudsjett 2022.
 • Betalingssats for skolefritidsordningen foreslås økt med 2,5 % fra høsten 2022. Dette gir en økning på kr 89 per måned til kr 3 277 for 100 % plass og kr 61 per måned til kr 2 255 for 60 % plass fra 1. august 2022.
 • Elevkontingent for Stavanger Kulturskole foreslås økt med i gjennomsnitt 1,4 % per semester med virkning fra 1. januar 2022.
 • Maksimal egenandel for langtidsopphold sykehjem foreslås økt med 2,5 % til kr 74 023 per måned.
 • Maksimal egenandel for aldershjem foreslås økt med 2,5 % til kr 47 086 per måned.
 • Betaling for korttidsopphold på institusjon er justert fra kr 175 per døgn til kr 180 per døgn i tråd med forslag til statsbudsjett 2022.
 • Egenandel ved Lagård dag- og nattlosji foreslås økt med 2,5 % til kr 324 per døgn.
 • Sats for opphold ved dagsenter er justert til kr 100 i tråd med forslag til statsbudsjett for 2022. Betaling for måltider ved dagsenter foreslås økt med 2,5 % sammenlignet med 2021. Samlet pris for opphold inkl. måltider blir kr 156 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og kr 199 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.
 • Timepris for praktisk bistand i hjemmet foreslås økt med 2,5 % til kr 504.
 • Abonnementsavgift for trygghetsalarm foreslås økt med 2,5 % for alle trinn over 2G fra 1.1.2022.
 • Kommunedirektøren foreslår å ikke øke satsene på vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise.
 • Innføring av egenandel for fysioterapi til innbyggere over 16 år gjelder fra og med 2023.
 • Egenandel døgnpris K46/MO-ung foreslås økt med 2,5 % til kr 332.
 • Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven foreslås økt i snitt med 2,5 %.
 • Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, samt søknader om deling foreslås økt i snitt med 3 %.
 • Gebyrregulativ for behandling av private reguleringsplaner foreslås økt med 3 %.
 • Harmonisering av eiendomsskatt foreslås videreført med mål om 2,3 promille for alle eiendommer i kommunen i løpet av overgangsperioden på 2 år og med bakgrunn i kommunale takster fra 2021. Bunnfradrag foreslås videreført med inntil kr 400 000 for hver godkjent boenhet.
 • Kommunedirektøren foreslår å ikke øke gebyr for behandling av refusjonssak.
 • Gebyrene ved bibliotekene i Stavanger foreslås uendret fra 2021 til 2022.