Nyheter

Buss, båt og tog blir gratis i Stavanger

Stavanger blir Norges første storby med gratis kollektivtrafikk.

Fra 1. juli skal buss, båt og tog gjøres helt gratis for alle innbyggere i Stavanger. Partiene Arbeiderpartiet, Folkets Parti, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV er enige om at Stavanger som første store norske by skal fullfinansiere kollektivtrafikken på vegne av egne innbyggere. Målet er at det skal sørge for at færre kjører bil, og flere reiser kollektivt i Norges fjerde største by – slik at klimaavtrykket blir mindre og rushtidsavgift kan unngås for bilistene.

Stavanger-regionen fikk fjernet rushtidsavgiften i 2020 – under forutsetning av at det ikke førte til økt biltrafikk, og at nullvekstmålet ble innfridd. Med innbyggervekst og lokal opptur i næringslivet de siste årene har biltrafikken igjen økt, selv om også flere bruker sykkel, går eller reiser kollektivt.

Stavanger kommune har som mål at minst 70 % av personreiser skal foregå til fots, med sykkel eller kollektivtransport. Derfor er det viktig at det gjøres kraftfulle grep for å få flere som kan – over på sykkel eller som brukere av kollektivtrafikk.

Det er selskapet Kolumbus som driver kollektivtrafikken i Stavanger-regionen – og det er Rogaland fylkeskommune, og ikke Stavanger kommune, som har det politiske og økonomiske ansvaret for kollektivtrafikken.

Stavanger kommune vil derfor garantere for de budsjetterte passasjerinntektene hos Kolumbus fra innbyggere i Stavanger i vedtatte budsjett, slik at Kolumbus har forutsigbarhet i sin drift, all den tid selskapet også drifter kollektivtrafikken i øvrige kommuner i fylket.

Flertallspartiene ber nå om at kommunedirektøren går i dialog med Kolumbus og eventuelt Rogaland fylkeskommune for å sikre gode tekniske løsninger slik at ordningen kan innføres allerede 1. juli for folkeregistrerte innbyggere i Stavanger.

– For mange er og vil bilen fortsatt være nødvendig, men flere er i en situasjon hvor de kan klare seg helt uten bil eller kutte bil nummer to i husstanden. Vi håper at gratis buss sørger for at flere prøver å reise mer kollektiv i hverdagen, gjerne i kombinasjon med økt sykkelbruk. Det er veldig viktig for klimaavtrykket vårt at flere dropper bilen, og for næringslivet er det viktig å få ned køer på veiene, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

Stavanger kommune har de siste årene levert store overskudd, og har bygget opp et godt disposisjonsfond. Det er rekordlav arbeidsledighet (1,8 prosent) og økende formuer. Derfor kan de samarbeidende partiene i Stavanger nå sette av midler til gratis buss det neste året.

– Vi i Folkets Parti har hele tiden jobbet for gratis buss i fylkespolitikken i Stavanger-regionen uten å få gjennomslag. Det er nemlig helt nødvendig at flere velger buss eller andre transportmiddel om vi skal unngå at Staten krever at det innføres rushtidsavgift igjen. Derfor er dette tiltaket like viktig for de som er avhengig av bil, som det er for de som ikke gjør det. Fredrikstad hadde et kort prøveprosjekt med gratis buss som ga gode resultater, men vi må sikre at tilbudet varer lenger for å oppnå målene våre her lokalt, sier Frode Myrhol, gruppeleder i Folkets Parti – FNB.

– Klimautslippene må ned, luftkvaliteten må opp – og vi har dårlig tid. Det er i trafikken vi lokalt kan gjøre de største grepene. Aller helst vil vi at flere skal gå og sykle, og vi tror at flere kan ta sjansen på å klare seg uten bil når de vet de kan kombinere det å gå og sykle med kollektivtrafikk på dager med dårlig vær. Derfor er det viktig at vi samtidig med gratis kollektiv også fortsetter og legger til rette for sykkel, sier utvalgsleder i miljø og utbygging, Rune Askeland (MDG).


Mer fra Dagsavisen