Debatt: - Valgkamptid er krisetid - i Ap

Debatt: Høyre-minister Anniken Hauglie ser ikke den samme deltidskrisen Ap kjemper mot.

Av: Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister (H)

Det er valgkamptid og Ap varsler om deltidskrise i arbeidslivet. Jeg er enig med Ap i at andelen deltidsarbeidende kvinner (og menn) bør ned. Men under denne regjeringen går heldigvis utviklingen i riktig retning.

Antallet personer som arbeider deltid er høyest innen helse- og sosialtjenester, varehandel, undervisning og innen forretningsmessig tjenesteyting. Stadig flere kvinner jobber imidlertid heltid. Da vi tok over makten i 2013 jobbet 40 prosent av kvinnene deltid, i 2018 var tallet 37 prosent. Dette tilsvarer 61.000 flere kvinner på heltid. Den langsiktige trenden er at antall ufrivillig deltidsarbeidende er nedadgående. Toppen synes å ha vært under Ap.

Det er positivt at kommunene legger til rette for en heltidskultur. Høyre-styrte Kristiansand kommune har for eksempel sagt at stillinger som utlyses som utgangspunkt skal være 100 prosentstillinger. 
Regjeringen har innført endringer i arbeidsmiljøloven som styrker bestemmelsen om fortrinnsrett for deltidsansatte til utvidet stilling framfor nyansettelser. Fra 2019 er det også tydeliggjort hva som er lovlig fast ansettelse. Dette betyr blant annet at avtaler om «fast ansettelse uten garantilønn», som ikke gir noe garantert minste arbeidsomfang, ikke kan videreføres. Adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak er også strammet inn etter forslag fra regjeringen.

Det er i flere år stilt krav til de regionale helseforetakene om at sykehusene skal ansette flest mulig i hele, faste stillinger. Dette har gitt resultater. Bruken av deltid i sykehusene har gått ned med mer enn 20 prosent i alle helseregionene siden 2011, og nedgangen fortsetter. I samme periode har gjennomsnittlig stillingsprosent økt og ligger på om lag 90 prosent i alle helseregioner.

Litt over 90 prosent av dem som arbeider deltid oppgir imidlertid at de ikke ønsker å arbeide mer, mens litt under 10 prosent ønsker å jobbe mer, ifølge arbeidskraftsundersøkelsen. Det er et tankekors i dagens samfunn at de fleste som jobber deltid, gjør det frivillig. Hva mener Arbeiderpartiet om det?

Det kan være ulike grunner til at så mange velger å jobbe deltid, og at andelen kvinner som arbeider heltid i løpet av det siste tiåret har økt fra 58 til 63 prosent, er bra. Men den bør økes ytterligere: Det er stor etterspørsel etter arbeidskraft nettopp i de sektorene hvor deltidsandelen er høy. Men det er også viktig for den deltidsarbeidende kvinnens (og mannens) private velferd, økonomiske uavhengighet og fremtidige pensjon at man jobber mer når man er i arbeidsfør alder. At flere som jobber deltid bør jobbe heltid er vi enige om. Men utover å varsle om en deltidskrise, ser jeg få svar på hvordan det skal løses i Aps utspill.