Roganytt

Hotell ble slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Byggetrinntomt V AS som begjærte at Aksdal Inn AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 664.466 kroner som har sin bakgrunn i ubetalt husleie, og penger som er lagt ut, blant annet kommunale avgifter.

Aksdal Inn AS har drevet hotell/motell i Aksdal. Firmaet omsatte i 2020 for 1,8 millioner kroner og fikk samme år et resultat før skatt på 237.000 kroner.

Ingen fra Aksdal Inn AS møtte til onsdagens rettsmøte i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

«Saksøkte har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Det foreligger presumpsjon for insolvens etter konkursloven § 63. Klar og forfalt gjeld ble krevd betalt 22. august 2022 i e-post som er framlagt. Konkursvarsel ble forkynt av stevnevitnet for styreleder i skyldner-selskapet 3. oktober 2022. Betalingsfristen utløp 18. oktober, uten at betaling fant sted. Begjæringen innkom 1. november 2022. I betalingsoppfordringen ble skyldneren gjort oppmerksom på fordringshaverens adgang til å begjære konkurs åpnet dersom betaling ikke skjer innen fristens utløp, og på at insolvens ved behandlingen av konkursbegjæringen i alminnelighet skal antas å foreligge når fordringshaveren har gått fram etter reglene i paragraf § 63. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 63 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Maria Oftedal er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 14. februar 2023.

Mer fra Dagsavisen