Kultur

Teateret: - Ikke full kompensasjon, men tilfreds

Rogaland Teater fikk litt mer tilskudd enn sist, selv om det ikke er nok. teateret fikk ikke midler til styrking av vedlikeholdet som er økende.

Torsdag la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett 2023. Et stramt budsjett, for krisetider.

Rogaland Teater fikk samme tilskudd som sist år, men en økning på 2,95 prosent som kompensasjon for økt lønns og prisvekst.

«Dette er ikke en full kompensasjon, som for oss forventes å utgjøre 4,5 prosent, men vi sier oss tilfreds med denne økningen. Det gjør at vi kan fortsette med å gjøre spillerommet større både internt og eksternt i 2023», skriver Rogaland Teater i en pressemelding.

Teateret forteller at de er i gang med å jobbe fram kostnadssparende tiltak, og at de ser på strømsparende tiltak på kort sikt og investeringer på lang sikt.

Teaterbygningen er gammel, aktivitetsnivået er høyt og kapasitetsutnyttelsen er stor.

«Det fører til at vedlikeholdsbehovet er økende. Av den grunn søkte teateret om midler til styrking av vedlikeholdet av eksisterende bygg. Dette ble ikke innvilget».

Ifølge beregningene fra tilstandsrapporten fra 2020, øker vedlikeholdsetterslepet for hvert år som går.

– Ifølge beregningene fra tilstandsrapporten fra 2020, øker vedlikeholdsetterslepet for hvert år som går. Vi nærmer oss en akutt situasjon, og behovet både for strakstiltak og en langsiktig løsning med et nytt teaterhus er de siste årene forsterket, sier teaterdirektør Ellen Math Henrichsen, som samtidig er meget tilfreds med at arbeidet med Akropolisvisjonen nå er lagt i hendene på Stavanger kommune.

Selv om det ikke kom midler til Sceneskiftet i 2023, mener Rogaland Teater at det er positive signaler om at Stavanger står for tur når det gjelder kulturbygg. Fordi regjeringen har uttalt at de tar sikte på en bredere geografisk fordeling av prosjekter i årene framover.

Mer fra Dagsavisen