Nyheter

Dette får Rogaland i statsbudsjettet: Vassøy- og Kvitsøy-ferja blir gratis

Her får du oversikten over hva som ligger inne i statsbudsjettet for Rogaland.

Torsdag klokken 10.00 la regjeringen fram statsbudsjettet 2023.

Innbyggerne på Vassøy kan juble for gratis ferje. Rogaland får også gratis ferje mellom Mekjarvik og Kvitsøy.

– Dette er en skikkelig gladsak for innbyggerne i fylket vårt. Regjeringen har allerede i løpet av det første året innfridd løftet om å innføre gratis ferge på fergesamband med under 100.000 reisende i året. For oss i Rogaland har det vært svært viktig at man også inkluderer gratis ferge for øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og jeg er veldig glad for at dette nå kommer på plass. Jeg vet at det betyr mye for alle som bor, arbeider og pendler til Kvitsøy og Vassøy, sier sier stortingsrepresentant Tom Kalsås (Ap) fra Gjesdal til RA.

– Dette handler om at vi skal føre en aktiv og fremtidsrettet distriktspolitikk, som legger til rette for at folk skal kunne bo og jobbe i hele landet vårt, og om å ivareta levende samfunn langs kysten og i fjordene, også her i Rogaland, legger han til.

Regjeringen foreslår å bruke 420 millioner kroner til gratis ferje og til å redusere takstene til 50 prosent sammenlignet med takstene 1. januar 2021.

– For denne regjeringen er det viktig å redusere kostnadene for vanlige folk. I en tid der mye blir dyrere, prioriterer regjeringen å redusere levekostnadene til ferjereisende i hele Norge. Vi sørger nå for at ferjetakstene blir halverte, og innfører gratis ferje til øyer og samfunn uten vei til fastlandet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Takstendringene skal etter planen bli innført 16. august 2023.

– Regjeringen jobber for at folk skal kunne bo, arbeide og leve gode liv i hele Norge. Nå øker vi rammetilskuddet slik at fylkeskommunene kan redusere ferjetakstene og innføre gratis ferje uten at det går ut over andre tjenester. Det vil gjøre reisehverdagen billigere for mange folk rundt om i landet, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Samferdsel

Vei:

  • 39 Sørmarka–Smeaheia (Sykkelstamveien) i Sandnes og Stavanger kommuner. Regjeringen prioriterer midler til videreføring av prosjektet, som inngår i Bypakke Nord-Jæren, en del av byvekstavtalen for Nord-Jæren. Prosjektet utgjør første etappe av utbyggingen av en høystandard sykkelvei langs E39 mellom Sandnes og Stavanger. Prosjektet omfatter bygging av sykkelvei på en strekning på om lag 12 km. Anleggsarbeidene startet i september 2018. Deler av prosjektet ble åpnet for trafikk i 2020, mens hele strekningen er planlagt åpnet for trafikk i 2024.
  • E39 Eiganestunnelen i Stavanger kommune. Regjeringen prioriterer midler til sluttoppgjør for prosjektet og til å finansiere utbedringen av Byhaugtunnelen, som er en del av prosjektet. Eiganestunnelen ble åpnet for trafikk i 2020.
  • Rv. 509 Sør-Tjora – Kontinentalveien (Transportkorridor vest) i Sola kommune. Det legges opp til å videreføre prosjektet, som inngår i Bypakke Nord-Jæren, en del av byvekstavtalen for Nord-Jæren. Prosjektet omfatter utvidelse av om lag 2,5 km av dagens vei fra to til fire kjørefelt og sykkelvei/fortau fra Sør-Tjora til Kontinentalvegen på riksvei 509, med en arm ned mot havn og næringsområder i Risavika i Tananger. Risavika er sentralhavn for Rogaland og et viktig knutepunkt for flere transportformer. Høyre kjørefelt i hver kjøreretning forbeholdes buss og tyngre næringskjøretøy. Anleggsarbeidene startet opp vinteren 2022, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2024.
  • E39 Rogfast i Bokn, Kvitsøy og Randaberg kommuner. Regjeringen prioriterer midler til å videreføre utbyggingen av prosjektet, som er det første ferjeavløsningsprosjektet på ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Prosjektet omfatter bygging av en 26,7 km lang undersjøisk tunnel i to løp mellom Harestad og Laupland og en 3,7 km lang tunnelarm til Kvitsøy. På Bokn blir det bygd 2,7 km vei i dagen, og dagens kryss blir bygd om. Tilknytning til eksisterende E39 i Randaberg skjer i Harestadkrysset, som er planlagt gjennomført som del av prosjektet E39 Smiene – Harestad innenfor Bypakke Nord-Jæren. Anleggsarbeidene startet i 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2031.
  • Rv. 13 Ryfast i Strand og Stavanger kommuner. Regjeringen prioriterer midler til restfinansiering av prosjektet riksvei 13 Ryfast. Anleggsarbeidene startet i 2012. Ryfylketunnelen mellom Solbakk i Strand kommune og Hundvåg i Stavanger kommune ble åpnet for trafikk i 2019, mens Hundvågtunnelen mellom Hundvåg og Stavanger sentrum ble åpnet for trafikk i 2020. I 2023 pågår det restarbeider, i hovedsak utbedring av Hølleslitunnelen i Strand kommune.
  • E39 Lyngdal vest – Ålgård i Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Lund, Eigersund, Bjerkreim og Gjesdal kommuner i Agder og Rogaland fylkeskommuner. Regjeringen foreslår å bevilge 6,1 milliarder kroner til Nye Veier i 2023. Strekningen er delt i flere prosjekter. Det ble vedtatt statlig kommunedelplan for delstrekningen Lyngdal vest – Sandnes i 2021. Reguleringsplan for strekningen Bue – Ålgård ble vedtatt våren 2022. Det pågår prosjektutvikling på øvrige delstrekninger mellom Lyngdal vest og Bue.
  • Diverse utbedringstiltak: Det prioriteres i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det planlegges å bruke midler til blant annet: Videreføring av arbeidet med kommunedelplaner for prosjektet E39 Bokn–Stord i Bokn, Tysvær og Sveio kommuner i Vestland og Rogaland fylkeskommuner. Videreføring av arbeidet på E134 Espelandssvingene i Vindafjord kommune Videreføring av arbeidene med å forberede prosjektet riksvei 13 Lovraeidet–Rødsliane i Suldal kommune for anleggsstart. Videreføring av arbeidene på E39 Osli­–Hove i Sandnes kommune. Prosjektet er første byggetrinn av E39 Ålgård–Hove og inngår i Bypakke Nord-Jæren som er en del av byvekstavtalen for Nord-Jæren. Utbedringer av terrenget langs veiene og utretting av kurver.

Byområder og kollektivtransport

Byvekstavtale Nord-Jæren. Byvekstavtale for Nord-Jæren 2019–2029. Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner. Byvekstavtalen ble inngått i 2020. Avtalen er fulgt opp i 2023-budsjettet med følgende fordeling av midler:

* Om lag 110 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei. Midlene brukes i hovedsak til å videreføre utbyggingen av flere delstrekninger på E39 Sykkelstamveien.

* Om lag 250 millioner kroner i belønningsmidler som blant annet skal brukes til drift av kollektivtrafikk.

* Om lag 550 millioner kroner til Bussveien, som omfatter bygging av et sammenhengende høykvalitets bussystem på Nord-Jæren.

* Om lag 85 millioner kr til mindre investeringstiltak på kommunalt og fylkeskommunalt veinett. Midlene brukes til å videreføre arbeidene med kollektivtrasé Jåttåvågen.

* Om lag 180 millioner kroner til reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud, fordelt med om lag 90 millioner kroner på hver av ordningene. Midlene til bedre kollektivtilbud går i hovedsak til økt ruteproduksjon og finansiering av Bussveien. Tilskuddet til reduserte bompenger brukes til å kompensere for reduserte bompengeinntekter etter fjerning av rushtidsavgiften.

* Om lag 50 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk, som skal brukes til prisreduksjon i takstsonen for Nord-Jæren og takstreduksjon for dagspass og periodepass.

* Om lag 50 millioner kroner for å kompensere for reduserte bompengeinntekter som følge av lokalt vedtak om å fjerne rushtidsavgiften (tidsdifferensierte takster).

* Om lag 120 millioner kroner til stasjons- og knutepunkter langs jernbanen.

50 millioner på forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 50 millioner kroner til forsvarssektorens eiendomsprosjekter og bygg- og anleggsprosjekter i Rogaland i 2023.

Hoveddelen av utbetalingene er knyttet til styrking av rekruttutdanningen på Madla.

Øke bemanningen på HRS Sola

Regjeringen foreslår å øke grunnbemanningen ved Hovedredningssentralen (HRS) på Sola.

Regjeringen foreslår dermed å øke bevilgningen for HRS på Sola og i Bodø med 14 millioner kroner i 2023, dette gjelder samlet for begge stedene.

Nysnø får tilført midler

Regjeringen øker Nysnø sin investeringskapasitet.

Nysnø er hittil tilført 2,9 milliarder kroner i kapital.

For å øke selskapets investeringskapasitet foreslår regjeringen å bevilge 600 millioner kroner til selskapet i 2023, hvorav 210 millioner kroner er risikokapital.

13 mill. til områdesatsinger i Stavanger

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 13,1 millioner kroner til områdesatsinger i Stavanger.

Regjeringen foreslår å bevilge 33,9 millioner kroner til Rogaland fylkeskommune.

UiS

Regjeringen foreslår 1,9 milliarder kroner i rammebevilgning til Universitetet i Stavanger.

Regjeringen foreslår 3,2 millioner kroner i rammebevilgning til Høgskulen for grønn utvikling i Bryne.

Kommunene i Rogaland

Fra 2022 til 2023 er det p landsbasis en nominell vekst i de frie inntektene til kommunene på 3,5 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2022.

I Rogaland er det anslått at kommunene samlet sett vil få en nominell vekst i de frie inntektene på 4 prosent.

I Rogaland har 17 av 23 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis.

Det er anslått at Rogaland fylkeskommune vil få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,6 prosent.

Saken oppdateres.


Nyeste fra Dagsavisen.no: