Politikk

Ny rapport om Osloskolen: – Vi skal nå gå i dialog med rektorene

Utdanningsetaten i Oslo har vært gjennom en omfattende omorganisering de siste årene. Skolelederforbundet er bekymret for det som kommer fram i ny rapport om endringene.

– Vi både forventer og tror at Marte Gerhardsen vil samarbeide med Skolelederforbundet i Oslo. Både for å undersøke hva som ligger bak tallene i undersøkelsen og for å finne gode tiltak og løsninger videre. Vi ønsker å bidra til at Utdanningsetaten i Oslo skal være den beste skoleeieren til det beste for elever og lærlinger i Osloskolen.

Det sier Anne Nyland, leder av Skolelederforbundet i Oslo, som organiserer rektorer i Osloskolen.

Mer støtte

Etter flere år med søkelys på fryktkultur og utfordringer i Osloskolen, har Utdanningsetaten vært gjennom en omorganisering for at etaten skulle kunne gi mer målrettet støtte til hver enkelt skole. Nå har Utdanningsetaten fått en evaluering av «utvalgte områder» innen omorganiseringen. Her kommer det blant annet fram at:

 • 68 prosent av de som har svart fra skolene, sier at de får god hjelp fra Utdanningsetaten
 • 51 prosent er enige i at det er tydelig hva som forventes av skolene
 • 40 prosent er uenige i at etaten «adresserer skolens utfordringsbilde»
 • 43 prosent er uenige i at etaten er organisert på en måte som er relevant for skolenes utfordringer
 • Nesten en tredel er uenige i at de har gode arenaer for styringsdialog
 • I Utdanningsadministrasjonen (etaten) er 40 prosent uenige i at toppledelsen i etaten sender tydelige bestillinger nedover i organisasjonen

Det presiseres i rapporten at: «Dette er ikke en fullstendig evaluering av ny organisering i UDE. Evalueringen er gjennomført med utgangspunkt i oppdragsgivers ønske om mer kunnskap på utvalgte områder.»

Ikke overrasket

– For Skolelederforbundet i Oslo er ikke innholdet i evalueringen noen stor overraskelse. Vi er selvsagt bekymret for tilbakemeldingene om at så mange opplever at Utdanningsadministrasjonen ikke er organisert på en måte som er relevant for å møte skolens utfordringer, sier Anne Nyland i Skolelederforbundet.

Hun understreker at de er opptatt av å øke rekrutteringen til skolelederstillinger, særlig rektorstillinger.

– Og i det ligger det også at vi ser med uro på tilbakemeldinger om manglende satsing på mellomledere i skolen og for AKS-lederes mulighet til å samarbeide i nettverk. Vi er glade for signalene fra direktøren om at hun deler disse bekymringene og at dette er områder som må forbedres.

Undersøke mer

Dagsavisen har stilt skoledirektør, Marte Gerhardsen, en rekke spørsmål til rapporten, og får svar i e-post om at Gerhardsen mener resultatene viser noen styrker og utfordringer som etaten er kjent med og allerede jobber med, i tillegg til at det er noen funn de vil undersøke nærmere.

– Det er to år siden vi omorganiserte Utdanningsetaten, og vi hadde ikke forventet at alt skulle være på plass nå. Denne statusrapport gir oss nyttige innspill til hvordan vi kan videreutvikle Utdanningsetaten fremover.

– Ett av hovedfunnene er at 43 prosent av de spurte i skolene er uenige i at UDA er organisert på en måte som er relevant for skolens utfordringer. Er det et problem, og i så fall hvorfor?

– Vi må finne ut hva som ligger i dette funnet. Rapporten viser at skolene opplever at de får støtte og hjelp når de trenger det, og god oppfølging fra sin nærmeste leder. Samtidig sier mange at de ikke opplever at administrasjonen er organisert på en måte som er relevant for skolens utfordringer. Vi skal nå gå i dialog med rektorene for å finne ut av hva det handler om.

– Målet med omorganiseringen å gi bedre og mer målrettet støtte til skolene. Betyr det at omorganiseringen trenger store justeringer for å nå dette målet?

– Det er ingenting i rapporten som tilsier en stor justering av Utdanningsadministrasjonen nå, svarer Gerhardsen.

«Adressere skolens utfordringsbilde»

Dagsavisen har spurt Gerhardsen om hva hun mener skal til for at etaten skal kunne «adressere skolens utfordringsbilde», og hva denne formuleringen betyr. Til det skriver Gerhardsen:

– Det er viktig for oss å være relevante for skolene og de utfordringene de står i, og at de får støtte og hjelp når de trenger det. I rapporten gir skolene flere gode tilbakemeldinger, men påpeker også noen utfordringer. Vi skal nå gå i dialog med rektorene for å finne ut mer om av hva det handler om.

– Dette ble presentert for våre ansatte på tirsdag denne uken, og vi har ikke alle svarene på hva som ligger i resultatene ennå. Undersøkelsen er nå tema på alle nivåer i organisasjonen, og vi skal sammen finne ut hva som ligger bak tallene og hvordan vi skal jobbe med det fremover. Vi jobber tett med våre fagforeninger, som bidrar svært konstruktivt inn i prosessen.

– Denne rapporten kalles en sluttrapport, men det står i rapporten at det ikke er en fullstendig evaluering av ny organisering i etaten. De skriver også at løpende evalueringer og justeringer av omorganiseringen er naturlig. Kommer dere til å hente inn løpende evalueringer?

– Vi har ingen planer om en tilsvarende evaluering i løpet av den nærmeste tiden, men har løpende undersøkelser for å teste hvordan det står til i organisasjonen. En omorganisering i vår tid har ingen sluttdato, men vi skal hele tiden forbedre og utvikle oss.

– Denne evalueringen er gjennomført med utgangspunkt i oppdragsgivers ønske om mer kunnskap på utvalgte områder. Hvorfor har dere valgt å for eksempel ikke evaluere at direktørgruppen har vokst, eller at flere ansatte i arbeidsmiljøteamet har sluttet?

– Formålet med denne evalueringen er å finne ut hva som fungerer og ikke fungerer i organisasjonen slik den er nå. I forkant av spørreundersøkelsen ble det gjennomført dybdeintervjuer og workshops med ansatte i administrasjon og på skolene for å identifisere hvilke temaer som burde være med i undersøkelsen.

Uklare styringssignaler

Odd-Geir Olsen er hovedtillitsvalgt for videregående opplæring i Utdanningsforbundet. Han håper funnene fra rapporten får konkrete virkninger så de raskere kan finne gode løsninger i Osloskolen.

– Hva slags forventning har du til direktør Marte Gerhardsen?

– Jeg har store forventninger og stor tiltro. Jeg opplever at hun tar det på alvor og ønsker å bli bedre. Hun er ikke redd for vise hva de ikke lykkes med, og det er åpent at Utdanningsetaten jobber med å løse disse utfordringene.

– Ett av hovedfunnene er at 43 prosent av de spurte i skolene er uenige i at UDA er organisert på en måte som er relevant for skolens utfordringer. Er det et problem, og i så fall hvorfor?

– Det synes jeg er et altfor høyt tall. Dette skal undersøkes. Jeg tror noe av utfordringen her er at mange fagpersoner er involvert i de samme utfordringene, men med ulikt utgangspunkt. Det jobber for eksempel både jurister og pedagoger i Utdanningsetaten, og de må samhandle bedre når de gir konkrete råd til skolene.

– Omtrent halvparten av respondentene i skolene (51 prosent) enig i at det er tydelig hvilke forventninger skoleeier har til skolen? Er det godt nok?

– Dette er et funn som overrasker litt. Men, det er både rektorer og sosiallærere som har svart på dette spørsmålet, og de har litt ulike forutsetninger. Samtidig er det mange som har streke meninger om Osloskolen, og det kan være vanskelig å vite hvem man skal lytte til. Bystyret fatter beslutninger for Utdanningsetaten, og mange av politikerne i bystyret har samtidig ulike meninger om Osloskolen i mediene. Dette kan kanskje gi litt uklare styringssignaler, sier Olsen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Dette er saken:

 • Det er 17.000 ansatte i Osloskolen, og fram til november 2018 var det Astrid Søgnen som ledet etaten.
 • Etter lang tid med konflikt gikk Søgnen av, og det ble satt søkelys på fryktkultur i etaten og manglende ytringsrom. Arbeidsmiljøet ble kartlagt.
 • Høsten 2019 ble det identifisert behov for omorganisering av etaten, og ny direktør Marte Gerhardsen gikk ut i mediene og lovet å kutte antall toppledere. Det har imidlertid vært mye kontroverser rundt Gerhardsens grep, for selv om toppledelsen ble slanket, vokste antall direktører.
 • Høsten 2020 sa ansatte i Læringsmiljøteamet i etaten opp i protest mot ledelsen. Manglende medvirkning i omorganiseringen skal ha vært blant årsakene.
 • Siden høsten 2021 har Dagsavisen gjennom en rekke saker satt søkelyset på Utdanningsetatens arbeid med å kurse lærere i å håndtere vold og trusler i klasserommet. Etaten har fått pålegg fra Arbeidstilsynet, og var en periode truet med dagbøter. Før sommeren ble et avvik lukket, men et nytt åpnet, og nylig leverte etaten sitt svar til Arbeidstilsynet om hvordan de skal sikre lærere kompetanse innen voldshåndtering videre.

Kilde: Dagsavisen/Aftenposten

---


Mer fra Dagsavisen