Nyheter

Oslo kommune trapper opp boligbyggingen

Kjøp av mindre og mellomstore bygårder, samarbeid med private og ikke-kommersielle aktører samt bygging av nye leiligheter i et nytt tredje boligmarked, skal gi 1.000 nye leiligheter i denne bystyreperioden.

SVs Sunniva Holmås Eidsvoll lover en offensiv boligpolitikk i Oslo denne bystyreperioden.

Boligprisene i Oslo er de høyeste i landet og for mange er det krevende å komme seg inn på boligmarkedet. Og mange blir stående utenfor.

I byrådserklæringen har byrådspartiene vedtatt at det skal opprettes en tredje boligsektor.

Det skal i 2020 jobbes videre med gjennomføring av pilotprosjekter for å teste ut nye boligpolitiske virkemidler som kan bidra til at flere kan komme seg inn på boligmarkedet. Det er i budsjettet for 2020 satt av fire millioner  for å starte opp arbeidet med pilotene. Byrådet legger også til rette for at flere kan kjøpe egen bolig, gjennom å øke rammen for videreutlån med 400 mill. i økonomiplanperioden, fra 1,2 til 1,6 milliarder kroner.

I slutten av mai lanserte SV «Osloboligen», boliger som folk med vanlige inntekter kan kjøpe.

Et mål på hvor vanskelig det er å komme seg inn på boligmarkedet er den såkalte «Sykepleierindeksen», med en årslønn på 537.000 kroner. Den viser hvor stor andel av boligene en enslig sykepleier vil ha råd til å kjøpe.

– Kun fem prosent av boligene som er på markedet i Oslo, er da innenfor rekkevidde, sier SVs Sunniva Holmås Eidsvoll til Dagsavisen.

Hun er medlem av Byutviklingsutvalget i bystyret, og er fraksjonsleder for SV. I tillegg leder hun storfraksjonen for byutvikling, med byrådspartiene SV, Ap og MDG.

Les også: Lanserer «Osloboligen» for familier med vanlig inntekt f.eks. sykepleiernivå

Redusere forskjeller

– Boligpolitikken er et av de viktigste verktøyene for å redusere forskjeller, bevare byens mangfold og skape gode nabolag. Byrådet vil føre en aktiv boligpolitikk for å bygge flere og mer varierte boliger, og sørge for mer effektive planprosesser og saksbehandling, sier SVs Sunniva Holmås Eidsvoll.

– Det er mange som faller mellom to stoler, som ikke kan kjøpe egen bolig, men som kan betale en høy husleie

– Hvor har dere tenkt å bygge nytt?

– Kommunen sitter på tomter som kan benyttes. Vi har sett for oss et par områder i første omgang. Blant annet på Filipstad, hvor kommunen eier tomter som kan benyttes til boliger. Et annet område er Skøyen, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

Saken fortsetter under bildet.

Oslo  20160509.
Filipstad fra luften.
Oversiktsbilde.
Color Line.
Foto: Ivar Ekseth / NTB Scanpix

Filipstad er et av områdene som er hyperaktuelle for byrådet å bruke til å bygge boliger som vil gjøre det lettere for flere å kjøpe bolig. Foto: Ivar Ekseth / NTB Scanpix

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Har ikke benyttet muligheten

– Kommunen har mulighet til å kjøpe inntil 10 prosent av boligene i nye prosjekter. Dette er en mulighet kommunen lenge har hatt, men ikke benyttet seg av. Vi vil også se på muligheten for å kjøpe små og mellomstore bygårder, sier hun.

– I dag er det en rekke byggetekniske krav som fordyrer leilighetene. Hvordan skal dere klare å bygge nytt, uten at det blir for dyrt for de med vanlig inntekt?

– For det første skal ikke kommunen ha noe profittmotiv. Vi har også sett hvordan dette gjøres i andre land, for eksempel i Danmark, hvor de har noe de kaller Almenbolig. Dette er en modell hvor beboerne selv blant annet står for vedlikeholdet, for å få ned kostnadene, sier hun.

I Danmark finnes det 500.000 slike boliger, og en stor andel av danskene bor i prisregulerte leieboliger.

– Vi må også se på hvordan boligene bygges, som for eksempel prefabrikkerte moduler. Uten at jeg vet om dette kan være aktuelt for Oslo. Kommunen skal bidra til et tryggere leiemarked. Vi har noen virkemidler, som egne tomter, bruke forkjøpsrett på leiegårder, som vi har gjort på Tollefsen-gårdene, sier SV-representanten.

Les også: Vil ta boligmarkedet tilbake

Fjerne gjengs leie

Ved siden av en tredje boligsektor, vil byrådet:

* Avvikle gjengs leie.

* Bygge nye kommunal boliger over hele byen.

* Åpne for lengre kontrakter for barnefamilier.

* Gjennomføre forsøk med leie-til-eie innenfor de kommunale boligene (ikke bare ned nye tredje boligsektoren).

* På sikt er byrådets mål at minst 20 prosent av boligene i Oslo skal være rimelige boliger.

– Ved gjengs leie har vi sett at vi har vedtatt endringer vi ikke ante konsekvensen av. Vi har fått mange tilbakemeldinger på at systemet ikke fungerer, og vi vil gå igjennom dette. Uten jeg nå sitter på løsningen på hvordan  det vil bli. Vi har fjernet gjengs leie for noen grupper, men fortsatt er det mange med lav inntekt, rusproblemer  eller nyankomne flyktninger som betaler gjengs leie, og altfor høye leiepriser, sier hun.

– Det er et stort udekket behov for boliger for vanskeligstilte. Byrådet foreslår en samlet bevilgning på 1,9  milliarder kroner i økonomiplanperioden til kjøp av boliger til vanskeligstilte. Byrådet ønsker å gjennomføre en større utredning for å sikre at husleie og personrettede støtteordninger for leietakere i kommunale boliger i Oslo får en bedre sosial profil, samtidig med at man ivaretar forsvarlig forvaltning og vedlikehold av kommunale boliger for å sikre beboerne gode boliger og et godt bomiljø. Vi viderefører leienivået for beboere som fikk subsidiert leie gjennom et særskilt bystyrevedtak sommeren 2019. I tillegg setter vi ned husleien til beboere i samlokaliserte boliger med bemannet personalbase og fellesarealer. Det avsettes 42 millioner årlig til dette formålet, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

Tom Vestreng

Tom Vestreng

Journalist