Nyheter

Fikk ikke svarene de ønsket av Thorkildsen

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV) måtte torsdag ettermiddag redegjøre for vanskelige samarbeidsforhold mellom henne og Utdanningsetaten for kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre. Men komiteen var ikke fornøyd med svarene de fikk.

Høyres Nicolai Langfeldt la ikke fingrene imellom når han krevde svar fra Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap, i den pågående striden mellom byråden og Utdanningsetaten i Oslo.

Mange spørsmål

Langfeldt har levert flere skriftlige spørsmål til Thorkildsen. Han viser blant annet til en uttalelse fra Thorkildsen i Nettavisen, der byråden uttrykker at hun har «savnet samarbeidsvilje og lagarbeid» fra etaten.
Selv måtte Nicolai Langfeldt melde forfall til møtet, men partikollega i bystyret, Saida Begum sier dette til Dagsavisen.

– Byråden har hatt fire uker på å finne dekning for sin uttalelse om at politiske beslutninger og føringer ikke er fulgt opp av Utdanningsetaten. Det var vår hovedbestilling til byråden  og det byråden ble bedt om å redegjøre for. Byråden hadde ingen eksempler på det. Det er ikke til å tro når byråden har kommet med så alvorlige påstander mot egne ansatte tidligere, sier Begum til Dagsavisen.

– Vi registrerer at byråden gikk bort fra tidligere uttalelser om at politiske beslutninger og føringer ikke er fulgt opp av Utdanningsetaten. Nå omformulerte byråden det til dårlig samarbeid og samhandling, men selv det ville ikke byråden gi konkrete eksempler på. Dårlig samarbeid går begge retninger, sier hun videre.

 Hva blir veien videre?

– Det er alvorlig at en byråd henger ut egne ansatte- uten grunn. Nå skal vi gå igjennom redegjørelsen til Thorkildsen, og  vurdere hvordan vi skal gå frem for å svar på de spørsmålene byråden nektet å besvare i dag, sier Høyrepolitikeren.

Thorkildsens redegjørelse

Dagsavisen prøvde å få snakke med Thorkildsen etter møtet, men ønsket ikke å si mer enn det som står i denne redegjørelsen:

Komiteen har bedt meg om å redegjøre for vanskelige samarbeidsforhold med Utdanningsetaten.

Jeg vil innledningsvis understreke at jeg har forståelse for at Kultur- og utdanningskomiteen, har et ønske om mine kommentarer til den situasjonen som er oppstått.

Jeg har videre registrert at det er skapt en forventning om at jeg skal gi en detaljert redegjørelse om samarbeidsforholdet til Utdanningsetatens ledelse. Jeg har foretatt en grundig og helhetlig vurdering av hva jeg kan si her i dag, sett i lys av vårt parlamentariske styringssystem, den pågående undersøkelsen av varslene mot meg, og situasjonen knyttet til arbeidsforholdet til Utdanningsdirektøren.

Byrådet er i henhold til reglement for byrådet, vedtatt av bystyret, øverste ledelse for den samlede kommunale administrasjon. Byrådet skal se til at kommunens daglige drift skjer i tråd med lover, regler, vedtatte budsjett og andre vedtak i bystyre og byråd. Byrådet kan også utrede ny politikk som fremmes for vedtak i kompetent organ. Alle disse oppgavene vil skje i et nært samarbeid mellom byråd, byrådsavdeling og underliggende virksomheter.

Innenfor disse rammene vil bystyret normalt ikke gripe inn i byrådets utøvelse av sin rolle som leder for administrasjonen. Det er jeg som fagbyråd som har ansvar for samarbeidsrelasjonen til underliggende etat, og jeg går ikke inn på detaljer knyttet til dette forholdet her i dag.

Jeg vil understreke at vi står oppe i en svært spesiell og alvorlig situasjon, som naturlig nok har betydelig offentlig interesse. En videre utvikling av Osloskolen forutsetter en god og konstruktiv relasjon mellom byrådsavdelingen og ledelsen i fagetaten. Jeg har derfor ingen problemer med å forstå at Kultur- og utdanningskomiteen ønsker mer informasjon som kan bidra til å belyse situasjonen bedre. Samtidig er det jeg som fagbyråd og min byrådsavdeling som har ansvar for å håndtere situasjonen.

Som komiteen er kjent med pågår det nå en undersøkelse av varslene mot meg. Det er også initiert en dialog om arbeidsforholdet til utdanningsdirektøren. Disse sakene begrenser også i svært stor grad hvilken informasjon jeg kan gi her i dag.

I denne sammenheng vil jeg vise til byrådsleders to orienteringer til bystyret 26.september 2018:

  • Den ene orienteringen gjaldt bl.a. varslingssaken mot meg, hvor det fremkommer påstander om mulig brudd på arbeidsmiljøloven, samt påstander om mulige brudd på taushetsplikt, offentlighetsloven og anskaffelsesregelverket.
  • Den andre orienteringen gjaldt forholdet til Utdanningsdirektøren, og det ble orientert om at det er bedt om dialog med direktør i Utdanningsetaten om overgang til annen stilling i kommunen og ønske om frivillig ordning.

Det er alvorlige påstander som fremkommer mot meg i ovennevnte varsel. Jeg er nå i en situasjon der det påstås at jeg mobber og trakasserer personer i Utdanningsetatens ledelse, noe som i sin tur går utover arbeidsmiljøet deres. Disse påstandene er nå gjenstand for undersøkelse i regi av byrådslederen. Videre er det kommet et varsel fra samme gruppe anonyme varslere i etaten om at jeg driver gjengjeldelse. Varslingene legger sterke begrensinger på hva jeg kan og bør si. Jeg kunne for eksempel risikere ytterligere påstander om gjengjeldelse.

Som byrådslederen har orientert om er det initiert en dialog med direktør i Utdanningsetaten om overgang til annen stilling i kommunen. Når det gjelder arbeidsforholdet til utdanningsdirektøren er jeg nødt til å være tilbakeholden med informasjon. Oppfølging av arbeidsforhold ligger til byrådets ansvar og myndighet. Jeg vil ikke kommentere dette spørsmålet ytterligere nå, utover det som byrådslederen allerede har sagt.

Som kjent ga jeg en uttalelse om samarbeidsforholdet til Utdanningsetaten i media 12.09. På generelt grunnlag ga jeg da uttrykk for at samhandlingen med Utdanningsetatens ledelse over tid har vært krevende. I lys av den situasjonen som hadde oppstått, med betydelig offentlig interesse og diskusjon, fant jeg det riktig å kommentere på et generelt grunnlag hvordan jeg har opplevd samhandlingen med etatsledelsen.

Jeg har fått signaler om at enkelte har tolket mine uttalelser som at etaten ikke har fulgt opp vedtak fattet i bystyret. Til dette vil jeg bemerke at det i tråd med Oslo kommunes parlamentariske styringssystem er jeg som byråd som står til ansvar for å følge opp vedtak fattet i bystyret.

Jeg vil derfor presisere at mine uttalelser har handlet om samhandling og samarbeid i forholdet mellom byrådsavdelingen og Utdanningsetatens ledelse, og ikke om etatens faglige standarder, eller oppfølging av vedtak fattet i bystyret.

I byrådsavdelingens etatsoppfølging forholder vi oss til de prinsipper og regler som gjelder for virksomhetsstyring i Oslo kommune, dvs. instruks for virksomhetsstyring og prinsippene om tillitsbasert ledelse og styring.

I en byrådsavdeling, som i et departement, vil det være slik at det kontinuerlig tas beslutninger og gis bestillinger og oppdrag til underliggende virksomhet for å sikre fremdrift og retning på arbeidet med saker. Dette kan også være beslutninger som er forankret i vedtak i byrådet eller beslutninger fattet av fagbyråden. Beslutninger kan også være forankret i oppfølging av byrådserklæringen.

Jeg har stor respekt for Utdanningsetaten som fagmyndighet. Jeg mener det er viktig og bra at etaten gir selvstendige faglige råd. For å kunne iverksette byrådets politikk på oppvekstområdet, er imidlertid jeg og min byrådsavdeling også avhengig av et godt samarbeid med ledelsen av Utdanningsetaten.

Jeg og tidligere byråd for oppvekst og kunnskap har dessverre opplevd at samhandlingen og samarbeidet med etatens ledelse til tider har vært utfordrende. Dette er uheldig og vanskeliggjør arbeidet med å gjennomføre oppvekst- og utdanningspolitikken.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Den situasjonen som er oppstått er svært krevende for alle parter. Jeg har stor forståelse for komiteens ønske om mer informasjon. Samtidig ber jeg om forståelse for at ytterligere informasjon av årsaker nevnt ovenfor, ikke kan gis.

Når det gjelder videre oppfølging, viser jeg til byrådslederens orienteringer i bystyrets møte 26. september 2018.