Rives eller rehabiliteres? Det er spørsmålet rundt Ruseløkka skoles skjebne.

Forsinket med ett år

Byrådet vil at Ruseløkka skole skal rives, og erstattes med ny. Men slaget er ikke tapt for motstanderne, som torsdag vil avholde en åpen høring om skolens skjebne. Uansett blir hele prosjektet forsinket.

Etter planen skulle rivingen av Ruseløkka skole startet i august. Elevene ble fra skolestart busset til Vollebekk skole, hvor de skal gå så lenge byggingen av ny skole pågår.

Men forløpig står skolen der som den har gjort siden 1871.

Bakgrunn: Ruseløkka skole, bygget i 1871, skal rives

Rives?

Det er ennå ikke avklart om det skolen rehabiliteres eller rives.

Da saken var oppe i komiteen og i bydelsutvalget (BU), var det kun Venstre og Frp som stemte imnot riving.

Forsinkelsen ligger nå an til å bli ett år.

Høyres fraksjon i kultur- og utdanningskomiteen (KOUK) har i henhold til reglement for bystyrekomiteene krevd høring på følgende grunnlag:

«Tema for høringen er saksbehandling og informasjonsplikt knyttet til vedtaket om rivning og nybygging av Ruseløkka skole. Det har i den senere tid oppstått tvil om de juridiske sidene ved vedtaket er i samsvar med kommuneloven og plan- og bygningsloven. Det er byrådets prosedyrer, saksbehandling og informasjon til bystyret som skal gjennomgås. Vi ønsker derfor en høring hvor ansvarlige byråder og underliggende virksomheter gis anledning til å avklare vår tvil i saken.»

Les også: Full krangel om riving

For eller imot?

Geir Kvarme sitter i KOUK for Høyre, og sier dette om høringen:

– Byrådet har omgjort et bystyrevedtak om at skolen skal rehabiliteres, og de gjennomfører riving og bygging av nytt skoleanlegg som en forenklet byggesak. Det er et alvorlig demokratisk underskudd fordi det ikke involverer bystyret eller alle andre berørte parter til å uttale seg. Byrådet unndrar seg bevisst den korrigering og kvalitetssikring som ligger i at saken sendes ut på høring. Et så stort prosjekt kan etter Høyres syn på generelt grunnlag ikke gjennomføres som en byggesak, sier Høyrepolitikeren.

– Det aldri har vært foretatt en kvalitetssikret og ordentlig utredning av alternativet til riving, kun en forenklet KVU (Konseptutvalgutredning) Det er for dårlig i et så stort byutviklingsprosjekt som Ruseløkka er, sier han.

Byråd for kunnskap- og oppvekst, Tone Tellevik Dahl (Ap) vil ikke si noe om nye Ruseløkka skole blir forsinket.

– Saken om Ruseløkka er en prosess der mange etater og byrådsavdelinger må jobbe sammen for at et nytt skolebygg skal komme på plass. Som skolebyråd er jeg ansvarlig for at alle elever har et skoletilbud og allerede ved behandling av budsjettforslaget i 2016 sluttet bystyret seg til byrådets forslag om «å rive eksisterende bygningsmasse og erstatte denne med nybygg». I revidert budsjett for Oslo kommune behandlet 21. juni i år bevilget bystyret 39,6 millioner til å rive skolen og 27. september i år behandlet bystyret et innbyggerinitiativ knyttet til riving av skolen. Der føyde bystyret kun til at rivingen skal skje på en miljøvennlig måte, skriver, Tone Tellevik Dahl i en e-post til Dagsavisen.

– Status per i dag er at Plan- og bygningsetaten har godkjent Undervisningsbygg sin søknad om rivning av dagens bygningsmasse. Jeg er kjent med at dette er påklaget, og at saken skal behandles av Fylkesmannen. Det er denne prosessen som påvirker fremdriften, ikke høringen 23. november. Før klagen er endelig avgjort kan vi vanskelig si noe om når en ny skole kan stå ferdig. Men det er naturligvis en grense for hvor mye som kan tas igjen av tapt tid hvis det drøyer med å komme i gang. Hvor store forsinkelser dette vil medføre er uvisst, dette vil avhenge av saksbehandlingstid og utfall. Undervisningsbygg må revidere fremdriftsplanen for prosjektet når saken er endelig avgjort, sier byråden.

Byråden mener det er viktig at alle nå aksepterer de vedtakene de folkevalgte har gjort.

–  Barnetrinnet ved Ruseløkka skole busses nå daglig til Vollebekk skole, mens elevene i ungdomstrinnet har tilhold i Cort Adelers gate 30 – på ingeniørhøyskolen som leies av Oslo kommune. Fra skolestart 2020 må Ruseløkka-elevene ut av Vollebekk skole. Det vil selvfølgelig bli gitt et tilbud til elevene også etter 2020, men denne «kabalen» er per i dag ikke klar. Likeledes må ungdomstrinnet ut av lokalene i Cort Adelers gate da disse skal bli erstatningslokaler for elever fra Hartvig Nissen fra skolestart 2020, sier Tellevik Dahl.

– Jeg forstår at foreldre og lokalmiljøet rundt Ruseløkka skole er engasjert i saken. Men det er viktig at alle parter aksepterer de vedtakene byens folkevalgte har behandlet og vedtatt slik at elevene og ansatte som hører til Ruseløkka kan få et skolebygg som oppfyller dagens krav til et godt fysisk miljø, avslutetr byråden.

Les også: To damer kjemper mot overmakten