– Trenger flere og bedre tiltak

Oppfølgingen av prioriterte arter er ikke god nok og må styrkes, mener WWF Verdens naturfond.

 

– For alle arter som er prioritert burde det være et mål om å bedre artens situasjon på rødlista for arter, med gode og treffsikre virkemidler for å få til dette, sier Sverre Lundemo, seniorrådgiver naturmangfold og rovdyr, i miljøorganisasjonen.

Les også: Får truede arter opp å stå

– Flere tiltak

Han mener den forverrede tilstanden for svarthalespoven viser at det ikke gjøres nok i dag.

– Arten har et sterkt behov for tiltak som bedrer bestandssituasjonen, men handlingsplanen for arten er ennå ikke på plass. At den sørlige underarten som hekker i Rogaland, i 2015 mistet status som prioritert, slo heller ikke positivt ut for svarthalespoven, påpeker Lundemo.

– Så det er nok arter som helt klart hadde trengt flere og bedre tiltak om en skal ha håp om at bestandene skal styrkes og ikke bare holdes på stedet hvil. Dette er helt avgjørende om en skal klare å stoppe tapet av natur.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Flere arter med behov

Samtidig mener Lundemo at langt flere arter må bli prioriterte arter. Både hubro, knottblom, elvemusling og huldrestry, en type lav som anses som forløperen til glitter på juletrær, er blant dem.

– Vi har også en rekke sjøfugler det står veldig dårlig til med. Både lundefugl, lomvi og alke sliter. Videre er mange arter i kulturlandskapet i kraftig tilbakegang, hvor det trengs handlingsplaner og tiltak som monner.

Han mener flere må bidra økonomisk for å sikre disse artene.

– Ved bruk av prioritert art som virkemiddel, kunne en tenkt seg at Klima- og miljødepartementet finansierte tiltakene, men selve handlingsplanene bør også inneholde virkemidler som administreres over andre departementer og direktorater, og finansieres av dem. For arter i kulturlandskapet ville det være naturlig å inkludere tiltak finansiert av Landbruks- og matdepartementet, nevner Lundemo som et eksempel.