Nav-tillitsvalgt: – Reglene diskutert siden 2012

Helt siden 2012 har ansatte i Nav ment at tolkningen av reglene for å ta med seg trygdeytelser til utlandet var feil – uten at det førte til endringer.

I avdelingen Nav internasjonalt, som ble lagt ned i 2016, hadde det i flere år vært diskusjoner om hvordan reglene skulle forstås, opplyser nestleder i Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Nav, Torgeir Homme, til NTB.

– Det var interne diskusjoner allerede fra 2012 om konsekvensene av den nye EU-forordningen og om den skulle ha forrang over folketrygdloven. Det er naturlig at det er faglige diskusjoner rundt dette i fagmiljøene, men praktiseringen bestemmes gjennom rundskriv. Noen saksbehandlere mente Nav hadde feil tolkning og praksis, men dette førte ikke til at praksisen ble endret, sier Homme.

Det er foreløpig uklart om ledelsen i Nav ble varslet om dette.

Les også: Hauglie: Flere titalls trygdemottakere uriktig dømt til fengsel

Mandag ble det kjent at minst 48 personer er urettmessig dømt for trygdesvindel fordi de har oppholdt seg i andre europeiske land mens de mottok ytelser som sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger. Minst 2.400 har fått urettmessige tilbakebetalingskrav fordi Nav feiltolket reglene.

Ifølge Homme blir Navs saksbehandlere først og fremst opplært i Folketrygdloven, der det settes som vilkår for å motta ytelser som arbeidsavklaringspenger at man oppholder seg i Norge.

Les også: Advokatforeningen: – Her har alle i rettsstaten sviktet

EU-forordningen fra 2012, som gir rett til å motta slike ytelser selv om man oppholder seg midlertidig i et annet europeisk land, har forrang, kommer ikke fram i lovteksten.

– Med tanke på at ledelsen har ment at Folketrygdloven har forrang, har opplæringen i EU-reglene ikke hatt samme prioritet. Det burde den nok ha hatt, sier Homme.

Les også: Nav-ansatte frykter heksejakt etter trygdeskandalen