Venstres landsmøte i Ålesund 2017

Kutt i sykelønna, bort med søndagsloven og oppmykning av regler for asylbarn

Dette er blant noen av vedtakene fra Venstres landsmøte.

 

Som første parti går Venstre inn for å kutte i sykelønnsordningen. Hvor mye sykepengene skal kuttes, og på hvilken måte det skal skje, er imidlertid uklart.

I partiets nye program, som ble vedtatt på landsmøtet i Ålesund søndag, heter det at dagens ordninger er uoversiktlige og at det er for store sprik, særlig mellom sykelønn og dagpenger under arbeidsløshet.

Derfor vil Venstre gå inn for en reform med jevnere satser, noe som i realiteten betyr kutt i sykelønna.

På Høyres landsmøte for tre uker siden fikk et forslag om å kutte i sykelønnen ikke tilslutning. Men partiet sluttet opp om et forslag om å la et utvalg se på sykelønnen.

Ønsker sykehusreform

Venstre vedtok også at de vil overføre makt fra helseforetakene til det enkelte sykehus og slanke helsebyråkratiet. I partiets nye program heter det at «mer makt og flere avgjørelser må flyttes fra helseforetakene ned til det enkelte sykehus».

– Sykehus-Norge er i dag preget av økende byråkratisering. Erfarne leger og sykepleier må bruke så mye tid på møter og rapportering at det svekker oppfølgingen av pasientene, heter det i programmet.

Venstre vil også styrke et nordisk samarbeid mellom sykehus og prøve ut modeller der sykehus og kommuner samarbeider om å gi pasientene et felles møte. I tillegg vil partiet kutte helsekøene ved å innføre kveldsåpne poliklinikker og åpne for å la spesialister drive kveldspraksis på sykehus.

Vil oppheve søndagsloven

Til overraskelse for mange gikk Venstres landsmøte inn for å oppheve loven om helligdager og helligdagsfred. Landsstyret hadde innstilt på av avvise forslaget, men et flertall på landsmøtet i Ålesund ville det søndag annerledes og stemte for å oppheve loven.

– Loven er et særnorsk fenomen, heter det i begrunnelsen fra Oslo Venstre, som sto bak forslaget. De viser til at loven ikke regulerer arbeidstidsbestemmelser.

Automatisk statsborgerskap

Barn som fødes av foreldre med flyktningstatus i Norge, bør automatisk få norsk statsborgerskap, vedtok partiets landsmøte med stort flertall i Ålesund søndag, trass i at landsstyret hadde gått inn for å avvise forslaget.

– Vi kan ikke deportere barn født i Norge til konfliktområder fordi foreldrene mister status som flyktninger, heter det i forslaget.

I sitt nye program understreker Venstre at flyktningbarn er mer sårbare enn voksne og går inn for å utvide rettighetene til barn som flykter alene. Partiet vil også sørge for at dagens omstridte alderstesting er i tråd med FNs anbefalinger. Lengeværende barn og barnefamilier med endelig avslag skal som hovedregel skal få opphold dersom de har oppholdt seg i Norge i mer enn tre år, mener partiet. Barn som søker asyl skal få rett til barnehage og videregående opplæring på linje med grunnopplæring. Venstre mener i tillegg at det bør innføres klageadgang for mulig brudd på Barnekonvensjonen.

(NTB)