Statens helsetilsyn mottok i fjor 399 varsler om alvorlige hendelser i helsetjenesten. FOTO: NTB SCANPIX

Helsetilsynet fikk 400 alvorlige varsler i fjor

HELSE-NORGE: Statens helsetilsyn mottok i fjor 399 varsler om alvorlige hendelser i helsetjenesten. Dette er en økning fra 246 varsler i 2012.

Helsetilsynet mener økningen hovedsakelig skyldes at ordningen er blitt mer kjent enn før.

Varselordningen ble startet i 2010, og antall varsler har økt jevn og trutt siden da.

Varslene, som kommer fra helsepersonell selv, er fordelt med 57 prosent fra vanlige somatiske sykehus og 43 prosent fra psykisk helsevern.

De langt fleste varslene dreier seg om dødsfall, og da spesielt om selvmord, dødsfall etter kirurgiske inngrep og operasjoner og dødsfall i forbindelse med fødsel, viser statistikken fra Statens helsetilsyn.

Blant helseforetakene er det Oslo universitetssykehus som topper listen over varsler med 56 tilfeller, fulgt av Vestre Viken (46 varsler), Sørlandet sykehus (36 varsler) og St. Olavs hospital (30 varsler).

Autorisasjoner tilbakekalt

Tallene viser også at 98 autorisasjoner ble tilbakekalt hos 93 personer innen helsevesenet. Fem personer mistet altså mer enn én autorisasjon.

I de fleste tilfellene hvor autorisasjonen ble tilbakekalt var dette knyttet til misbruk av rusmidler og til forhold som ikke var forenlig med yrkesutøvelsen, herunder tyveri av legemidler og handlinger som vold mot pasienter og narkotikaforbrytelser.

I 2013 mistet seks leger retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B, og 39 sykepleiere og 11 hjelpepleiere mistet autorisasjonen.

Ni personer ga frivillig avkall på sin autorisasjon og fem leger ga frivillig avkall på retten til å skrive ut legemidler i gruppe A og B, som omfatter legemidler med stor misbruksrisiko som for eksempel morfin samt sterke smertestillende midler og sovemidler.

Ifølge tilsynet er dette nivået omtrent uendret fra tidligere år.

Reaksjoner

228 av reaksjonene fra Statens helsetilsyn var rettet mot helsepersonell. Av disse var 102 rettet mot leger, 50 mot sykepleiere og 19 mot hjelpepleiere. Det var 25 leger som mistet autorisasjonen og 64 fikk advarsel.

Tilsynet behandlet totalt 363 tilsynssaker og av disse endte 259 saker med en eller annen form for reaksjon. I noen av sakene ble det gitt mer enn én reaksjon.

Av disse reaksjonene var 31 rettet mot virksomheter i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

I 44 prosent av tilfellene har varslene endt med videre oppfølging hos Fylkesmannen, og 43 prosent med ordinær varselhåndtering. De andre reaksjonsformene har vært at tilsynet anmoder om en redegjørelse, foretar et direkte tilsyn på stedet og deretter følger opp skriftlig.

Fylkesmannen

I tillegg til sakene som Statens helsetilsyn har undersøkt, mottar også Fylkesmannen en rekke saker til behandling som ikke blir oversendt til helsetilsynet.

I 2013 avsluttet fylkesmennene 2.361 slike saker der 1.291 helsepersonell og 1.576 virksomheter ble vurdert. I 62 prosent av sakene ble det ikke funnet brudd på kravet om forsvarlig virksomhet eller andre lovbrudd. (NTB)