Innenriks

Kommer ingen vei med Eide

Midtrekkverk i stedet for motorvei. Det mener Naturvernforbundet og Natur og Ungdom er en vei ut av krangelen om ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat, men klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) står på sitt.

Mandag møtte de to miljøorganisasjonene Eide og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) for å presentere sitt forlag til en mulig løsning på saken som har ført til voldsomme protester fra både miljøvernere, naturforskere og opposisjonspolitikere.

– Vi ba om et møte da nyheten om at regjeringen vil åpne for E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat, kom. Hittil har regjeringen fått ensidig informasjon, og vi ville forklare hvorfor det er en dårlig idé med en slik vei, nå i 2023, sier Pernille Bonnevie Hansen, nestleder i Naturvernforbundet.

Frykter smitteeffekt

Slik Naturvernforbundet og Natur og Ungdom vurderer det, er dagens E6 mellom Moelv og Øyer er «en god og trafikksikker vei». Det er midtrekkverk på store deler av strekningen og for det meste er fartsgrensen 80 kilometer i timen, påpekes det.

I stedet for ny firefelts motorvei, mener miljøorganisasjonene at det bør settes opp midtrekkverk der hvor det mangler i dag. De vil også beholde dagens fartsgrense.

De vil dessuten at det gjennomføres omfattende støydemping og andre avbøtende tiltak langs dagens vei gjennom naturreservatet og forbi Lillehammer sentrum.

Pengene som spares på denne måten, bør blant annet brukes til å utbedre og vedlikeholde dagens veinett, og til å styrke godstrafikken på jernbanen, mener de to organisasjonene.

En slik løsning blir både billigere, bedre for fuglelivet, og man unngår store inngrep i både natur og matjord, konstaterer Naturvernforbundet og Natur og Ungdom.

– Ny firefelts motorvei kan dessuten være med på å tvinge fram mer motorvei både sør og nord for Lillehammer, til erstatning for tofeltsvei i dag, frykter Pernille Bonnevie Hansen.

– Ønskene om mer motorvei tar jo aldri slutt.

Lar seg ikke overbevise

– Det skal være en svært høy terskel for å tillate inngrep i verneområder, uttalte klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), da regjeringen den 10. februar varslet at den åpnet for E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat.

Likevel konkluderte Eide med at ny E6 der, «når man ser på alle hensyn samlet sett», er den beste løsningen.

Det mener Eide fortsatt, også etter Naturvernforbundet og Natur og Ungdoms forsøk på å overbevise ham om det motsatte.

– Det er ikke gitt at det å utvide eksisterende vei vil være det beste for naturen, sier Eide.

– Jeg er opptatt av at naturen skal komme bedre ut av dette, ved restaurering av natur, kompensasjonsarealer – slik at naturreservatet blir større, og andre tiltak, fortsetter Eide.

– Litt av poenget med den nye veien er å få trafikken vekk fra Lillehammer by. Selve kryssingen av Lågendeltaet naturreservat, vil bety en forverring for naturen, men mer av trafikken vil med ny vei gå under bakken i tunnel.

Eide påpeker også at regjeringen har «arvet» dette «ferdig gjennomarbeidede» veiprosjektet, i og med at det ble igangsatt for ni år siden, og at det man nå er sent i prosessen for det.

– Vi har gitt tydelige signaler om at vi kommende Nasjonal transportplan vil bruke gammel infrastruktur om igjen, sier Eide.

– Hva tenker du om at Natur og Ungdom har varslet sivil ulydighet og lenkegjenger når byggingen gjennom Lågendeltaet naturreservat settes i gang?

– Jeg er enig med Natur og Ungdom i at vi må bygge ned mindre natur og restaurere mer natur, men jeg er usikker på om denne saken er det beste eksempelet på det motsatte, svarer Eide.

Mer fra Dagsavisen