Nyheter

Narkotika blir mer normalisert: – Det er tilgjengelig på nesten hver eneste fest

Holdninger til illegale rusmidler har endret seg. VGS-elever RA har snakket med synes det er synd hvor enkelt det er å få tak i farlig stoff. Politiet, ansatte ved videregående skoler og MO – Ung Stavanger er alle bekymret for ufarliggjøringen blant regionens ungdom.

Astrid Margaritha Imeland (19), Linnea Digernes Parnas (19), Jasmin Rabih El-Naboulsi (19) og Synnøve Otterlei Aadland (20) går alle på Godalen videregående skole (VGS). De har takket ja til å fortelle RA om hvordan de opplever at ungdomsmiljøet i området ser på bruk av illegale rusmidler.

– Jeg føler rusmidler er veldig normalisert. Spesielt hasj og sånn, sier Rabih El-Naboulsi.

– Ja, men også andre ting, det skjer nesten på hver eneste fest, sier Otterlei Aadland.

Jentene peker på flere grunner til at de tror noen velger å ruse seg – blant annet for å håndtere stress, depresjon og angst, i tillegg til at noen bruker det for å få bedre selvtillit og til å gå ut av komfortsonen sin, spesielt i sosiale settinger.

– Det er nok også mange som gjør det fordi det er «spennende og kult» når det er ulovlig, sier Rabih El-Naboulsi.

Charlie og Molly

– Ja, i festkulturen er det mange som bruker Molly og Charlie, sier Margaritha Imeland.

– Charlie?

– Det er kokain.

Og Molly er MDMA.

Jentene tror at mer åpenhet og mer kunnskap om illegale rusmidler ville hatt mange fordeler, og nevner spesielt informasjon om hva som konkret er farlig å blande sammen, og hvilke konsekvenser ulike ting kan ha.

– Hvis du for eksempel tar en oksykodon-tablett sammen med alkohol, kan det drepe deg. Det lærer man ikke på skolen. Når man er ungdom tenker man kanskje ikke på det, og prøver mange forskjellige ting, og da går det kanskje ikke så bra, sier Digernes Parnas.

Jentene tror også at det kan være en del gruppepress knyttet til rusmidler.

– Også er det litt synd at det er så enkelt å få tak i farlig stoff, sier Otterlei Aadland.

Sosiale medier

De forklarer at tilgjengeligheten både er via sosiale medier, og at stoffene er lett tilgjengelig på fest. Jentene nevner også at det kan være farlig om man ikke vet hva tabletter og lignende inneholder.

– Det kan jo være fem forskjellige stoffer blandet sammen, og man vet ikke dosering og så videre. Det kan være jævla farlig, understreker de.

Rusteam på VGS

Politiet, ansatte ved videregående skoler og MO – Ung Stavanger er bekymret for ufarliggjøringen av rusmidler blant regionens ungdom.

Flere kilder RA har snakket med mener ungdommers holdning til rus er i endring. Narkotika brukes ikke lenger i skjul, men kan skje åpenlyst på fester. I tillegg hører man at flere nå bruker rusmidler på jente- og gutterommet helt alene.

  • Mottak- og oppfølgingssenter for unge (MO – Ung) Stavanger har hatt en økning i antall henvendelser på 50 prosent, fra 2021 til 2022.
  • Rogaland fylkeskommune har satset helt konkret på rusforebyggende arbeid på videregående skoler. Dette har blant annet ført til at flere skoler har etablert egne rusteam på skolen.

Uredd ungdom

RA har vært i kontakt med rusteamet på Godal videregående skole og rusteamet på St. Olav videregående skole.

Turid Gjerdevik, Mari Bull-Njaa, Leila Rød Buch og Gard Lian ved Godalen videregående skole.

Vi har mange elever som forteller at det er bruk av ulike rusmidler på fester. Det er ikke bare cannabis av de illegale rusmidlene, det er og kokain, ecstasy, MDMA og forskjellig som blir brukt. Vi kan av og til bli litt skremt for hvor lite «redde» de er for å prøve ut ting, og gjerne kombinere ting og. De er litt ukritiske, så vi blir bekymret for hva som kan skje, sier Mari Bull-Njaa, til RA.

Bull-Njaa er miljøterapeut og en del av rusteamet på Godalen VGS. Rusteamet har faste møter annenhver uke, hvor de blant annet diskuterer hvordan de kan jobbe forebyggende, hvordan skolen skal jobbe med rus knyttet opp mot HMS, og hvordan de skal bistå elevene som har rusutfordringer.

– Vi har sett at vi har elever som har rusutfordringer, og at det er fornuftig å ha et rusteam slik at alle får den samme typen hjelp og oppfølging, sier Bull-Njaa.

På Godalen VGS har de allerede hatt et etablert rusteam i rundt tre år, før fylkeskommunen kom på banen.

Liberale holdninger

– Holdningene er ganske liberale i forhold til hva de har vært. Det gjelder også de som ikke ruser seg, sier miljøterapeutene RA møter på Godalen VGS.

De peker på flere ting som kan ha påvirket holdningsendringen, for eksempel debatten om legalisering i andre land og avkriminalisering. Likevel påpeker rusteamet at holdningene kan være vanskelige å snu, som kanskje gjør det spesielt viktig å snakke om at rus og skole eller arbeidsliv ikke henger sammen.

– Også må vi gi de mest mulig fakta, og understreke at det er ulemper ved å ruse seg, selv om vi ikke ønsker å legge skjul på at det er noen kjekke ting ved å ruse seg også, forklarer Bull-Njaa.

Etterlyser bedre hjelp

Bull-Njaa forteller at de noen ganger opplever at det eksterne hjelpeapparatet ikke er tilstrekkelig.

– Vi på skolen får en relasjon til elevene, og opplever gjerne at de ønsker seg avrusning, men så har vi ikke et godt nok hjelpeapparat til dem på grunn av alderen. For de som har større utfordringer, og som trenger avrusning er det et hull i systemet, sier hun.

– Hvem skal ta hys på disse elevene? Vi bruker ganske mye tid på å ta kontakt med eksterne hjelpesystemer, og det er noen ganger ingen som vil ta hys, det er ikke så lett å få hjelp, legger hun til.

Leila Rød Buch, som er miljøterapeut og del av rusteamet, påpeker at det også ofte varierer fra kommune til kommune hvilke tilbud de har, og fordi de har elever fra flere kommuner kan de oppleve å bruke mye tid på å få tak i riktig hjelp.

– Vi savner et bedre felles system, og vi skulle gjerne sett at det var bedre samarbeid ned mot ungdomstrinnet også, det er ofte elever som har begynt å teste ut illegale rusmidler før de begynner på videregående, sier hun.

---

Fakta om saken

  • Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser en liten økning i bruk av kokain blant unge.
  • Ifølge tall fra Ungdata har en større prosentandel av videregående elevene på Nord-Jæren brukt hasj eller marihuana i løpet av det siste året, enn landsgjennomsnittet.
  • 7 prosent på ungdomstrinnet i Stavanger har brukt cannabis, i Norge er det 4 prosent.
  • 18 prosent av VGS-elevene i Stavanger kommune har brukt hasj eller marihuana i løpet av det siste året. 42 prosent har blitt tilbudt. 14 prosent av VGS-elevene nasjonalt har brukt hasj/marihuana, 34 prosent har blitt tilbudt nasjonalt.*

* Tallene gjelder for det siste året (spørreundersøkelsen er fra våren 2022).

* Tallene er fra VG1 og VG2, ikke VG3.

---

Mer kokain

På St. Olav VGS er rusteamet relativt nyetablert etter oppfordringen fra fylkeskommunen. Teamet består av lærer Rahna Reuter og miljøveileder Ida O.G Skjæveland.

Selv om de ikke opplever et åpent rusproblem på skolen, er de tydelige på at også deres elever lett kan komme i kontakt med rusmidler. I tillegg mener begge det har skjedd en holdningsendring.

– Det er det sikkert flere grunner til, men vi tenker at legaliseringen av cannabis i andre land kan ha spilt inn, og tilgjengeligheten via sosiale medier kan være en faktor, sier Skjæveland.

– Ungdommene sier selv at du trenger ikke kjenne noen som selger det, for du finner det bare – på Snapchat for eksempel. I tillegg ser man rusbruk i filmer, serier, eller fra kjendiser man følger, sier Reuter.

Rusteamet forteller at det er noen ting som bekymrer dem spesielt.

– Vi opplever at kokainbruk er mye mer utbredt enn før. Også ser vi at det blir en trend og kanskje et statussymbol – og når andre gjør det er det ikke så farlig tenker de. Det skjer også mye mer synlig. Sånne ting gjør jo at terskelen hele tiden flytter på seg for hva som er greit, sier Skjæveland.

– Vi tror de viktigste forebyggende tiltakene er at man får nyansert informasjon om rus, og at man er informert om skyggesidene med illegale rusmidler og alkohol også. I tillegg tenker vi at det er viktig at vi er synlige for ungdommene, og at man tør å snakke om rus.

Rahna Reuter og Ida Omdal Gundersen Skjæveland ved St. Olav videregående skole.

Politiets rolle i endring

Politikontakt Gustav Grastveit i Sør-Vest politidistrikt forteller at som følge av Riksadvokaten sitt rundskriv i april 2021 har politiet endret sin praksis på hvordan man avdekker og etterforsker bruk av narkotika.

– Det er viktig å poengtere at det fortsatt straffbart å bruke, selge, oppbevare og så videre, men måten man avdekker rusbruk har blitt endret som følge av Riksadvokatens sine presiseringer. Ifra å for eksempel avdekke cirka 100 brukersaker av narkotika på Jæren pr. år til nesten å ikke avdekke noe, sier det jo mye om politiet sitt arbeid mot denne type kriminalitet. Avdekking av bruk av narkotika har tidligere vært avhengig av politiet sin prioritering. Nå ser man en endring. Det er kanskje andre aktører som framover må ha en mer framtredener rolle i det forebyggende rusarbeidet, sier Grastveit.

Også Grastveit sier at ut fra tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere kan man få et inntrykk av at holdningene til rus har blitt forandret. Han nevner at narkotikasalg og bruk skjer mer åpenlyst, og at ungdommer heller bruker narkotika framfor alkohol for å slippe å bli fyllesyke.

– Hva som er årsaken til dette er kanskje sammensatte. De unge sine holdninger til rus kan være i endring som følge av rusdebatten i samfunnet eller påvirkning fra populærkulturen, sier han.

Flere søker hjelp

Mottaks – og oppfølgingssenter for unge (MO-Ung) er et tilbud for unge med rusproblemer og psykiske vansker mellom 15–25 år, og pårørende/ familier i Stavanger.

Sammenlignet med 2021 har MO-Ung hatt en 50 prosent økning i henvendelser i 2022.

– Det er mye. Og cirka 50 prosent av de er 18 år eller yngre, sier Lisbeth Skibenes, avdelingsleder ved MO-Ung Stavanger til RA.

Hva som er årsaken til økningen av henvendelser er nok sammensatt av flere forhold, mener hun.

– Å ha oversikt over hvor mange som har utfordringer med rus er neste en umulig oppgave, så det er vanskelig å si konkret at «nå ruser ungdom seg mye mer enn før,» understreker hun.

Likevel påpeker hun at de ikke har gjort noe spesielt for å øke markedsføringen av tilbudet, som skal kunne forklare økningen av henvendelser. Og økningen viser uansett at mange ungdommer strever og at rus er blitt en del av flere ungdommer sin hverdag.

Nasjonale føringer

Skibenes opplever også at det har vært holdningsendringer, og mener at dette kan ha mange årsaker. Hun nevner i likhet med andre rusreform-debatten og riksadvokatens føringer til politiet.

– Det kan gi ungdommene noen signaler når det kommer slike nasjonale føringer.

I tillegg peker hun på at samfunnet kan ha endret seg i form av at det er mer normalt med en «quickfix» for det som oppleves vanskelig. Studier viser blant annet et økt forbruk av smertestillende i forhold til søvnvansker og muskelplager blant ungdom og unge voksne de siste 15 årene, noe som er særlig bekymringsfullt.

– Det kan skape en lavere terskel for å prøve ut andre rusmidler, og det kan bli en slags normalitet å ta en tablett eller ruse seg fordi livet er litt vanskelig.

Hun nevner også tilgjengeligheten via sosiale medier, penger og status.

– Så det er et komplekst bilde, oppsummerer hun.

Veldig unge

Avdelingslederen ved MO-Ung peker på er par ting som bekymrer henne:

– Vi hører om flere som nå ruser seg helt alene på jente- eller gutterommet, dette kan også være ecstasy eller kokain som gjerne relateres til fest på byen. Flere ungdommer sier en bruker det for å dempe stress, kjenne på god selvfølelse og for å få en følelse av «lykke».

Hun er også bekymret for at man har såpass unge som blir fanget inn i dette, og at ungdommer er ganske ukritiske til hva de tar.

– I tillegg opplever vi at det er mye forskjellige rusmidler i omløp. Vi opplever at det er stor variasjon i kunnskap hos ungdom i forhold til hva man tar, og at de er villige til å ta risiko. En tenker kanskje ikke at man er den som kan bli avhengig eller den neste som blir innlagt med intox på akuttmottaket på SUS, sier Skibenes.

Lisbeth Skibenes avdelingsleder ved MO-Ung StavangerNyeste fra Dagsavisen.no: