Innenriks

Ber om lokalt jaktforbud

Med en Sp-ordfører i spissen ønsker politikerne i Orkland i Trøndelag å innføre jaktforbud i deler av kommunen.

Bilde 1 av 3

– Det jaktes mye i kommunen, spesielt elg og hjort, men vi vil få til en veldig fornuftig forvaltning av hjorteviltet selv med et jaktforbud i kjerneområdet av Grytdalen naturreservat. Der har det jo uansett ikke vært jaktet på om lag 60 år, forteller ordfører Oddbjørn Bang (Sp) til Dagsavisen.

Les også: Nasjonalparker trues av hærverk og forsøpling

Enstemmig kommunestyre

I desember skrev Dagsavisen om naturfotografene Tom Schandy og Asgeir Helgestad som ønsker jaktforbud i minst én av landets nasjonalparker. I dag er det tilnærmet fritt fram for jakt i alle nasjonalparkene våre, i motsetning til i Sverige hvor det er jaktforbud i 20 av 30 nasjonalparker.

Både SVs Arne Nævra og MDGs Arild Hermstad kom deretter på banen og støttet forslaget til Schandy og Helgestad.

Andre, som Aps stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen, var mildt sagt uenig. I NRKs Dagsnytt 18 slaktet han Hermstads forslag om å forby jakt på noen «bitte små flekker på kartet», og forsvarte varmt jakt over alt.

I Orkland kommune er Ap og også de andre partiene, av en helt annen oppfatning. Der vedtok kommunestyret enstemmig i juni i fjor, å be Klima- og miljødepartementet om å sette i gang en prosess for å få på plass et lokalt jaktforbud.

Hele vedtaket er slik:

«Orkland kommune ønsker Grytdalen som Norges første større referanseområde for biologisk mangfold og forskning, og ber Klima- og miljødepartementet om at:

1. Verneforskriften blir endret slik at det blir et differensiert vern med jaktforbud i den sentrale delen av Grytdalen på vel 20.000 dekar.

2. Det blir satt i gang en prosess for å etablere Grytdalen som et nasjonalt referanseområde for biologisk mangfold og forskning.»

Ordfører Oddbjørn Bang (Sp) i Orkland kommune.

Ordfører Oddbjørn Bang (Sp) i Orkland kommune. Foto: Orkland kommune

Har ennå ikke konkludert

I august i fjor ble vedtaket oversendt Klima- og miljødepartementet. Der er det fortsatt til behandling.

På spørsmål om politisk ledelse er positiv til kommunens ønske, svarer statssekretær Maren Hersleth Holsen (V) følgende i en epost til Dagsavisen:

– Departementet har ikke tatt stilling til ønsket om å etablere et referanseområde hvor arter ikke skal kunne påvirkes av eller utsettes for jakt. Norsk institutt for naturforskning og Miljødirektoratet har tidligere konkludert med at området ikke er egnet som referanseområde for hjortevilt. Området kan være aktuelt som referanseområde på annet grunnlag. Jaktforbud på storvilt er imidlertid ikke en forutsetning for dette. Departementet vil på bakgrunn av kommunens henvendelse vurdere spørsmål om referanseområde. Vi har foreløpig ikke vurdert dette.

Les også: Kan vi klare å reparere nok natur?

Tidligere jaktforbud

Dette tilsier likevel ikke at problemstillingen er upløyd mark, går det fram av saksopplysningene som Orkland kommunestyres vedtak bygger på:

Fra 1954 til 1980-tallet ble det drevet omfattende forskning på vilt og ferskvannsfisk i Grytdalen. Også i dagens forvaltningsplan står det at området har et klart potensial knyttet til forskning innenfor naturforvaltning.

Da Grytdalen landskapsvernområde ble etablert i 1978, var formålet å bevare et egenartet natur- og kulturlandskap og å verne om et rikt dyreliv med særlig interesse for vitenskapelig forskning.

Området ble utvidet og etablert som naturreservat i 1992. Fram til en ny utvidelse i 2006, var det jaktforbud der.

I deler av området er det fortsatt ikke tillatt med småviltjakt.

I kjerneområdet i Grytdalen, har det ikke blitt jaktet de siste 60 årene, bortsett fra i forbindelse med forskning.

Grytdalen i Orkland kommune byr på storslåtte naturopplevelser i langt på vei uberørt natur.

Grytdalen i Orkland kommune byr på storslåtte naturopplevelser i langt på vei uberørt natur. Foto: Steve Halsetrønning

Har vært foreslått før

Det er dessuten også tidligere gjort framstøt overfor sentrale myndigheter, i tråd med det kommunestyret i Orkland nå har gjort. I 2012 sendte daværende ordfører Gunnar Lysholm i det som da var Orkdal kommune, brev til Miljøverndepartementet og ba om at det ble startet en prosess for å utvide vernet i hele eller deler av Grytdalen naturreservat, slik at vernet kunne omfatte alt dyre- og planteliv. Ønsket fikk støtte fra blant annet Grytdalens venner, Naturvernforbundet, Norsk institutt for naturforskning, Centre for Biodiversity Dynamics ved NTNU, Norsk Ornitologisk Forening og Bondelaget i Sør-Trøndelag.

Så, i 2014, fattet Orkdal kommunestyre følgende vedtak:

«Orkdal kommune er positive til initiativet fra statssekretær Lunde om vern av Grytdalen naturreservat og støtter forslaget om jaktforbud i naturreservatet. Kommunen er også positiv til en utvidelse av verneområdet. Dette vil kunne bidra til at det kan etableres et referanseområde for naturmangfold.»

Lars Andreas Lunde (H), som det refereres til, var da statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

Grytdalen naturreservat ble utvidet på tampen av 2014, men noe jaktforbud ble likevel ikke innført da.

Les også: Håper arealregnskap skal redde restene av naturen

Kan jakte andre steder

Etter å ha ventet på svar i snart et halvt år på den seneste henvendelsen til Klima- og miljødepartementet, begynner ordfører Oddbjørn Bang i Orkland kommune å bli utålmodig.

– Vi i kommunen er glade i dette området og ønsker å bevare det som det er, og også bruke det i forskningsøyemed, understreker han.

– Grytdalen har en unik hjortestamme og det er også laget naturprogram fra området. En endring til nasjonalt referanseområde for biologisk mangfold med et jaktforbud, vil ikke forhindre at folk fortsatt kan gå tur i området, og bruke det som i dag.

– Men hvor skal jegerne gjøre av seg da?

– Vi får veldig godt til å fortsette å jakte andre steder i kommunen, selv om det blir et forbud i kjerneområdet av Grytdalen. Dette har jo ikke vært noe problem de seneste 60 årene, svarer Bang.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra Dagsavisen