Innenriks

Tidligere riksadvokat om Nav-skandalen: – Det er sterk grunn til å beklage

75 feilaktige dommer er avsagt i Nav-skandalen, ifølge tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch. Han ga en uforbeholden unnskyldning under høringen torsdag.

Torsdag startet høringen om Nav-skandalen på Stortinget.

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch var den første som måtte svare på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Busch, som var riksadvokat i 22 år, startet med å gi en uforbeholden unnskyldning til dem som er uriktig dømt. 

– Det er sterk grunn til å beklage at min etat har bidratt til uriktige domfellelser, sa Busch. 

– Min beklagelse er uten forbehold, gjentok han. 

75 feilaktige dommer

Kjernen i trygdeskandalen er at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Ifølge Busch har dette ført til at 75 feilaktige dommer er blitt avsagt. I 44 av sakene er fengselsdommen helt eller delvis sonet ferdig. I to tilfeller er soningen avbrutt.

I åtte av sakene er det avsagt samfunnsstraff, mens det i 19 saker er avsagt en betinget dom. I fire av dommene var soningen ennå ikke påbegynt da saken ble kjent.

Fra før er det kjent at minst 2.400 trygdemottakere har fått urettmessig krav om tilbakebetaling fra Nav.

Riksadvokaten er ansvarlig for å få gjenopptatt de uriktige dommene i Nav-skandalen.

Busch gikk av bare noen dager etter pressekonferansen der han, sammen med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og Nav-direktør Sigrun Vågeng, informerte om det som er blitt kalt den største rettsskandalen i etterkrigstiden.

– Skulle blitt orientert tidligere

Busch har tidligere uttalt seg kritisk til at han først 16. oktober ble orientert om at en rekke personer var blitt dømt i trygdesaker som bygde på feil lovanvendelse.

Han gjentok denne kritikken under torsdagens høring.

Busch mener han burde fått informasjon allerede sommeren 2017, da Trygderetten begynte å stille spørsmål ved om Navs lovforståelse var riktig. 

– Om vi hadde fått noen varsler da, så ville vi gått tungt inn allerede i 2017, sa Busch.

Hadde det skjedd, kunne 33 dommer vært unngått. 

Arbeids- og sosialminister Hauglie har tidligere forklart at alarmen i hennes departement først gikk 30. august i fjor.

Busch forklarte at det ikke kom noen henvendelser til hans kontor på dette tidspunktet.

– Vår dør ville vært åpen og det ville ledet fram til handling.

Busch gjorde det klart at det også ville vært naturlig å involvere Riksadvokaten ved flere senere anledninger.

19. november i 2018 skrev Trygderetten til Nav Klageinstans at det kunne bli aktuelt å ta saken til EFTA-domstolen. Busch mente også at han burde blitt underrettet da Nav og Arbeids- og sosialdepartementet i januar og februar 2019 hadde dialog om det som til da var rullet opp og hvor en del saker ble stilt i bero.

– Hadde vi hørt om det som gjenspeilte seg i Nav i 2019, hadde jeg forsømt min aktivitetsplikt om jeg hadde sagt at dette må dere ordne opp i selv. 

Avbrøt soning

Busch forklarte at Riksadvokaten først 17. oktober i fjor fikk oversendt lister over dommer avsagt i saker knyttet til Nav-skandalen.

– Vi ringte deretter til påtalemyndigheten i politidistriktene der det var saker og ikke forelå opplysninger om sonede dommer. Målet var å hindra at det ble innkalt til soning eller avbryte påbegynt soning, sa Busch.

Dette ledet ifølge Busch til at en person som da satt i fengsel fikk soningsavbrudd og ble løslatt dagen etter. I tillegg ble tre etterlysninger til soning avbrutt.

Nyeste fra Dagsavisen.no: