Innenriks

Redder regnskog mens norsk skog går tapt

Samtidig som regjeringen bruker milliarder av kroner på å redde tropisk regnskog, avskoges store områder i Norge. Nå etterlyses en norsk skogmilliard.

Årlig forsvinner skogen permanent fra et område på om lag 83 kvadratkilometer, går det fram av tall fra Global Forest Watch, framskaffet av WWF Verdens naturfond.

Dette tilsvarer hele Gjerdrum kommune i Akershus, eller også et område større enn kommuner som Moss, Stavanger og Skedsmo.

Les også: Kjøpte ikke ett tre for vern

– All skog lagrer karbon

– All skog lagrer karbon, og jo eldre skogen er, jo mer karbon lagrer den. Det er derfor veldig dramatisk at vi mister skog hvert år, sier skogbiolog Trude Myhre i WWF Verdens naturfond.

– På samme måte som vi bruker 3 milliarder kroner i året på å verne regnskog, bør vi også sette av 1 milliard kroner til vern av skog i Norge, mener hun.

– Hva skal i så fall en slik milliard brukes til?

– Til å betale erstatning til skogeiere som går med på at skogsområder de eier, blir reservater.

Regjeringen ser annerledes på dette. I forslaget til statsbudsjett er riktignok regnskogsatsingen økt til rekordhøye 3,2 milliarder kroner, men bevilgningen til skogvern innenlands er kuttet.

– Det er snakk om en reduksjon på 23 millioner kroner, slik at det neste år bare er satt av 444,6 millioner til dette formålet, forteller Myhre.

– Hvordan reagerer du på det?

– Vi hadde forventet en stor vekst i bevilgningen. Stortinget har vedtatt at 10 prosent av skogen skal vernes, mot 3 prosent i dag, og da trenger vi 1 milliard i året for å få til det. Med nivået regjeringen foreslår, vil det ta mer enn 30 år før vi kommer til 10 prosent.

– Hva vil kuttet i neste års budsjett kunne føre til?

– At skog som ellers kunne ha blitt stående, blir hogd.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Veier og hus

Avskogingen i Norge ifølge Global Forest Watch, er mer omfattende enn hva Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) konkluderer med i en rapport som ble offentliggjort tidligere i år. Rapporten ble utarbeidet på oppdrag fra Miljødirektoratet. Her går det fram at det helt siden 1990 har vært en gjennomsnittlig årlig avskoging på 58 kvadratkilometer i Norge. Det utgjør samlet sett et område som tilsvarer nær tre og en halv ganger Oslo kommune.

Nøyaktig hvorfor Global Forest Watch mener at den årlige avskogingen er om lag 25 kvadratkilometer større, kan verken WWF Verdens naturfond, Miljødirektoratet eller NIBIO si noe sikkert om, men det pekes på flere mulige årsaker. Blant annet er det slik at Global Forest Watch baserer sin overvåking av skogene på satellittbilder, mens NIBIOs estimat bygger på «noen av» flatene hvor det er blitt registrert avskoging, blant 12.000 flater som gir en «arealrepresentativ fordeling for hele landet», får Dagsavisen opplyst i Miljødirektoratet.

68 prosent av avskogingen skyldes utbygging av veier og bebyggelse, ifølge NIBIO-rapporten. Resten skyldes nye beiteområder og nydyrking.

«Hver for seg er det små arealer, i snitt under 10 dekar, men til sammen utgjøre dette et stort areal», konstaterer Miljødirektoratet.

I lys av FN-rapporten som nylig konkluderte med at verdens utslipp av CO2 må halveres fram mot 2030 for å begrense de katastrofale effektene av klimaendringene, er det også all mulig grunn til å merke seg følgende:

«Avskoging (fører til) et klimagassutslipp i Norge på i overkant av 2 millioner tonn CO2-ekvivalenter i året», opplyser Miljødirektoratet.

Planting av ny skog og naturlige skogutvidelser klarer ikke å kompensere fullt ut for denne utslippsøkningen.

Saken fortsetter under bildet.

På milliardjakt: Skogbiolog Trude Myhre i WWF Verdens naturfond.

På milliardjakt: Skogbiolog Trude Myhre i WWF Verdens naturfond. Foto: Arne Nævra

Les også: Norsk skogvern i sneglefart

– Jordas største

Totalt sett ble det sluppet ut 52,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norsk territorium i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå.

– Avskogingen vi ser nå må snus hvis vi skal kunne nå 1,5 gradersmålet i Parisavtalen, uttalte klima- og miljøminister Ola Elvestuen til Dagsavisen 6. oktober, men da var temaet regnskoger.

– Det lagres mer karbon per kvadratmeter i den norske skogen enn i tropisk regnskog i sør, påpeker Myhre.

– Den nordlige skogen, som strekker seg fra Norge til Sverige og Finland, gjennom hele Russland og over til Alaska og Canada, er verdens største skog og også jordas største karbonlager i skog. Derfor er det så viktig hvordan vi behandler skogene her hjemme også, understreker hun.

Les også: Her er seniorsenteret som splitter Høyre

Mer fra Dagsavisen