Innenriks

Skyver barnevernsbarna ut i det blå

Forslaget om å legge ned det statlige barnevernet og la de nye fylkene overta, er skutt sønder og sammen av fagfolkene. Det stopper ikke regjeringen og KrF, som nå skal utrede saken.

Hagen-utvalget er ekspertgruppen regjeringen satte ned for å foreslå oppgaver til de nye fylkene.

Utvalgets forslag om å legge ned det statlige barnevernet og overføre oppgavene til de nye fylkene, ble skyteskive for faginstanser og andre aktører på barnevernsfeltet da de i vår leverte sine uttalelser til ekspertrapporten.

LES OGSÅ: Slår alarm om regionreformforslaget for barnevernet: Ekspertutvalgets forslag som ikke er forankret i de pågående prosesser innen barnevernet går på tilliten løs

Barneombudet uttalte: «Gjennomgående bærer forslagene preg av at det er andre interesser og perspektiver som står sentralt, uten at vi kan se at barnets beste er vurdert og hvordan det er veide av mot disse andre interessene. Barneombudet mener derfor at det ikke er riktig å gjennomføre utvalgets forslag uten nærmere utredning».

Norsk Barnevern-samband (NBS) uttalte: «Det er vårt inntrykk at de som daglig arbeider innen barnevernet, det vil si de som implementerer den ene reformen etter den andre møter ekspertutvalgets forslag med vantro. Ekspertutvalgets forslag som ikke er forankret i de pågående prosesser innen barnevernet går på tilliten løs».

Norsk Fosterhjemsforening uttalte: «Norsk Fosterhjemsforening kan ikke se at ekspertutvalgets forslag gagner barnets beste. Vi anser det uforsvarlig å følge opp anbefalingen.»

Også regjeringens eget fagdirektorat, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), rettet usedvanlig krass kritikk mot ekspertutvalgets rapport, og skrev i sin uttalelse at Bufdir ikke kan se at «anbefalingene fra ekspertutvalget er i tråd med verken utviklingen på barnevernsområdet eller støtter opp under anbefalt utvikling for offentlig sektor».

– Grunnleggende er FO kritiske til at barnevernet blir brukt som argumentasjon for å sikre en forvaltningsreform som ikke handler om barnevernet, sier Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen (FO), som er fagforeningen til sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger.

LES OGSÅ: Advarer mot å la barnevern bli en kasteball i regionreformen: – Det er ingen presserende behov i barnevernet for en slik omorganisering

Advarer mot prestisje

Om drøyt tre uker kommer regjeringen til Stortinget med en melding om hvilke oppgaver de nye fylkene kan overta.

Mandag trommet regjeringspartiene og KrF imidlertid sammen til pressekonferanse for å kunngjøre at de allerede er enige om innholdet.

Av avtalen mellom partiene, som Dagsavisen omtalte tirsdag, går det fram at barnevernsforslaget fra Hagen-utvalget skal utredes før det tas en endelig avgjørelse.

Lenger har imidlertid ikke regjeringspartiene og KrF tenkt:

«Det er ikke tatt stilling til mandatet for utredning, hvem som skal utrede, og tidshorisonten for arbeidet. Dette er spørsmål som regjeringen vil komme tilbake til», skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en e-post til Dagsavisen.

Barnevernsforslaget er på den ene siden utsatt for massiv kritikk.

På den andre siden utgjør forslaget den mest omfattende oppgaveoverføringen dersom det blir gjennomført – med nær 3.600 årsverk er Bufetat den største enkeltetaten som omfattes av ekspertutvalgets flytteplaner.

Det vil med andre ord være en oppgaveoverføring som virkelig monner, og som kan være et godt argument for fylkessammenslåingene som for lengst er vedtatt.

Kvisvik i FO advarer derfor mot å la det gå prestisje i saken.

– Det kan være en risiko. Vi så fra første stund at barnevernet ble brukt som argument både for kommunereformen og regionreformen. Vi har avvist slike argumentasjonsrekker. Man må for all del ikke bruke en sårbar tjeneste som barnevernet for å oppnå en forvaltningsreform, sier hun.

LES OGSÅ: Vil regjeringen lukke øynene for barnas beste for å tvinge gjennom kommune- og regionreformen? Det spørsmålet stiller Dagsavisens Bente Rognan Gravklev

– Trenger ikke reform

– Jeg regner med at politikerne har merket seg mange svært tydelige høringsuttalelser som stiller seg kritisk til forslaget. Mitt hovedpunkt er at jeg ikke tror dette forslaget løser utfordringene på feltet, sier Kvisvik.

– Vi har likevel sagt at vi er positive til en utredning om overføring av oppgaver fra det statlige barnevernet. Vår klare forutsetning er at eventuelle endringer følger de klare spillereglene i staten når det angår de ansattes rett til medbestemmelse.

FO-lederen mener at en strukturreform ikke er det barnevernet trenger nå.

– Vi er overbevist om at det ikke er noe organisatorisk som løser utfordringene i barnevernet. Vi mener at det primære barnevernet trenger, er ressurser, tid og ro. Barnevernet er avhengig av samspill mellom ulike instanser, og tid og rom for å ha mulighet til å ta i bruk den kompetansen som faktisk er i barnevernet. Dette er tungt, relasjonsarbeid som krever tid og rom. Er det noe barna og familiene som er i kontakt med barnevernet trenger, er det nettopp det.

LES OGSÅ: 24 milliarder kroner og 5.000 arbeidsplasser skal flyttes. Rapporten bak får gjennomgå: «Det er grunn til å stille spørsmål om utvalget har hatt tilstrekkelig faglig ekspertise»

Vil snu alle steiner

Kjell Ingolf Ropstad, nestleder i KrF – som sammen med Venstre var pådriver for regionreformen – sier til Dagsavisen at partiet har fått med seg kritikken mot forslaget.

KrF er opptatt av å få forslaget utredet, understreker han.

Distriktspolitisk talsperson i Høyre, Norunn Tveiten Benestad, forsvarer at reformpartiene går videre med en utredning av barnevernsforslaget.

– Årsaken er at dette er et komplisert felt der konsekvensene er store for en av de mest sårbare gruppene vi har, sier hun.

– Med en så grunnleggende kritikk mot forslaget fra faginstanser – hvorfor legges det ikke bort?

– Fordi man ønsker å gå grundig gjennom alle forslag og temaer. Vi vil bruke tid og gjøre den jobben, og vi vil snu alle steiner for å se om det er noe her som kan et bedre tilbud.

– Men det er vel ingen på feltet som har bedt om en reform for å bedre tilbudet.

– Det var ikke det jeg sa heller. Vi er opptatte av at tjenestetilbudet skal være godt, og vil vi bruke tid til å gjøre et grundig arbeid på alle områder – dette inkludert.

– Det vil i så fall være det største enkeltgrepet på oppgavesiden i regionreformen. Kan det brukes for å legitimere reformen?

– I volum vil det være en stor overføring, men det må vurderes mot om det vil styrke tjenestetilbudet. Det er et hensyn i reformen at tjenestene skal løses så nærme tjenestemottakerne som mulig. Det ligger i bunn her, sier Benestad.

Bufetat er for øvrig allerede delt inn i fem regioner i dag – region Nord, Midt-Norge, Vest, Øst, og Sør. Organiseringen utover det er svært desentralisert – Bufetat er i dag lokalisert på over 230 steder over hele landet.

Regionreform og oppgaver

* I avtalen mellom reformpartiene heter det: «Det utredes om en overføring av BUFetats oppgaver i barnevernet til fylkeskommunene vil gi et styrket tilbud til utsatte barn og familier. Målet er en styrking av innsatsen overfor barn som trenger disse tjenestene. Særlig skal det legges vekt på mulighetene for tidlig inngripen fra et bredt spekter av tjenester og på god tilgang i alle deler av landet til spesialiserte tilbud for dem med de mest komplekse behovene.»

* Enigheten om regionreformen i Stortinget kan ende med at Troms og Finnmark blir tvangssammenslått.

* Bråket om sammenslåingen i nord førte til at også prosessen om å slå sammen Østfold, Buskerud og Akershus til regionen Viken ble lagt på is. Nå fortsetter imidlertid arbeidet.

Kilde: NTB

Mer fra Dagsavisen