Innenriks

POD: Feilen ble gjort av regjeringen

Det rettes nå sterke anklager mot regjeringen i beredskapssaken. Både for manglende oppfølging, men ikke minst på grunn av manglende informasjon til Stortinget.

Bilde 1 av 2

Av: Bjørn S. Kristiansen og Heidi Taksdal Skjeseth

Arbeiderpartiet og SV mener det er klart at statsminister Erna Solberg (H) har gitt feil informasjon om regjeringens arbeid med terrorsikring.

Bakgrunnen er denne: Da Stortinget avholdt høring om samme sak i mars i fjor, sa statsministeren at regjeringen var blitt feilinformert av Politidirektoratet (POD) om at arbeidet med objektsikring i politiet var i mål. Det førte igjen til at regjeringen feilinformerte Stortinget.

– Da man fikk et signal om at det var grønt fra Politidirektoratet, altså at det var ordnet opp i justissektoren, var det et signal som var feil. Det skulle ikke ha skjedd, men det var altså en tilbakemelding og rapportering som ikke var riktig, sa Solberg den gang.

Men det er mer som er feil med denne forklaringen.

POD sa aldri noe om hvorvidt det «var ordnet opp i hele justissektoren». Det bekrefter politidirektør Odd Reidar Humlegård. PODs feilrapportering dreier seg om en avgrenset del av politiets sikkerhets- og beredskapsarbeid.

– Dere har erkjent at dere feilrapporterte at politiet var i mål med planverk for politiets sikringsstyrker. Men er det grunnlag i denne feilen for å trekke en slutning om at hele justissektoren var i mål med alt sitt sikringsarbeid, slik regjeringen gjorde?

– Nei, det er det jo ikke, sier Humlegård til Dagsavisen.

– Så den feilen har skjedd et eller annet sted over dere?

– Ja, den har det. Dette var å ta én feil, for så å gjøre den om til noe helt annet. Dette er to helt forskjellige ting, sier politidirektøren.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ett grønt punkt

Slik henger det sammen: I 2015 ga Politidirektoratet en statusoppdatering til Justis- og beredskapsdepartementet på 200 tiltak som skulle følges opp etter 22. juli-terroren og Gjørv-kommisjonens rapport. Ett av punktene ble feilaktig markert med grønt, som betyr at det er gjennomført. Det var ikke riktig, men dette punktet gjaldt altså bare politiets arbeid med sikringsstyrker – ikke hele justissektorens arbeid med sikring av skjermingsverdige objekter.

– Det er påfallende at en feil har blitt gjengitt feil av statsministeren, men også at den opprinnelige feilen har fått leve i så lang tid, til tross for at Politidirektoratet har gjort Justisdepartementet oppmerksom på at her blir det brukt feil opplysninger. Det er feilinformasjon, og det er brakt videre til Stortinget, sier leder av kontrollkomiteen, Dag Terje Andersen (Ap), til Dagsavisen.

Regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget er grunnlovsfestet. «Intet medlem av statsrådet må fremlegge uriktige eller villedende opplysninger for Stortinget eller dets organer», heter det i Grunnloven.

På spørsmål om hvor alvorlig han mener det er å gi feil informasjon til Stortinget, svarer SVs Torgeir Knag Fylkesnes:

– Det er så alvorlig som det kan få blitt.

Les også: Wara lover at alle politiets objekter vil være sikret innen 2020

Solberg: Jeg var upresis

Statsministeren tar selvkritikk og erkjenner at det er blitt gitt feil informasjon.

– Jeg ser at jeg har vært upresis i forrige høring om hva som ble feilaktig rapportert, og at det ikke ble skilt mellom sikringsstyrker og permanent grunnsikring, sier Solberg.

Hun viser til at det i budsjettet for 2016 ble rapportert til Stortinget om status for arbeidet med permanent grunnsikring «på en måte som ga feilaktig inntrykk».

– Dette har blitt rettet opp i senere proposisjoner og meldinger, understreker hun.

Les også: Solberg sier regjeringen burde kommunisert bedre og tidligere til Stortinget

Forsøkte å rette opp

Humlegård forklarte under mandagens høring at direktoratet høsten 2015 varslet Justis- og beredskapsdepartementet både via mail og i brevs form at dette var feil. Men regjeringen ga Stortinget feilaktig informasjon om statusen for objektsikring i politiet også etter PODs forsøk på å påpeke feilen. I 2016-budsjettet, som ble lagt fram på senhøsten 2015, skrev daværende justisstatsråd Anders Anundsen at «samtlige virksomheter i justissektoren har rapportert at skjermingsverdige objekter er sikret i henhold til forskrift om objektsikkerhet.»

Realiteten er en helt annen, og status per i dag er at bare to av 12 av politiets skjermingsverdige objekter, altså bygg og installasjoner som må sikres spesielt, er sikret i tråd med lovverket.

Hele tre justisministere fra Frp var kalt inn for å forklare seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen, to tidligere og sittende justisminister Tor Mikkel Wara. Ønsket om ydmykhet som opposisjonen flere ganger har ytret, ble ikke tatt særlig hensyn til av tidligere justisminister Per-Willy Amundsen, som avviste at han hadde gjort noe galt, og i stedet gikk til angrep mot opposisjonen. Tidligere forsvarsminister Ine Søreide Eriksen (H) ga mer ved dørene, og medga at Stortinget kunne ha blitt bedre informert.

– Jeg tror med fordel en kunne ha gitt et mer helhetlig bilde, sa Eriksen til komiteen.

Det samme ble understreket av nåværende forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og statsministeren.

Les også: Kan ha feilinformert Stortinget

Beredskapskritikken

* Riksrevisjonen har i to rapporter fra henholdsvis oktober 2016 og juni 2018 konkludert med svært alvorlige mangler i regjeringens arbeid med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygninger mot terror og angrep, såkalt objektsikring.

* Rapportene viser at sikringsarbeidet, som Stortinget vedtok skulle vært ferdig i 2015, ligger langt på etterskudd både hos politiet og Forsvaret, og det er uavklart når man vil være i mål.

* Ifølge rapportene har regjeringen ikke sørget for nok finansiering til grunnsikring, og politiet og Forsvaret mangler en felles forståelse for hvilke sivile nøkkelobjekter som skal pekes ut. Det pekes videre på svakheter ved Heimevernets operative evne, samt manglende avklaringer og analyser av politiets og Heimevernets kapasitet til å sikre og beskytte viktige objekter.

* Riksrevisjonen karakteriserer saken som «svært alvorlig», som er den sterkeste kritikken kontrollorganet bruker, og som betyr at liv og helse står i fare.

* Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holdt i løpet av vinteren og våren 2017 én åpen og én lukket høring i saken.

* I en hemmelig innstilling i kjølvannet av høringene innstilte Ap, Sp, KrF, SV og MDG på at regjeringen hadde opptrådt «sterkt kritikkverdig», den sterkeste form for kritikk Stortinget kan rette uten å fremme mistillit. Det ble imidlertid ikke flertall for dette, da Venstre valgte den mindre alvorlige formuleringen “svært alvorlig og kritikkverdig».

* Under den åpne høringen uttalte daværende justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) at rapporten tegnet et øyeblikksbilde og at situasjonen i dag var langt bedre enn rapporten tilsa.

* En ny rapport fra Riksrevisjonen i juni 2018, som viste situasjonen til og med utgangen av 2017, konkluderte imidlertid med fortsatt store mangler i sikringsarbeidet, selv om oppfølgingen var noe bedret.

* Kontrollkomiteen har innkalt statsministeren og en rekke sittende og tidligere statsråder og etatssjefer til ny høring om saken mandag 27. august.

* SV og Rødt har antydet at de kan fremme mistillitsforslag mot regjeringen på grunn av saken. På direkte spørsmål har Ap og KrF ikke avvist at også de kan ende på mistillit.