Innenriks

Slik ville Meyer rydde opp i SSB-bråket

I et notat sendt til Finansdepartementet 3. november, foreslo Christine Meyer å stanse den omstridte flyttingen av 25 forskere. SSB-sjefen gjorde det også klart at de skal styrke forskningen på innvandring.

Av Jens Marius Sæther og Bjørn S. Kristiansen

Under gårsdagens pressekonferanse hevdet SSB-sjefen at hun allerede 31. oktober foreslo overfor finansminister Siv Jensen å stille omstillingsprosessen i bero, men at hun ikke fikk lov til å gå ut med dette internt eller offentlig.
 
– 3. november sendte jeg et utkast til departementet med tiltak for å roe ned situasjonen. Jeg fikk heller ikke lov til å presentere dette internt og eksternt, sa Meyer.
 
Dagsavisen har fått innsyn i dette utkastet. 
 
Therese Riiser Wålen, kommunikasjonssjef i Finansdepartementet, bekrefter at Meyer fikk beskjed om at hun ikke skulle gå ut i offentligheten med forslagene som ble sendt til departementet.
 
– Dette var en del av vår dialog med SSB med mål om å skape ro rundt situasjonen og trygge de som har vært bekymret. Vi fikk tilsendt et utkast til tiltak og hadde da behov for å bruke litt tid til å sette oss inn i dem og se på helheten. I en slik situasjon er det ikke naturlig med drøftelser i det offentlige rom, skriver Wålen til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

E-posten fra Meyer 

I notatet lister SSB-sjefen opp en rekke tiltak for finansministeren. Hun nevner først de 25 forskere som skal flyttes fra forskningsavdelingen til en av statistikkavdelingene. Blant dem er Erling Holmøy, som står bak det såkalte «innvandrerregnskapet». Meyer foreslår at de planlagte endringene stilles i bero i påvente av arbeidet med ny statistikklov.

Meyer skriver: 
 
De 25 forskerne som ikke har blitt innplassert i forskningsavdelingen fortsetter sitt virke i forskningsavdelingen til ny prosess er avklart. Det må avklares juridisk hvordan denne prosessen best kan legges opp. Samtidig legges det til rette for at forskere frivillig kan flytte over til statistikkavdelingen.
 
Samtidig er hun klar på at det vil ha konsekvenser å sette omstillingene i bero. 
 
En må forvente at de forskerne som velger å bli i forskningsavdelingen, men som ikke ble innplassert, blir utrygge og ikke vil fullt ut klare å levere ift arbeidsplaner. I tillegg taper statistikkavdelingene arbeidskraft fra personer som skulle blitt overført.
 
Meyer gir klart uttrykk for at det er viktig at omorganiseringsprosessen ikke stopper opp. 
 
Forutsetningen for å ta opp arbeidet med omorganisering er at det er tilstrekkelig modenhet hos viktige samfunnsaktører og at det gis føringer fra Finansdepartementet som gir SSB støtte i å kunne omorganisere og nedbemanne forskningsavdelingen. Det er samtidig svært viktig at prosessene ikke settes i bero for lenge, både av hensyn til de medarbeiderne som har usikkerhet for egen fremtid og av hensyn til å kunne gjennomføre overføringer av forskere til statistikkavdelingene.
 
Litt lenger ned i notatet, skriver hun: 
 
Faren med å sette omstillingen av forskningsprosessen i bero er at SSBs ledelse taper autoritet og mister momentum i de andre viktige endringsprosessene i SSB. Det er derfor viktig at Finansdepartementet eksplisitt gir sin støtte til implementeringen av de andre endringsprosessene; endring av oppgaver mellom Oslo og Kongsvinger og moderniseringsprogrammet.
 
Da Siv Jensen på fredag listet opp sine egne tiltak for å skape ro i SSB, foreslo hun i likhet med Meyer at omorganiseringen av forskningsavdelingen settes på vent inntil statistikklovutvalget har lagt fram sin innstilling og forslagene har vært på høring.

Utvalget har fått utsatt frist til 15. mars 2018.

Les også: Knallhard maktkamp

Innvandring

Meyer uttrykte på fredagens pressekonferanse at hun følte at SSB hadde blitt presset på innvandringsfeltet.

–  Blant annet ved at en helt ordinær kvalitetssikring av arbeid før publisering av en rapport, har blitt oppfattet som politisk sensur, sa Meyer og la til:

– Jeg vil bestemt avvise at SSBs ledelse legger føringer på forskningen. Det har aldri skjedd i min tid.

I notatet skriver hun at SSB skal styrke forskningen på en rekke områder, deriblant innvandring. 
 
LO har tatt til orde for at det makroøkonomiske miljøet styrkes og at det prioriteres forskning på næringslivsproduktivitet og produktivitet i offentlig sektor samt forskning på arbeidsmarkedet. SSB har mye statistikk på innvandring, og dette vil også prioriteres fremover som et viktig forskningsområde. SSB har nå forløpsstatistikk på flere innvandrergrupper som går over lang tid og kan følge skatt og inntekt på ulike landgrupper.
 
 LO-leder Hans Christian Gabrielsen har vært sterkt kritisk til omorganiseringen. 
 
– Jeg er dypt bekymret for at samfunnsoppdraget til SSB vil bli skadelidende, uttalte han til Dagsavisen.

Les også: Krever at SSB-kutt blir stoppet
 
Ledelsen i SSB har blant annet begrunnet kuttene med at færre forskere skal satse mer på internasjonal publisering. Det vil føre til at andre områder blir nedprioritert, frykter LO-lederen. 
 
Han viste til at SSB foruten å lage konjunkturanalyser og makromodeller, også utarbeider statistikk til de sentrale lønnsforhandlingene og bistår i Det tekniske beregningsutvalget (TBU).
 
– Det er avgjørende viktig for den norske modellen og trepartssamarbeidet, og for en bærekraftig lønnsdannelse, sa Gabrielsen.
 
I notatet til Finansdepartementet skriver Meyer at de vil opprette to nye samarbeidsfora for å trygge arbeidet i TBU og gi partene i arbeidslivet anledning til å komme med innspill til SSBs forsknings- og statistikkproduksjon. 
 
• En overbygning der SSB jevnlig møter partene i arbeidslivet for å konsultere og diskutere problemstillinger og planer som SSB har.
 
• Et rådgivende utvalg for lønnsstatistikken der flere av partene i arbeidslivet diskuterer planer, utvikling og eventuelle utvidelser av lønns- og sysselsettingsstatistikkene.

Les også: Nødvendig med ny SSB-sjef

Finansministerens tiltaksplan

Her er tiltakene Siv Jensen (Frp) la fram på fredag for å skape ro rundt SSB:

• Omorganiseringen av forskningsavdelingen settes på hold inntil statistikklovutvalget har lagt fram sin innstilling og forslagene har vært på høring. Utvalget får samtidig utsatt frist til 15. mars 2018.

• Forskningsavdelingen skal være en del av moderniseringen i SSB, men det er viktig at samfunnsaktørene blir hørt, og at man får en bredere diskusjon om hvilken rolle avdelingen skal ha framover.

• Finansdepartementet vil gjennom tett dialog med styret gjøre sitt ytterste for å skape ro rundt byrået. • Ministeren vil be styret i SSB se om forskningsavdelingen er sikret tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag, herunder modellbaserte analyser av norsk økonomi.

• Dersom utvalget kommer til at SSB fortsatt skal ha en betydelig analyse- og forsknings¬virksomhet, ber ministeren utvalget drøfte hvordan denne kan innrettes for å støtte opp om statistikkproduksjonen og leveranser av modeller, konjunkturanalyser, fremskrivninger og utredninger av høy kvalitet.