Innenriks

Barnehagelivet under lupen

Norge sier nei til å måle 5-åringers læringsutbytte i barnehagen, men vil kartlegge hvordan de voksne jobber med barna.

Hvordan ser barnehagelivet ut fra de ansattes ståsted? Det er blant spørsmålene som skal besvares i en stor internasjonal OECD-undersøkelse som Norge har sagt ja til.

Det bekrefter avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Siv Hilde Lindstrøm.

– Hensikten er at vi skal få vite mer om innhold og kvalitet i det norske barnehagetilbudet, og på den måten kunne stake ut kurs for nye barnehagesatsinger, sier Lindstrøm.

Norge blir ikke med på OECDs PISA-undersøkelse av barnehagebarn, slik Dagsavisen nylig skrev. Samtidig har norske myndigheter allerede takket ja til å kartlegge hvordan norske barnehageansatte jobber med barna og hvordan de opplever sin egen arbeidssituasjon.

Fordi Norge ønsker kunnskap både om dem som jobber med 1-2-åringer og 3-5-åringer, skal Norge delta med dobbelt så mange barnehager som andre land i hovedstudien. Etter planen skal minimum 2.880 ansatte fordelt på 360 norske barnehager delta i undersøkelsen som gjennomføres våren 2018.

Les også: OECD vil lage barnehage-PISA

Praksis og innhold

Dette er noe av det undersøkelsen skal gi svar på:

Pedagogisk praksis: Hvordan kommuniserer og samhandler barn og voksne i barnehagen? Deles barna ofte opp i grupper, eller jobber ansatte en til en med hvert enkelt barn? Hvordan fungerer samarbeid på tvers av avdelinger og ulike grupper av ansatte?

Innhold: Hvordan organiseres lek og andre aktiviteter? Frilek eller voksenstyrt? Hva slags læringsaktiviteter finnes for de eldste barna når det gjelder lesing, regning og sosial kompetanse?

Arbeidsmiljø: Hva slags kompetanse og kompetansebehov har de ansatte? Hvilke muligheter og begrensninger styrer hverdagen deres? Hva bruker de mest tid på? Trivsel, motivasjon, mestring og stress.

– I sum vil undersøkelsen gi et godt bilde av hva de voksne gjør sammen med barna og hvordan de ansatte opplever sin egen arbeidssituasjon, sier Siv Hilde Lindstrøm i Utdanningsdirektoratet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Egen landrapport

I tillegg til den internasjonale rapporten som Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) skal publisere, skal det også lages en landrapport basert på egne analyser av det norske materialet som Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har fått ansvaret for.

– Hensikten er blant annet å finne ut om det eksisterer systematiske forskjeller barnehagene imellom. Vi kan for eksempel få vite mer om det er geografiske forskjeller i hvordan barnehagene driver ulike læringsaktiviteter, som lesing, sier Siv Hilde Lindstrøm, i Udir.

I barnehagelærernes eget forbund, Utdanningsforbundet, møtes planene med skepsis.

Skeptisk

– Vi er skeptiske til om ansatt-undersøkelsen til OECD vil gi verdifull informasjon om norske barnehager. Men vi må selvsagt se den endelige undersøkelsen før vi tar stilling, sier nestleder Hege Valås, og fortsetter:

– Det er svært stor forskjell på mål og innhold i barnehagene i de ulike landene – mye større enn for skolen. Spørsmål som kan oppleves som helt selvfølgelige i land som først og fremst har en skoleforberedende funksjon, vil oppleves som irrelevante i en norsk barnehagevirkelighet, mener Valås.

I tillegg er forbundet skeptisk til at samme spørsmål skal stilles til uerfarne assistenter som til erfarne fagarbeidere eller barnehagelærere, da tolkningen av spørsmålene vil avhenge av ansvar og kompetanse.

Utdanningsdirektoratet svarer slik på kritikken:

– Etter vår mening er det viktig at undersøkelsen retter seg mot alle som jobber med barna i det daglige. Men det vil også være mulig å skille assistenter, og barnehagelærere fra hverandre i analysedelen, sier avdelingsdirektør Siv Hilde Lindstrøm.

Hun håper de ansattes organisasjoner vil se verdien av undersøkelsen som er laget etter modell fra den internasjonale lærerundersøkelsen i skolen, TALIS.

– På samme måte som den har vært viktig for å utvikle etter- og videreutdanningssatsingen og tilbakemeldingskulturen i norsk skole, er det vårt håp at dette skal bidra til bedre kvalitet i barnehagen, sier Siv Hilde Lindstrøm i Utdanningsdirektoratet.

Foreldreundersøkelse

Parallelt med den internasjonale hovedundersøkelsen skal det også gjennomføres en nasjonal foreldreundersøkelse i regi av NIFU, som er nasjonal prosjektleder for OECD-undersøkelsen 2015–2019.

Les også: Barn kartlegges til ingen nytte