Innenriks

Ekstreme forskjeller i fattigdom

Fire av ti barn av innvandrere i Oslo lever i fattigdom, viser nye tall fra SSB. Norsk Innvandrerforum frykter det vil hemme integreringen.

– Generelt kan vi si at mange barn av innvandrerforeldre lever i husholdninger med lav yrkestilknytning, og mange lever på sosiale stønader. Dette gjelder i spesielt stor grad for familier med vedvarende lavinntekt. Det er også en del innvandrerbarn som har foreldre med jobb, men lav inntekt. Dette gjelder for eksempel en del innvandrerfamilier fra Øst-Europa med kort botid i Norge, sier SSB-forsker Elisabeth Omholt.

Sammen med kolleger lagde hun rapporten «Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn», som nylig ble publisert.

Rapporten viser blant annet at 36 prosent av barn av innvandrere i dag lever i fattigdom. Tallene er noe høyere for Oslo. Til sammenligning lever 5 prosent av barna til norske foreldre i fattigdom.

Les også: Vil fri barn fra fattigdom

Integrering

For leder i Norsk Innvandrerforum, Athar Ali, er fattigdom blant minoritetsbarn en kjent problematikk. Han tror det er to hovedårsaker til at større andel innvandrerbarn lever i fattigdom enn norske barn.

– Jeg tror voksne innvandrere lett faller ut av arbeidslivet, eller har vansker med å komme inn i arbeidslivet. Mange får ikke brukt sin utdanning og erfaring fra hjemlandet. I tillegg har mange innvandrere store familier, og kanskje bare en inntekt. Selv om det er flere innvandrerkvinner i arbeidslivet nå enn tidligere er det fortsatt mange store familier som lever på en inntekt, sier Ali.

Han tror integreringsjobben blir vanskeligere når så mange innvandrere lever i fattigdom.

– Jeg tenker at en viktig forutsetning for integrering er at alle har like muligheter i samfunnet, og av vi har likestilling. Hvis folk lever med dårlige levekår er det et problem for integrering, sier han.

Til daglig jobber Ali som klinisk sosionom ved avdeling for barn og unges psykiske helse (BUP). Han sier fattigdom og levekår også er en kilde til psykiatriproblemer for folk men minoritetsbakgrunn.

– Undersøkelser viser at folk med minoritetsbakgrunn er mer utsatt for psykiske plager, som angst og depresjon. En av årsakene til det er fattigdom, dårlige levekår og isolasjon. Det får negative konsekvenser for barnas oppvekst, og det gjør folks liv vanskelig, sier Ali.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tilbud til fattige

At det blir flere fattige barn i Oslo, og at svært mange av disse har minoritetsbakgrunn har blant andre Lions fått erfare. De driver en rekke tilbud for lavinntektsfamilier.

– I sommer har vi hatt en rekke aktiviteter rettet mot fattige familier og informerte om det gjennom skoler, helsesøster og barnevern. Det som ga oss et lite puss var at det var utrolig mange som meldte seg på. Vi hadde et altfor lite tilbud til behovet som finnes der ute, sier distriktsleder i Oslo og Bærum Lions, Ketil Stuan.

Les også: Roper varsku om fattige barn

Nyeste fra Dagsavisen.no: