Innenriks

– Kritikken er helt urimelig

Miljøminister Tine Sundtoft (H) mener naturvernorganisasjonenes kritikk gir et uriktig bilde av situasjonen. Og møter dem med sin egen skryteliste.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft. FOTO: NTB SCANPIX

– Med sin naturfiendtlige politikk ødelegger de livsgrunnlaget til truede dyrearter, øker miljøtrusselen, ødelegger verdifull natur og ødelegger naturopplevelsen for folk, sier WWF-sjef Nina Jensen, generalsekretær i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken og Christian Steel som jobber i SABIMA, Samarbeidsutvalget for biologisk mangfold. Også Den Norske Turistforening er bekymret.

Dette utspillet får miljøminister Tine Sundtoft (H) til å reagere kraftig.

– Denne kritikken er helt urimelig. For det første er noen av punktene direkte feil, skriver Sundtoft i en e-post.

Les også: Byene skal redde kloden

Hun nevner spesielt punkt ti om planting av grantrær, som organisasjonene mener vil fortrenge andre planter.

– Skogplantingen som nevnes, vil underlegges skjerpede miljøkrav, og kun norske treslag vil benyttes. Det vil ikke bli plantet på områder som er viktige for naturmangfold, friluftsliv eller kulturminner. Det er derfor ikke riktig at det fortrenger naturmangfoldet. Her har miljøbevegelsen rett og slett ikke gjort hjemmeleksen sin, skriver hun.

Det hun mener er mest alvorlig, er at organisasjonene har utelatt de tiltakene hun mener viser at regjeringen har prioritert naturen på noen områder. Hun trekker fram at de la om E6 i Sør-Trøndelag for å ta hensyn til elva Gaula og at regjeringen har gjort kystlynghei til prioritert naturtype.

– Dette unnlater de å nevne og det synes jeg ærlig talt er trist. Historien de forteller samsvarer ikke med virkeligheten, skriver hun.

Tine Sundtofts skryteliste

Kystlynghei ble vedtatt som utvalgt naturtype.

Fjellrev, skredmjelt, svartkurle, trøndertorvmose og dvergålegras er vedtatt som prioriterte arter denne våren,

For første gang fastsatt en forskrift om fremmede organismer for å hindre spredning av skadelige arter som brunsnegl.

Vernet 96 skogområder og ytterligere en rekke områder kommer til å vernes høsten 2015.

Bevilget om lag 5,75 milliarder kroner til arbeidet for redusert avskoging i utviklingsland i 2014 og 2015

Bevilget 50 millioner kroner til oppstarten av det Internasjonale naturpanelet.

Tatt hensyn til natur i kommunedelplanen for E6 i Melhus, på grunn av naturverdiene i og langs elven Gaula.

Avslått søknad om vindmøllepark av hensyn til naturmangfold i Lurøy.

Tatt hensyn til støyforurensning i reguleringsplan for ny kampflybase på Ørland.

Høy aktivitet med statlig sikring av friluftslivsområder. I 2015 vil det bli gitt tilsagn om midler til sikring av mellom 30 og 35 nye friluftslivsområder.

Markerer friluftslivets år 2015. Rekordstore bevilgninger til friluftsformål.

Tatt initiativ til en globale innsamling av kunnskap om marin plastikk og bidratt til å finansiere studien i regi av FNs miljøprogram.

Iverkssatt en tømmerforordning, som tiltak mot ulovlig hogst og handel med tømmer og treprodukter som stammer fra ulovlig hogst

Bevilget 3 millioner kroner til et pilotprosjekt om restaurering av myr og våtmark som klima- og naturmangfoldtiltak. Det utarbeides en plan for økt restaurering i perioden 2016 - 2020.

Gitt tilsagn på 124 millioner kroner til opprydding i forurenset sjøbunn i havneområdet i Trondheim,

I tillegg gitt tilsagn om midler til deler av oppryddingsprosessene for forurenset sjøbunn i blant annet Bergen (3,7 mill.kr.), Arendal (3,1 mill.kr.) og Hammerfest (1 mill.kr.).

Rjukan og Notodden industriarv ble 5. juli 2015 innskrevet på Unescos liste over verdens kultur- og naturarv.

Norge har påtatt seg ambisiøse utslippsforpliktelser; minst 40% utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990

Øker kapitalen i Klima- og energifondet med 9,25 mrd. i 2014, 2015 og (varslet det samme i) 2016. Vil utgjøre 62,75 mrd. i 2016, i stedet for 50 mrd. som er ambisjonen i klimaforliket.

Resultatene av den helhetlige gjennomgangen av bilavgiftene sammen med Venstre og KrF baner vei for sikrere og mer miljøvennlige biler; elbilfordelene vil fortsette ut 2017, og vekten på CO2 og NOx i engangsavgiften økes.

Nedsatt en Grønn skattekommisjon, som skal levere innen 1. desember 2015.

10 millioner til Biogasstrategien. Tilskudd til pilotanlegg og forskning er nå lyst ut gjennom Innovasjon Norge.

Bymiljøavtaler er en ny satsing. Vedtatt 70 millioner som en start i 2015-budsjettet. I tillegg 25 millioner særskilt tilskudd til planlegging av Fornebubanen.