Innenriks

Norge på deltidstoppen i Europa

Norsk arbeidsliv er et godt sted å være – men ikke for alle.

Bilde 1 av 2

Av Karin L. Fladberg og Tor Sandberg

Norske arbeidstakere trives i jobben og synes de har et godt arbeidsmiljø. Det er en av hovedkonklusjonene i tilstandsrapporten om norsk arbeidsliv som Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) la fram i går. Den nye faktaboka om arbeidsmiljø og helse er den mest omfattende kunnskapsoversikten som er laget siden 2011.

De positive funnene til tross – norsk arbeidsliv står også overfor noen alvorlige utfordringer, ifølge arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, som trekker fram tre hovedpunkter:

  • Slutter: Arbeidsmiljøet i pleie- og omsorgssektoren må bli bedre, slik at folk ikke blir syke og slutter i jobben. Han peker på at Norge vil trenge 57.000 flere helsefagarbeidere i årene som kommer.
  • Skade og ulykke: Eriksson mener det må skapes et tryggere arbeidsmiljø for å hindre skader og ulykker, blant annet i bygg- og anleggsbransjen. Årlig skades 84.000 personer på jobb.
  • Håndverkere og ansatte i primærnæringen er mest utsatt.
  • Psykiske lidelser: Det må settes inn større krefter for å holde folk med psykiske plager i arbeid. Sammen med muskelskjelettlidelser utgjør denne gruppen 60 prosent av legenes sykmeldingsdager.

– Ingenting kommer av seg sjøl. Dette er ting norske ledere må jobbe med hver eneste dag, sier Robert Eriksson.

LES OGSÅ: Stor gevinst i større stillinger

Høy kvinneandel

STAMIs faktabok viser også at Norge er et av landene i Europa med høyest andel deltidsansatte. Hele 28 prosent av den norske arbeidsstyrken jobber deltid, mot et snitt på 20 prosent i 28 EU-land.

Også Danmark, Sverige og Finland ligger lavere på deltid enn Norge – dette til tross for relativt små forskjeller i sysselsettingen.

STAMI-direktør Pål Molander forklarer den høye deltidsbruken i Norge sammenlignet med andre land slik:

– Vi har høy sysselsetting blant kvinner og et godt utbygd velferdssystem. Mange familier ønsker deltid for å gjøre hverdagen smidig, mener Molander.

Men dette er åpenbart ikke hele bildet.

En fersk FAFO-rapport, som har kartlagt omfanget av deltid i tre statlige bedrifter på oppdrag for LO Stat, avslører ufrivillig deltid som et stort problem. Kartleggingen viser nemlig at 77 prosent av de ansatte i Vinmonopolet jobber deltid. Av disse ønsker hele 62 prosent en større stilling.

Selv om andelen som jobber deltid i Posten og Vestre Viken Helseforetak er noe mindre, svarer også her en stor andel ansatte at de jobber ufrivillig deltid.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Venter i sju år

– Dette har vært et problem i mange år. Vi opplever ikke at ledelsen tar i bruk de virkemidlene den har til rådighet.

– Det virker som om man har bestemt seg for at Vinmonopolet ikke kan driftes på noen annen måte enn gjennom ufrivillig deltid. Dermed er det heller ikke noe engasjement å spore for å gjøre noe med situasjonen, sier Helge Storvik i Funksjonærklubben som organiserer 1.100 av de 1.800 ansatte i Vinmonopolet.

Ifølge forskningsstiftelsen Fafo må de polansatte i snitt jobbe i sju år før de får en stillingsandel de er fornøyd med.

– Mange av våre ansatte ønsker seg større stillinger, bekrefter pressesjef Jens Nordahl i Vinmonopolet.

– Når deltidsandelen likevel er så høy, har det å gjøre med at Vinmonopolets eier pålegger oss å levere et overskudd til staten på om lag 90 millioner kroner årlig, forklarer han.

Samtidig er det slik at små og nyåpnede polutsalg må dekke sine egne driftsutgifter.

– I praksis betyr det at distriktssjefene må fastsette åpningstider slik at driften går i null, opplyser Nordahl.

Det kan tilsi åpent bare på de suverent mest besøkte og dermed lønnsomme dagene: torsdag, fredag og lørdag. Noe som igjen gjør det vanskelig å opprette heltidsstillinger.

LES OGSÅ: Du kan ha krav på større stilling

Pool med deltidsansatte

I Fafo-rapporten pekes det på at en pool med deltidsansatte kan jobbe ved flere ulike polutsalg og på den måten få en hel stilling.

– Det høres kjempespennende ut, selvfølgelig. Det kan være fornuftig å gjøre mer av dette i framtida, sier Jens Nordahl i Vinmonopolet.

LES OGSÅ: Ble kvitt ufrivillig deltid