Innenriks

Lovbrudd ved norsk skole i Brussel

Den norske privatskolen i Brussel kan miste godkjenningen og måtte betale tilbake statstilskuddet.

Det er avdekket at satsene for skolepenger ved Scandinavian School of Brussels var fra nær 100.000 kroner på barnetrinnet til over 150.000 kroner på tredje trinn på videregående nivå.

– Skolen følger på avgjørende punkter ikke regelverket som alle norske private skoler skal følge. Dette er alvorlig, og vi varsler derfor skolen om at vi kan trekke tilbake godkjenningen, sier Dag Thomas Gisholt, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Betaler for mye

Utdanningsdirektoratet fant en lang rekke lovbrudd under tilsynet i vår. Rapporten slår fast at skolepengene ved Scandinavian School of Brussels (SSB) er flere ganger høyere enn det lovverket tillater.

Direktoratet har beregnet at en plass i barne- og ungdomsskolen ved SSB i fjor skulle ha kostet maksimalt 23.035 kroner, og 20.505 kroner for en plass på videregående trinn.

De reelle satsene for skolepenger var fra nær 100.000 kroner på barnetrinnet til over 150.000 kroner på tredje trinn på videregående nivå.

I tillegg opererer skolen med ulike ekstrabetalinger utenom skolepengene, blant annet for spesialundervisning og for assistenttimer.

Høy lønn

Samtidig har de ansatte ved skolen betingelser som langt overstiger lønnsnivået ved sammenlignbare norske skoler. En av de ledende ansatte ved skolen har mer enn 1,5 millioner kroner i året. Direktoratet bemerker at den høye lønnskostnaden ikke fullt ut kan rettferdiggjøres med den ytelsen skolen mottar ved arbeidskraft.

Utdanningsdirektoratet mener at den norske skolen i Brussel som per 1. oktober i fjor hadde 67 elever fordelt på 13 årstrinn, ikke gir elevene et tilbud i samsvar med regelverket for privatskoler. Dette kan få konsekvenser for elevenes rettssikkerhet og kvaliteten på opplæringen, mener direktoratet.

Som eksempel viser tilsynsrapporten at deler av undervisningen gjennomføres på engelsk, til tross for krav om norsk.

– Slike prioriteringer resulterer i et opplæringstilbud som i realiteten ikke samsvarer med kravene og forventningene som stilles til en norsk opplæringsinstitusjon, heter det i rapporten.

Ikke tro på bedring

Rapporten påpeker at inntaksreglementet er egnet til at skolen kan sile ut hvilke elever den vil ha. Det strider med loven om at privatskolene skal stå åpne for alle som fyller vilkårene for plass i offentlige skoler.

Det avdekkes også at skolen har utvist en kvalifisert manglende evne til å etterleve regelverket. Både skolens styre og administrasjon mangler ifølge rapporten kunnskap om regelverket, og velger bevisst en driftsform som ikke er forenlig med de kravene som følger av norsk regelverk.

Direktoratet har heller ingen tro på at dette vil bedre seg i framtiden.

Manglende lojalitet

«Denne manglende lojaliteten til oppgaven som skolen er gitt mulighet til å forvalte, gjør at Utdanningsdirektoratet ikke har tillit til at SSB vil bli drevet i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk i fremtiden», heter det i rapporten.

Skolen blir også pålagt å betale tilbake statstilskudd på 4,8 millioner kroner som ikke er kommet elevene til gode. Skolen får en måned på å svare på anklagene før Utdanningsetaten fatter endelig vedtak.