Nyheter

Antall eksperter på flom og ras ble nedskalert: Nå håper NVE at «Hans» blir en vekker

I 2016 ville Olje- og energidepartementet utrede konsekvensene av å legge ned NVE Anlegg. Anleggsleder Torstein Langdalen håper ekstremværet vil vise hvor viktig arbeidsplassen hans er.

Arbeidsleder i NVE Anlegg, Torstein Langdalen, tilbringer arbeidsdagen på Gjerdrum. Her stabiliserer han groper, fyller og planerer skråninger, og lager nye bekkeløp.

Vannstanden i elvene har steget som følge av uværet «Hans», så de har omprioritert jobbene litt.

Selv om det ikke var Gjerdrum som fikk den største mengden nedbør denne gangen, håper Langdalen likevel at ekstremværet vil få flere til å skjønne hvor stort behovet for arbeidsplassen hans, NVE Anlegg, vil være i fremtiden.

– Det er klart at det er en vekker! Vi har stor kompetanse på flom og den type hendelser. Det har mye å si, sier han.

Frykter konsekvensene

Kort fortalt er NVE Anlegg en egen anleggsenhet i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med om lag 20 ansatte.

De har spisskompetanse på flomsikring, kvikkleire og ras, og rykker ut ved akuttsituasjoner – over hele landet.

I 2016 ba Olje- og energidepartementet NVE utrede konsekvensene av å legge ned avdelingen. Selv om det ikke endte med nedleggelse, ble NVE Anlegg likevel redusert, fra 35 personer ned mot cirka 20.

Leder i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), Brede Edvardsen, frykter konsekvensene dersom det skulle bli ytterligere nedskalering av enheten.

– Vi vil bli dårligere rustet. En ting er akutte situasjoner som flom og skred, men dette handler også om å planlegge og vurdere risikoen ved etableringen av nye bygg, veier og infrastruktur. Om vi mister kompetansen til NVE Anlegg vil skadeomfanget av ekstremvær bli mye større enn det er i dag, sier han.

Skadeomfanget av ekstremvær vil bli mye større uten NVE Anlegg, mener leder i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), Brede Edvardsen.

Betyr mye samfunnsøkonomisk

Edvardsen trekker frem den helt spesielle kompetansen som NVE Anlegg har når det kommer til behandling av overflatevann, sikring av skråninger for å forebygge ras, og sikring av elve- og bekkeløp.

Han forklarer at dette også er arbeid som blir utført av mange maskinførere og entreprenører, men at de som er ansatt i NVE Anlegg har spisskompetanse på nettopp de utfordringene vi nå står i med «Hans».

– En ting er at ekstremværet er fare for liv og helse, men det vil også medføre enorme kostnader. Det er billigere å bygge på en måte som kan ta unna overflatevann enn å lage noe som ikke gjør det. Samfunnsøkonomisk har dette en stor betydning. Jeg er redd for at kompetansen til de som faktisk kan gjøre disse jobbene, blir borte, sier Edvardsen.

Han forteller videre at han synes det er en tragedie med alle verdier som går tapt som følge av ekstremværet, men at han håper det vil medvirke til at man anerkjenner behovet for økte midler til forebygging.

– Vi trenger noen sånne påminnelser om at dette ikke er tull og tøys. Klimaendringene er høyst reelle. Jeg håper konsekvensen blir at NVE beholder og oppskalerer kapasiteten og kompetansen som finnes i NVE Anlegg. Behovet er stort, sier han.

Frykter privatisering

Tilbake på Gjerdrum forteller Langdalen at han har fått flere telefoner fra kommuner rundt omkring på Østlandet som sliter med utglidninger som de vil at NVE Anlegg skal komme å se på.

Han tror det vil komme mange flere slike henvendelser i fremtiden.

– Det vil bli mer og mer, sier han, og forteller at de gjerne skulle hatt flere stillinger – noe han og kollegene har etterlyst i over 20 år – men han tviler på at de vil bli flere.

– Vi frykter privatisering. Konsekvensene blir at mye av den erfaringen vi har går tapt. Det er ikke så lett å overføre den kunnskapen til det private. Man finner ut mye når man er ute og jobber – det er ikke alt som står på papiret som er riktig, sier han.

Venter på gjennomgang av flom- og skredpolitikken

Hva som vil skje med stillingsantallet i NVE Anlegg, er foreløpig uvisst, men flere aktører venter i spenning på regjeringens varslede gjennomgang av flom- og skredpolitikken.

Politikken på områdene skal oppdateres, og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) vil legge fram en melding for Stortinget våren 2024.

– Klimaendringene gjør at det er kritisk at vi har gode verktøy for å forebygge flom- og skredskader. Dette handler om at folk skal føle seg trygge, sa Aasland i pressemeldingen som ble sendt ut i desember.

Skred og vassdragsdirektør i NVE, Brigt Samdal, skriver i en e-post til Arbeidsmanden at:

«det er naturlig når regjeringen nå har varslet en ny stortingsmelding på flom og skred, at man også analyserer dagens struktur og organisering av anleggsarbeidet i NVE. Dagens bemanning i anleggsseksjonen består av meget kompetente medarbeidere som utfører viktig sikringsarbeid med stor spisskompetanse».

Nyeste fra Dagsavisen.no: