Nyheter

SV: – Alle barn bør få gratis kulturskole

Kulturmeldingen for barn og unge skal snart vedtas av Stortinget. SV slår på stortromma: Kommer de i regjering til høsten, vil de ha gratis kulturskole til alle barn.

– Kulturskolen er en av de store sakene SV vil prioritere på barne- og ungdomskulturfeltet om det blir nytt flertall og en ny regjering til høsten. Ett av de konkrete forslagene vi kommer med nå, er at kulturskolen blir gratis og tilgjengelig for alle barn, uansett økonomi, sier SVs kulturpolitiske talsperson Freddy André Øvstegård til Dagsavisen. Han viser til ett av SVs forslag i innstillingen til ny kulturmelding for barn og unge: «Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2022 foreslå å gjøre plass i kulturskole gratis, gjennom tilskudd fra staten».

– Dette er et signal om hva vi kunne fått til i denne barne- og ungdomsmeldingen, og hva vi kan få til om SV blir en del av et nytt flertall til høsten. Pandemien har vist oss at barn og ungdom har hatt store utfordringer i møte med et nedstengt samfunn. Nå haster det med å få på plass ordninger som sikrer alle deltakelse i fellesskapet, sier han.

Historisk melding

Regjeringens stortingsmelding om barne- og ungdomskultur ble lagt fram i mars i år av kulturminister Abid Raja og kunnskapsminister Guri Melby (begge V). Meldingen var et resultat av et toårig samarbeid mellom de to statsrådenes departementer, og fikk navnet: «Oppleve, skape, dele – kunst og kultur for, med og av barn og unge». Nå er meldingen ferdig behandlet i familie- og kulturkomiteen i Stortinget. De har avgitt sin innstilling, som etter planen skal vedtas i stortingssalen 7. juni. Da blir historiens første egne stortingsmelding for barne- og ungdomskultur klar til bruk. Regjeringens mål er å gjøre kultur tilgjengelig for alle barn og unge i Norge, og der har særlig kulturskolen en sentral rolle.

Kulturskolen er jo et fantastisk tilbud – til de som får det.

—  Freddy Andrè Øvstegård

Klasseskiller

SV benytter denne anledningen til å komme med flere egne forslag i innstillingen, som de mener vil styrke kulturskolen enda mer enn det flertallet legger opp til.

– Kulturskolen er jo et fantastisk tilbud – til de som får det. Det er for få plasser, og det blir et klasseskille mellom de som har råd og de som ikke har råd til å delta. Her bør vi gjøre et krafttak, ved å gjøre kulturskolen gratis for alle barn og unge, mener Øvstegård, som på vegne av SV også foreslår en opptrappingsplan for å få 7000 flere plasser i kulturskolen allerede fra høsten. Han anslår dette vil koste rundt 200 millioner, noe han mener er «en overkommelig sum» for noe SV ser som en viktig velferdsreform.

– Dette, sammen med forslag om å styrke bibliotekene og fritidsklubbene, er å bygge videre på det vi kaller «den kulturelle grunnmuren». Dette blir det neste steget i kulturløftet, sier Øvstegård, og viser til de rødgrønne partienes tidligere kulturløfte, der de lovet at minst en prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur.

Vil ikke binde regjeringen

Høyres Marianne Haukland er saksordfører for barne- og ungdomsmeldingen i kulturkomiteen i Stortinget. Hun er prinsipielt imot å stemme for forslaget om gratis kulturskole fordi SV knytter dette direkte til høstens behandling av statsbudsjettet for 2022. Det statsbudsjettet er som kjent ikke lagt fram ennå.

– Prinsipielt stemmer vi i imot alle forslag som skrives opp mot statsbudsjettet. Det er en regjerings privilegium å legge fram et statsbudsjett, og vi er ikke med på noe som kan binder opp regjeringen, sier Haukland til Dagsavisen, og mener SV kan bli stående alene om dette forslaget i Stortinget.

– Vi tror heller ikke et slikt forslag vil styrke kulturskolen. Det viktigste er ikke å gjøre kulturskolen gratis, men at innholdet og tilbudet i den skal være bra. Med de endringene vi nå gjør i kulturskolen i innstillingen, mener vi at vi sikrer både innhold, kvalitet og tilgjengelighet, sier Haukland, som legger til at det er et politisk mål for regjeringen at det både blir et kjernetilbud og et breddetilbud. Det skal også legges til rette for kulturskolenes rolle som lokalt ressurssenter i egen kommune.

– Vi oppfordrer til at kommunene utnytter potensialet kulturskolene har som en inkluderende kraft i lokalsamfunnet, sier Haukland. Hun er enig i SVs intensjoner om at alle som ønsker om å gå på kulturskolen skal få tilbud om det, men at Høyre mener det er viktig at man da prioriterer barn og unge som går i grunnskolen.

Fornøyd med meldingen

Haukland mener i likhet med Venstre-statsrådene Guri Melby og Abid Raja at det er generelt uheldig å detaljstyre kommunene, og at det ikke må stilles for store kulturskole-krav til små kommuner. Alle kan ikke kan ikke ha tilbud om «alt», mener de. Det de i stedet legger opp til i meldingen, er å stimulere til spesialisering og økt samarbeid mellom kommunene, legge planer for de unges kulturtilbud, styrke kompetansen til kulturskolelærerne, og la kulturskolen forbli under opplæringsloven. Det følger friske millioner med meldingen, samt et løfte om å prioritere barne- og ungdomskultur i fremtidige statsbudsjetter.

– Dette er noe av det vi er fornøyde med å ha fått på plass i meldingen, sier Haukland.


Mer fra Dagsavisen