Nyheter

Domstolsprotest fra Moss kommunestyre

– Det blir helt feil at fire tingretter i Østfold skal slås sammen til én, mens regjeringens endring av ny struktur for domstolene i Norge blir forkastet av Stortinget, sier varaordfører i Moss, Tor Petter Ekroll (Sp).

1 av 2

Tirsdag 26. mai skal justiskomiteen på Stortinget behandle et forslag fra regjeringen om å redusere antall tingretter i Norge fra 60 til 22.

Østfold er unntaket

Frp går nå mot sine tidligere allierte i regjeringen, og kommer til å stemme mot denne strukturendringen. Dermed er det duket for at regjeringens forslag blir skrotet.

Men i Østfold er situasjonen annerledes. Her har ledelsen i tingrettene i Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden inngått en intensjonsavtale om sammenslåing til én domstol; med navnet Østfold tingrett. I magasinet Rett24 fredag 8. mai i år, vises det til at Tron Gundersen, tillitsvalgt for dommere Moss tingrett, er svært kritisk til sammenslåingsprosessen i Østfold. Han mener at den bør stoppes i påvente av arbeidet med domstolskommisjonens utredning.

Dette er i tråd med Tor Petter Ekrolls syn på prosessen om sammenslåing.

– Kommunestyret i Moss har enstemmig vedtatt det ikke er akseptabelt at de fire tingrettene skal slås sammen uten at konsekvensene for våre innbyggere er tilstrekkelig belyst, analysert og vurdert. Dette gjelder de ansatte, tillitsvalgte, domstolsledelse, dommere, advokater, klienter, de tiltalte, vitner, fageksperter og administrasjonen.

Moss kommune mener det er naturlig at også domstolsstrukturen i Østfold sees i sammenheng med det arbeid som nå gjennomføres av Domstolskommisjonen, og ikke må løsrives fra helheten, sier Ekroll.

Appellerer til Ap og Frp

Han setter sitt håp til at sentrale politikere fra Arbeiderpartiet og Frp vil støtte opp under Moss kommunes ønske om at tingrettene i Østfold skal legges under samme demokratisk behandling som resten av landet.

De to Senterpartipolitikerne på Stortinget, Ole André Myhrvold (Østfold) og Emilie Enger Mehl (Hedmark) har foreslått at prosessen med sammenslåing av domstoler i Østfold må stilles i bero, og settes i sammenheng med Domstolkommisjonens arbeid.

– Stortingsflertallet har varslet at de ikke støtter Regjeringens forslag om å gjennomføre de planlagte strukturendringene for tingrettene i Norge. Ved å opprettholde de selvstendige domstolene nært der folk bor, tar dermed stortingsflertallet folks bekymring og motstand mot sentralisering på alvor. Det bør være helt naturlig at domstolsstrukturen i Østfold sees i sammenheng med resten av domstols-Norge, og ikke løsrevet fra helheten, sier Tor Petter Ekroll.

Sorenskriver er ansatt

Sammenslåingsprosessen i Østfold er allerede kommet svært langt. Tidligere i mai måned ble sorenskriveren i Fredrikstad tingrett, Arnfinn Agnalt (63), innstilt som sorenskriver i nye Østfold tingrett. Han var for øvrig den eneste søkeren til stillingen.
Tillitsvalgt Tron Gundersen sier til Rett24 at stillingen burde vært utlyst på nytt, ettersom det bare var én søker.

Hvis det viser seg at Stortinget godtar at tingrettene i Østfold blir slått sammen, vil neste skritt bli å bestemme seg for lokaliseringen. Så langt er det mange som peker på at Fredrikstad bør bli valgt. Men dette vil ventelig utløse protester fra de øvrige Østfoldbyene.

---

Nye Østfolod tingrett

  • Regjeringen har foreslått å redusere antall tingretter i Norge fra 60 til 22.
  • Etter Frps sorti fra regjeringen er det flertall i Stortinget mot denne domstolsreformen.
  • I Østfold var lederne for tingrettene tidlig ute, og foreslo å slå sammen tingrettene i Moss, Sarpsborg, Halden og Fredrikstad til Østfold tingrett.
  • Moss kommunestyre har enstemmig vedtatt å gå imot at de fire tingrettene samles i Østfold tingrett.
  • Kommunestyret mener at konsekvensene for innbyggerne ikke er godt nok belyst, og at prosessen i Østfold ikke kan løsrives fra det vedtaket som skal gjøres for resten av landet.
  • Saken skal behandles i Stortingets justiskomité tirsdag 6. mai.

---