Dette betyr statsbudsjettet for Østfold

En drøy milliard til Intercity-utbyggingen, nye belønningsmidler til kollektivsatsing i Nedre Glomma og milliondryss til orienterings-VM er blant utslagene av regjeringens foreslåtte statsbudsjett for 2019 her i fylket.

Mandag la regjeringen fram sitt forsalg til statsbudsjett for 2019. Under følger en utvalgt oversikt over hvordan milliardkabalen slår ut for Østfold:

Kunnskap

Regjeringen foreslår å videreføre satsingen på økt lærertetthet for 1. – 10. trinn, og vil bevilge 66,6 millioner kroner i øremerket tilskudd.

Regjeringen foreslår til sammen 16 millioner kroner til ny ordning med fylkesvise mobbeombud. Hvert fylke vil få 500 000 kroner til ordningen.

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen over 200 millioner kroner til tre ordninger som vil hjelpe flere innvandrere ut i arbeid og hjelpe flere ungdommer med kort botid til å fullføre videregående. Det er en økning på 60 millioner kroner siden 2018. Kommunene kan søke om tilskudd fra ordningen "Jobbsjansen del A", som er rettet mot innvandrerkvinner, og fylkeskommunene kan søke om midler til "Jobbsjansen del B" for støtte til kombinasjonsklasser der ungdom kan ta grunnopplæring og videregående opplæring samtidig.

I tillegg kan kommunene søke om tilskudd fra ordningen for utvikling av kommunale integreringstiltak, blant annet til utprøving av ulike modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører. Innvandrerkvinner vil være en prioritert målgruppe.

Samferdsel

Rv 110 Ørebekk – Simo, Fredrikstad kommune. Prosjektet inngår i Bypakke Nedre Glomma. Prosjektet utvider strekningen mellom Ørebekk og Simo i Fredrikstad kommune til to felt i hver retning, og ny bru over Seutelva. Anleggsarbeidene startet i september 2015 og ventes åpnet for trafikk sommeren 2019. Det settes av 15 millioner kroner i statlige midler og det er lagt til grunn at 8 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.           

Det prioriteres i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, servicetiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det settes blant annet av midler til:

* Å starte utbedring av et ulykkesbelastet kryss på rv. 111 (Sarpsborg kommune).
* Å fullføre bygging av døgnhvileplass ved Svinesund (Halden kommune).
* Å reparere drenering på rv. 111 ved Gretnesdalen (Fredrikstad kommune).
* Å fullføre bygging av gang- og sykkelvei langs E6 på strekningen Sandbakken–Skjeberg (Sarpsborg kommune).
* Nytt veilys på E18 på deler av strekningen mellom Ørje (Marker kommune) og Melleby (Eidsberg kommune).
* Å fullføre utbedring av ferjekaia på rv. 19 i Moss.Å fullføre byggingen av døgnhvileplass ved Svinesund.

Planlegging: Reguleringsplaner for delstrekninger på rv. 19 (Moss kommune). 
Kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene:         

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner og Østfold fylkeskommune. Belønningsavtaler er avtaler staten inngår med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene. Nedre Glomma (Østfold fylkeskommune og kommunene Fredrikstad og Sarpsborg) har belønningsavtale for perioden 2018–2019 på 116 millioner kroner. For 2019 er det satt av 55 millioner kroner. Det tas sikte på at belønningsmidlene skal gå inn i en kommende byvekstavtale for Nedre Glomma. Staten vil legge til rette for at forhandlingene kan komme i gang så raskt de nødvendige avklaringene er på plass. 
TT-ordningen - tilrettelagt transport for funksjonshemmede. Staten har etablert en tilskuddsordning for fylkeskommunene for et utvidet TT-tilbud som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. I budsjettet for 2019 har regjeringen foreslått å bevilge 139,2 millioner kroner til ordningen, hvor nå åtte fylker er omfattet, inkludert Østfold. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene.  

Jernbane       

InterCity Østfoldbanen: Haug – Seut – Sarpsborg, Råde, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Regjeringen foreslår å bevilge 112 millioner kroner til videre planlegging av Haug – Seut – Sarpsborg, hensetting sør for Moss og hensetting Fredrikstad – Sarpsborg.

Planleggingen av strekningen Haug – Seut omfatter 16 kilometer nytt dobbeltspor og stasjon med to spor ved Råde, der stasjonen må flyttes for å rette ut traseen. I 2019 videreføres planarbeidet. Planleggingen av strekningen Seut – Sarpsborg omfatter til sammen 18 kilometer nytt dobbeltspor fra Seut via ny Fredrikstad stasjon på Grønli, og gir sammenhengende dobbeltspor til Sarpsborg.            

InterCity Østfoldbanen: Sandbukta – Moss – Såstad, Moss og Rygge kommuner. Regjeringen foreslår å bevilge 1 008 millioner kroner til videre bygging av Sandbukta – Moss – Såstad. Prosjektet omfatter om lag 10 kilometer med nytt dobbeltspor. Banen går gjennom Moss sentrum, og nye Moss stasjon skal ligge sør for dagens stasjon. Det tas sikte på at de nye dobbeltsporene kan tas i bruk i desember 2024.           

Regjeringen foreslår å bevilge 4 389 millioner kroner til vedlikehold i 2019. I tillegg kommer midler til ERTMS-prosjektet som tidligere omtalt. Av vedlikeholdsmidlene skal minst 2 160 millioner kroner anvendes til fornying. Dette omfatter større systematiske tiltak for å ivareta den langsiktige funksjonaliteten og standarden i anleggene, samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan settes i verk. Fornying av jernbaneinfrastrukturen bidrar til å opprettholde og utvikle realverdiene og standarden i eksisterende jernbaneinfrastruktur. Dette er avgjørende for å kunne nå de langsiktige målene for driftsstabilitet. Målene er nå til vurdering i departementet etter at Jernbanedirektoratet har gjennomgått dem.           

Kyst        

Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg. Regjeringen foreslår å bevilge 42,0 millioner til å delfinansiere kommunale fiskerihavneanlegg etter søknad. Bevilgningen inkluderer også 10 millioner kroner for ferdigprosjektering av fiskerihavnetiltak. Midlene på 10 millioner kroner er rettet mot kommuner og fylkeskommuner for prosjekter som ligger inne i Nasjonal transportplan for 2018–2029. 

Det er satt av tilskuddsmidler til følgende kommunale anlegg i Østfold: Utgårdskilen fiskerihavn – kai (Hvaler kommune). 

Helse

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 48 millioner kroner til gjennomføring av Leve hele livet i 2019. Målet med reformen er at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg og aktiv alderdom. Reformen handler om det som ofte svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenesten. Det handler også om å utvikle et mer aldersvennlig Norge.

Det skal opprettes et regionalt støtteapparat som blant annet skal drive nettverksarbeid og bistå kommunene i planlegging og arbeid med reformen. 26 millioner kroner av bevilgningen skal brukes til støtteapparatet, fordelt slik:

* 10 millioner kroner til fylkesmennene
* 10 millioner kroner til KS
* 6 millioner kroner til utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester.

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til å styrke rekrutteringstilskuddet for kommuner som ansetter psykolog. Midlene inngår i den kommende Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Fra 1. januar 2020 har regjeringen lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Frem til lovplikten trer i kraft, vil kommuner som rekrutterer psykolog, kunne motta et årlig tilskudd per psykologårsverk.

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til 450 nye dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens. Tilskuddssatsen foreslås økt fra 30 til 50 prosent per plass. Målet er å stimulere til raskere oppbygging av et slikt tilbud.

Regjeringen foreslår å bevilge midler til om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser over hele landet. I forslaget heter det at tilskuddet skal splittes på to budsjettposter. En post skal brukes til netto tilvekst av omsorgsplasser, og en post til rehabilitering og utskifting av eksisterende heldøgns omsorgsplasser.

Innovasjon og næring

Forskning og innovasjon i næringslivet:

I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å bevilge mer enn 9,7 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett. Det er en dobling siden regjeringen tiltrådte i 2013.

Forsknings- og innovasjonsordningene i Innovasjon Norge og Forskningsrådet (som deler ut penger til bedriftene) er landsdekkende. Bedrifter i Østfold kan søke om penger i alle disse programmene. For 2017 ble det gitt 31,6 millioner kroner i forskning og utvikling direkte til bedrifter i Østfold gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2017 fikk prosjekter fra Østfold 152,8 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge.

* Maritim næring

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk skal sikre norsk maritim kompetanse, den skal sikre rekruttering av norske sjøfolk, og den skal gi konkurransedyktige vilkår for rederier med skip under norsk flagg. Ordningen innebærer at rederiene kan søke om tilskudd for mannskapet om bord på sine skip med norske flagg. Siden 2013 har overslagsbevilgningen i ordningen økt med om lag 430 millioner kroner, og i 2019 foreslår regjeringen å bevilge 2,05 milliarder kroner til sysselsetting av sjøfolk. I 2017 var om lag 200 sjøfolk i Østfold omfattet av tilskuddsordningen.

Klima og miljø

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 10 millioner kroner for å sikre kapasitet og kompetanse hos Statens strålevern knyttet til sikker drift og avvikling av forsøksreaktorene i Kjeller og Halden.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene (vernet etter naturmangfoldsloven) med 10 millioner kroner, og bevilgningen til besøkssenter med 1 million kroner. Forslaget har virkning for verneområder og besøkssentre i alle fylker.

Arbeidet med rovviltforvaltning styrkes i 2019. Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til Statens naturoppsyns feltpersonell og forebyggende tiltak i områder som opplever store skader fra rovvilt på beitedyr med 15 millioner kroner.

Regjeringen vil prioritere bevilgningene til norsk skogvern på et høyt nivå også i 2019 med en bevilgning på 444,6 millioner kroner, for å sikre god fremdrift i arbeidet med å verne 10 prosent av skogen. Det ventes i 2019 vern av nye skogområder, blant annet i Østfold. 

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 10 millioner kroner til bekjemping av fremmede skadelige arter, blant annet til fjerning av stillehavsøsters i områder med store naturmangfolds- og friluftslivsverdier.

Kultur

Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til VM i orientering 2019. Orienterings-VM arrangeres i Østfold i august 2019.

Regjeringen foreslår å bevilge 1 million kroner til Østfoldmuseene for å styrke museets arbeidet med mangfold, inkludering og bekjempelse av fattigdom i 2019. Østfoldmuseene ønsker å videreutvikle sin samfunnsrolle. På denne bakgrunn ønsker museet å styrke sitt arbeid med lokal nettverksbygging, å spre kulturell kompetanse og engasjere bredt blant ulike målgrupper. På denne måten vil museet kunne bidra til å motvirke utenforskap, stimulere til utdanning og arbeidsliv og jobbe for bedre folkehelse og integrering.

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til Østfoldmuseene i 2019 til ombygging av det kulturhistoriske bygget Nye Væveri slik at det kan fungere som fellesmagasin for Østfoldmuseene. I tillegg foreslås et tilsagn om ytterligere 4 millioner kroner i senere budsjettår, slik at samlet statlig tilskudd til prosjektet blir 9 millioner kroner.

Forsvar

Regjeringen foreslår å bruke om lag 13 millioner kroner til forsvarssektorens eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter i Østfold. Midlene skal i hovedsak benyttes til igangsetting av et prosjekter som skal tilrettelegge for flytting av programmeringssenteret for teknisk utvikling av kontroll- og varslingssystemet fra Mågerø til Rygge.

Luftforsvarets flytaktiske skole flyttes fra Rygge til Værnes.

Beredskapen på Rygge med Bell 412 videreføres, med tilhørende aktivitet for spesialstyrkene og til støtte for politiet. Heimevernets treningsmengde i Østfold økes.

Kommunene i Østfold

Vekst i frie inntekter fra 2018 til 2019:

Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis anslått en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,9 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2018. Kommunene i Østfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,2 prosent.

I Østfold har 9 av 18 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Våler kommune med 3,7 prosent, mens Aremark kommune og Hobbøl kommune har lavest vekst med 1,7 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2018.

Østfold fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2018 til 2019:

Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis anslått en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 2,3 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2018. Østfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 1,8 prosent (fra anslag på regnskap for 2018) i 2019.

Kilde: regjeringen.no