– For mange barn er det altfor tidlig å forvente at de skal sitte så mye stille de første skoleårene, ifølge forsker Vidar Ulset ved Univeristet i Oslo. Sammen med flere andre forskere står han bak funnene som viser at mye utelek i barnehagen, gir flere gevinster for barna også på sikt.

– Skapt for lek

– Barn er ikke skapt for timevis med stillesittende aktivitet fra de er små, sier overlege Stein Førde.

 

– Barn trenger bevegelse og aktivitet både kroppslig, følelsesmessig og sosialt for å utvikle seg. Den beste oppskriften på dette er utelek, sier Stein Førde, barne- og ungdomspsykiater ved Oslo universitetssykehus.

Sammen med professor Trond H. Diseth skrev han tidlig i høst en kronikk i Dagbladet der de to tok et kraftig oppgjør med en overdreven prestasjonskultur med testing og selvevaluering helt ned på 1. trinn.

I går skrev Dagsavisen at forskere ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med canadiske forskere, har funnet at barn som har vært mye ute i tidlig barnehagealder, konsentrerer seg bedre, har bedre arbeidshukommelse og er mindre uoppmerksomme og hyperaktive når de begynner på skolen.

Les også: Utelek gir barna skolegevinst

Føre var

– Det ser ut til at det å være mye utendørs i barnehagen gir mental kapital barna tar med seg inn i skolen og som kan gi dem en ekstra god start der.

– Funnene bør være et stort tankekors for dem som tror at veien til gode elevresultater ligger i tidlig øving, drilling og testing, uttalte forsker og doktorgradsstipendiat Vidar Ulset til Dagsavisen.

Overlege Stein Førde mener funnene oppsiktsvekkende.

– Det er veldig, veldig gledelig at det nå kommer virkelig god forskning på et så viktig område som i stor grad har vært neglisjert og oversett i lang tid.

– Denne forskningen viser at når man gir barn mulighet til å utfolde seg i overensstemmelse med kroppens behov fra tidlig alder, gir det også store utviklingsmuligheter.

– Utelek er en sosial aktivitet, der barnet kan oppleve utfoldelse, mestring og motstand både fysisk, emosjonelt og sosialt på en helt unik måte, sier Stein Førde.

Han mener funnene er noe politikere og andre må ta inn over seg når de de skal stake ut kurs og gjøre veivalg for skole og barnehage.

– De må tenke føre var og ha ydmykhet for hvilke konsekvenser det faktisk kan få å bryte så fundamentalt med barnets naturlige utviklingsbehov, mener Førde.

Han viser til at det som nå introduseres i tidlig barnehage og skole, med konsentrasjonskrevende aktiviteter i ulike former, fratar barna erfaringer de kun får gjennom fri, fysisk utelek sammen med andre barn.

– Dette kan føre til at du får en utvikling av nervesystemet som ikke er i harmoni med barnets behov og forutsetninger. Konsekvensen kan være svekket læreevne, dårlig sosial fungering i samspill med andre barn og i verste fall sykdom, sier Stein Førde til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

«Døråpner»

På spørsmål om han er overrasket over forskernes funn, svarer han:

– Nei, ikke i det hele tatt. Kroppen er barnas nærmeste omgivelse. Den har kommet til et visst utviklingsnivå ved tre års alder både fysisk, språklig og tankemessig. Det ligger utrolig mye uforløst som barnet trenger motoriske erfaringer for å utvikle videre.

– Man kan nesten si at de sosial og emosjonelle erfaringene ved utelek fungerer som en døråpner for barnets videre utvikling, sier han.

 

Bakgrunn

* Jo mer utetid barnehagebarna har, desto bedre konsentrerer de seg når de beg­ynner på skolen. De tester også bedre på arbeids­hukommelse og oppmerksomhet langt inn i skolealder.

* Mye og tidlig utelek ser ut til å fungere som en slags vaksine mot konsentrasjonsvansker, uoppmerksomhet og hyperaktivitet senere i livet.

* Barn som ved fire års alder kun hadde tre timer utelek per dag, hadde tre ganger så høy skår for hyperaktivitet og uoppmerksomhet ved fem og seks års alder, som de barna som hadde vært ute sju timer per dag som fireåringer.

Kilde: Psykologisk inst., UiO