Nyheter

Det kan komme innskjerpinger i smitteverntiltakene

På torsdag sa kommuneoverlegen at dersom folk trengte påbud for å lytte, har de ikke forstått alvoret. Nå snur kommunen, og innkaller Formannskapet til ekstraordinært møte for å ta stilling til rådmannens forslag om innskjerpinger i smitteverntiltakene.

Smitteutviklingen i Drammen har i stor grad fulgt utviklingen nasjonalt. Sist uke endret imidlertid dette bildet seg.

Den store økningen i koronatilfeller i Drammen har nå ført til at rådmannen har lagt fram forslag til en forskrift med en rekke tiltak. Forskriften behandles i et ekstraordinært møte i formannskapet tirsdag ettermiddag.

Innholdet i forskriften som legges fram for politisk behandling, er i all hovedsak identisk med reglene som gjelder i Oslo for tiden.

Følgende tiltak foreslås i forskriften om lokale tiltak mot Covid-19:

* Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal reisende bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand. Påbudet gjelder også på innendørs stasjonsområder. Unntatt fra påbudet er barn under 12 år og personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

* Serverings- og skjenkesteder kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til smittevernmessig forsvarlig drift. Skjenkingen må avsluttes klokken 2400. For serveringssteder med skjenkebevilling er det ikke tillatt å slippe inn gjester etter klokken 22.00. Ansatte har plikt til å bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang, og besøkende skal benytte munnbind når de ikke kan opprettholde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer, med unntak av kortvarige passeringer av andre. Dersom serverings- og skjenkestedene ikke overholder kravene til smittevernmessig forsvarlig drift, kan kommune stenge stedet.

* Munnbind skal brukes i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter når det ikke er mulig å holde en meteres avstand. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke dem som utøver fysisk aktivitet.

* Innbyggere og besøkende i Drammen kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende reglene for karantene. Kommunens innbyggere skal tilrettelegge for at de kan gjennomføre en karantene i egen bolig.

* Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Denne beskjeden skal formidles til de ansatte, og arbeidsgiver skal kunne dokumentere at denne beskjeden er gitt.

* Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede. Selv om antallet deltakere er ti eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er store nok til at deltakerne kan holde minst én meters avstand. Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle som er til stede, hører til samme husstand.

*Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn …
… 20 personer til stede når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering.
… 200 personer til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det er fast seteplassering.
… 200 personer til stede samtidig når arrangementet er utendørs.

Frykt for «bølge»

– Siste ukes økning var ikke forventet, og økningen knyttes ikke til enkelthendelser, men til en generell økning. Vi har et økende antall smitteklynger, hvorav noen er mer krevende å få kontroll over, og det er mange som har ukjent smittevei, skriver rådmannen i saksutredningen til formannskapet, og fortsetter:

– Dette ligner på hvordan det ser ut når multiple utbrudd går over til «bølge». Forventet videre forløp er høy risiko for massesmittehendelser. Det ser ut som vi er i ferd med å få en overgang fra klynger og utbrudd til generalisert smittespredning, altså «bølge».

Folkehelseinstituttet har også presisert overfor kommunens kriseledelse og smittevernråd at Drammen kommune raskt bør se på og vurdere tiltakene Oslo kommune har innført, ettersom smittesituasjonen i Drammen kan sammenlignes med den som er i Oslo.

Mer fra Dagsavisen