Nyheter

Har lav tillit blant de ansatte i politiet

Færre enn fire av ti politifolk mener politimester i Sør-Øst politidistrikt Christine Fossen og hennes ledergruppe leder organisasjonen på en god måte.

Bilde 1 av 3

Det kommer fram i en stor medarbeiderundersøkelse som er foretatt i Sør-Øst politidistrikt.

1.180 medarbeidere har svart på undersøkelsen. I mange av spørsmålene kommer det fram at de ansatte er godt fornøyd med arbeidsplassen. På et spørsmål er imidlertid tilfredsheten relativt lav. Kun 38 prosent sier seg helt eller delvis enig i dette utsagnet: «Jeg har tro på at særorganets/politimesterens/politidirektørens ledergruppe leder organisasjonen på en god måte».

Kun 15 prosent sier seg helt enig, mens 23 prosent sier seg delvis enig. Like mange sier seg uenig og delvis uenig, mens 23 prosent svarer «Verken eller».

Skiller seg ut fra resten

Det er nettopp på dette spørsmålet at svarene i medarbeiderundersøkelsen i Sør-Øst politidistrikt skiller seg mest negativt ut sammenlignet med resten av landet. Politiledelsen i Sør-Øst scorer betraktelig lavere enn gjennomsnittet fra resten av landet på dette punktet.

Politimester Christine Fossen fra Konnerud ser ikke resultatet som særlig alarmerende.

– Det er ganske likt med veldig mange andre politidistrikt. Vi har som politidistrikt ligget noe høyere tidligere, men det var helt som forventet. Vi står midt i en krevende reform og undersøkelsen kom midt under personalløpet og de største endringene som var veldig krevende for våre medarbeidere, sier hun.

– Dere scorer betraktelig lavere på dette spørsmålet enn gjennomsnittet i de andre politidistriktene...

– Det er helt naturlig. Vi er fire politidistrikt som slås sammen, andre steder i landet er det bare ett, to og tre. Og så er vi sistemann. Vi står betydelig lenger i reform og endring enn de andre distriktene, svarer hun.

Hun understreker at hun likevel skulle ønske at resultatet ble bedre.

– Kan aldri bli bra nok

Det har vært en turbulent periode i forbindelse med gjennomføringen av politireformen i Buskerud. De fire politidistriktene Søndre Buskerud, Nordre Buskerud, Vestfold og Telemark har blitt slått sammen til ett distrikt.

– Det har samtidig vært en periode med ulike motsetninger. Reform og endring er krevende. Undersøkelsen ble også tatt tett opp mot valget på et tidspunkt da det var mye politisk oppmerksomhet rundt reformen, sier Fossen.

Politimesteren mener reformen er både gjennomgripende og komplisert.

– Den er mer komplisert og gjennomgripende enn den forrige reformen jeg var med på i 2002, sier hun.

– Hvordan synes du at du har håndtert denne reformen?

– Det er det sikkert mange oppfatninger om. Jeg opplever at vi med styringsgruppen vår har håndtert reformen slik vi har fått føringer og instrukser om. Det er dette reformløpet vi står i.

– Men er det bra nok håndtert?

– Det kan jo aldri bli bra nok når man står i en reform og har 1.600 ansatte. Det vil alltid være noen som ikke mener det er bra nok.

Står inne for nedleggelsen

Noe av det mest kontroversielle som har skjedd i forbindelse med politireformen, er nedleggelsen av den samlokaliserte operasjonssentralen i Drammen (Samlok), som var den første i sitt slag. Mange har protestert sterkt mot nedleggelsen av det som var den første operasjonssentralen i Norge hvor brann, politi og helse var samlokalisert. Samlok har blitt lovprist for arbeidet som er gjort der, men Fossen stiller seg fullt og helt bak beslutningen om nedleggelse.

– Min jobb som politimester er å gjøre det Politidirektoratet ber meg å gjøre. Når det gjelder Samlok, var beslutningen tatt av Politidirektoratet. Da den beslutningen ble tatt, gikk det toget.

– Kunne du ikke ha protestert høylytt dersom du var uenig?

– Det er umulig. Min jobb som politimester i Sør-Øst er å gjennomføre de beslutninger og vedtak som politidirektøren og direktoratet tar. Det var en grundig prosess med bred involvering. Vi leverte høringsuttalelser, men når du er politimester og utnevnt av Kongen i statsråd, er det min jobb å gjennomføre vedtatte beslutninger. I byråkratiet må du akseptere de beslutningene som det overordnede byråkratiet har tatt. Jeg var heller ikke politimester i Søndre Buskerud da denne beslutningen ble tatt. Jeg var på dette tidspunktet politimester i Vestfold.

– Fungerende leder i Søndre Buskerud politidistrikt Jan Erik Strøm protesterte høylytt mot nedleggelsen. Mener du han gjorde noe galt i å protestere?

– Jeg har ikke noen kommentarer til hva enkelte har gjort. Min jobb er å etablere det nye politidistriktet i tråd med de føringene jeg har fått.

– Har beklaget mye

– Det er krevende å være toppleder for en stor organisasjon. Reformer og endring er krevende. Men vi har mange dedikerte medarbeidere og har vært et politidistrikt som har levert særdeles gode resultater på flere områder, sier Fossen og nevner blant annet arbeidet distriktet har gjort mot seksuelle overgrep mot barn og unge og etableringen av A-krimsenteret

Nylig kom det fram at det er blitt sendt to klager på Fossen, og Politidirektoratet har vurdert disse klagene som varsler. I det ene tilfellet har de også fremmet kritikk mot Fossen.

– Jeg har kommentert de sakene til Politiforum og det er Politidirektoratet som eier disse sakene i henhold til meg og oppfølging. Jeg har ikke noen ytterligere kommentar til det.

En av de to som sendte inn klage var Jan Erik Strøm.

– Har du beklaget til Strøm?

– Jeg har beklaget mye til mange. Det er viktig å gjøre bestandig. Som leder er det viktig å kunne innrømme sine feil og ikke minst beklage dersom det er behov for det. Jeg har snakket med Strøm og mange andre, men jeg har ikke noe ønske om å gå videre inn i disse varslingssakene.

HR-sjef i Sør-Øst politidistrikt Bernt Kåre Plassen er godt fornøyd med resultatene i medarbeiderundersøkelsen.

– Vi synes resultatene generelt er veldig bra. Vi forventet at undersøkelsen ble påvirket av kompleksiteten i Sør-Øst med fire politidistrikt som skal bli til ett, og med tidligere diskusjoner rundt valg av hovedsete. Samtidig gir dette noe å jobbe videre med.

– Hvor alvorlig ser du på at det er så lav score for ledelsen?

– Jeg er ikke enig at det er lav score på ledelsen i Sør-Øst spesielt, men ser at det generelt er lav score på om medarbeiderne har tro på at organisasjonen ledes på en god måte. Dette området har også hatt lav score i de tidligere politidistriktene. Dette tar vi selvfølgelig alvorlig. Svaret preges nok også at vi er midt i en svært krevende reform. Vi ser det som en utfordring. Det er vanskelig å tolke hva som legges i dette spørsmålet, men vi må selvfølgelig ta utgangspunkt i vår ledergruppe og det er først nå de siste ukene den har kommet endelig på plass. Flere ledere var midlertidige og i en konkurransesituasjon på det tidspunktet undersøkelsen ble gjennomført. Vi skal nå bli tydeligere som ledergruppe, sier han.