Sarpsborg

Tre teatre kan bli kamp om den offentlige pengesekken

– Jeg frykter ikke at vårt regionale teater skal bli ofret når Østfold blir en del av den store regionen Viken, sier den nytilsatte teatersjefen Thomas Holtermann Østgaard.

Av Paul Norberg

6. juni vedtok Næring- og kulturkomiteen i Østfold fylkeskommune en omfattende kulturplan for perioden 2018–2029. Dagen etter ble planen også vedtatt i fylkesutvalget. Dette er videreføring av den tidligere kulturplanen fra 2010, men nå måtte fylkespolitikerne forholde seg til at Østfold blir en del av Viken fra 1. januar 2020.

Teater i omstilling

Kulturplanen har vært ute på høring, og ti Østfold-kommuner har kommet med innspill. I tillegg har en rekke kulturinstitusjoner, som Østfold Musikkråd, Inspiria og Halden Litteraturforening gjort det samme.

Et sentralt spørsmål er hvilken rolle regionteatret i Østfold vil få i Viken-samarbeidet. Østfoldteatret er inne i en endringsprosess. Avdelingen Scenekunst ligger i dag innunder Østfold kulturutvikling, men skal overdras til en egen virksomhet fra januar 2019. Thomas Holtermann Østgaard skal lede teateret midlertidig fram til styret i den nye virksomheten ansetter teatersjef på åremål.

– Jeg må forholde meg til den situasjonen vi har i dag. Teatret har planlagt fire produksjoner fra høsten og litt inn i 2019. I denne perioden skal fylkeskommunen også komme fram til hvordan den nye modellen for teatret skal bli. Men selv om teatret løsrives fra fylkeskommunen, er det klart at det blir avhengig av offentlige bevilgninger for å kunne holde driften i gang. Da kan det naturligvis bli en kamp om penger mellom de tre teatrene i Viken. Men jeg tror at den store Viken-regionen kommer til å ha behov for flere teatre, og at politikerne kommer til å ta hensyn til det, sier Østgaard.

I et av høringsinnspillene til kulturplanen heter det at «Spesielt med tanke på regionreformen og Drammens sterke regionteater, er det viktig at Østfold jobber strategisk for å sikre sin relevans på scenekunstfeltet».

– Vi har som mål å styrke alle kulturinstitusjonene i fylket. Den omorganiseringen vi er i gang med av det regionale teatret i Østfold viser at vi tar dette på stort alvor, sier fylkeskultursjef Toril Mølmen.

– Muligheter

Hun ser ikke for seg at Vikensamarbeidet skal medføre problemer.

– Vi blir nå tre parallelle administrasjoner som skal jobbe sammen. Dette gir oss økte muligheter for å nå våre mål. Det gjelder generelt innen kulturfeltet, og dermed også for teatervirksomheten.

I den nye kulturplanen heter det at Østfold fylkeskommune skal være et ledende kulturfylke som legger vekt på kultur for å sikre ytringsfrihet og engasjerende opplevelser for alle.

Kulturen og kunstens bærekraft skal legge til rette gode forhold for de kompetente institusjonene, kunstfagmiljøene og det frivillige organisasjonslivet, og stimulere til samarbeid mellom profesjonelle og amatører, på tvers av sjangere og kommunegrenser.

Mer fra Dagsavisen