Fredrikstad

Forsker fikk sparken – tatt for juks med viktig Nav-informasjon

En forsker ved Høgskolen i Østfold er avslørt for juks i forbindelse med et stort nasjonalt forskningsprosjekt i samarbeid med Nav. Granskningsrapporten konkluderer med at datamaterialet i deler av prosjektet høyst sannsynlig er fabrikkert, og Høgskolen får også krass kritikk for sine retningslinjer og rutiner.

– Vedkommende er ikke lenger ansatt hos oss, og utover det kan jeg ikke kommentere da det er en personalsak. Det eneste jeg kan si er at vedkommende har fått tilbud om all mulig støtte vi kan bidra med oppe i dette, slik at vedkommende også føler seg ivaretatt i denne prosessen, sier prorektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ved Høgskolen i Østfold (HiØ).

Det var våren 2017 – i forbindelse med avslutningen av et stort forskningsprosjekt som blant annet tar for seg ulike metoder for å få folk raskere i arbeid – at forskeren skal ha diktet opp datamateriale i sin del av prosjektet.

– Her var det to av våre egne meget kompetente forskere som gjennomgikk dataene og meldte fra at det var noe som ikke var i tråd med gjeldende vitenskapelige retningslinjer. Dette kulminerte med at namsmannen hentet ut dataene på forsommeren, og rett over sommeren etablerte vi et redelighetsutvalg. De har nå gått gjennom alt av rådata, filer og rapporter – og i tillegg hatt inne eksterne sakkyndige som har vurdert alvorligheten i dette, forteller Jelsness-Jørgensen.

«Brudd på god vitenskapelig praksis»

Dette utvalget har nå konkludert med at datamaterialet i deler av det såkalte «KLAR-prosjektet» - som er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen i Østfold, HiØ, brukerorganisasjoner og Nav – med klar sannsynlighetsovervekt er fabrikkert med overlegg, og at dette er et brudd på god vitenskapelig praksis.

– For prosjektet har det hatt den konsekvensen at delen dette dreier seg om er trukket fra sluttrapporten. Det er noe redelighetsutvalget også konkluderer med at var en riktig avgjørelse av Høgskolen. Det er viktig å si at de andre delene av prosjektet ikke er berørt av dette, og der vil resultatene komme som normalt, men det er en skade på prosjektet som har blitt utført av denne personen som gjør at den delen ikke lar seg publisere, fastslår prorektoren.

Utvalget stiller også spørsmål ved om forskeren har begått brudd på personvernloven i forbindelse med oppbevaring av utfylte spørreskjemaer i både papirform, på minnepinner og på PC. Denne siden av saken skal nå undersøkes av Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning.

Alvorlig kritikk

Under pressekonferansen ved HiØs lokaler i Fredrikstad kom det også frem at Høgskolen kritiseres av redelighetsutvalget for sine rutiner og retningslinjer. Blant annet pekes det på at det ikke er utarbeidet gode nok rutiner for informasjonssikkerhet for sensitive opplysninger i forskning, og at tre av fem medarbeidere i prosjektet ikke hadde formell forskningskompetanse.

– Jeg syns det er en alvorlig kritikk utvalget retter mot oss, og det er viktig å si at vi umiddelbart etter at dette ble oppdaget startet en prosess for å bedre våre rutiner. Det dreier seg om å utvikle et kvalitetssystem for forskning, meldeskjemaer for prosjekter, sjekklister for linjeledere og ikke minst også avtaler med eksterne institusjoner som Universitetet i Oslo for sikker datalagring, sier Jelsness-Jørgensen.

Forskeren som nå har mistet jobben har ikke ønsket å forklare seg for redelighetsutvalget, og har heller ikke hatt merknader til utvalgets konklusjoner.

Opplever tillit

Prorektoren forteller at de nå gjør det de kan for å sikre at dette ikke gjentar seg, og håper dette ikke går utover HiØs omdømme som forskningsinstitusjon.

– Man kan ikke garantere 100 prosent at dette ikke skjer igjen, men dette er – så vidt jeg er kjent med – den første saken i vår institusjons historie. Gjennom utvikling av gode rutiner som redelighetsutvalget mener vi må ha på plass, vil jeg mene vi også reduserer risikoen for at noe liknende kan skje igjen.

– Det er vanskelig for meg å i hva alle mener om det, men tilbakemeldingene vi har fått fra samarbeidspartnere i dette prosjektet er at de har tillit til hvordan vi har håndtert denne situasjonen etter den ble oppdaget. Det var ikke noen eksterne som kom inn og påpekte at noe var galt, det var internkontrollsystemet vårt som gjorde at man faktisk oppdaget dette. Jeg må også påpeke at vi har et sted mellom 500 og 600 ansatte, og dette er en sak som dreier seg om en person i en veldig stor institusjon, avslutter Jelsness-Jørgensen.

Mer fra Dagsavisen