ENGASJERTE: Flerkulturelt råd ønsker et sterkere søkelys på integrering og inkludering i fylkeskommunens arbeid. Her ved blant annet leder av rådet, SVs May Hansen (t.v.) og Ziba Amind (nummer 3 fra høyre).

Ber om at flerkulturelle blir hørt og sett

Flerkulturelt råd i Østfold mener integreringsperspektivet bør vurderes i alle saker og planer som legges fram for behandling i fylkeskommunens utvalg - akkurat slik som helse- og miljøperspektivene hensyntas i dag.

– Innvandrerbefolkningen og integrering er en del av mange av sakene som behandles. Da bør det tas hensyn til dette på lik linje med andre perspektiver, sier Ziba Amind, en av brukerrepresentantene i fylkeskommunes flerkulturelle råd.

Nylig vedtok rådet å sende inn forslag om at «...integreringsperspektivet ihensyntas i alle planer, reglementer, tildelinger og saksbehandling».

– Kan bli flinkere

Bakgrunnen for forslaget er blant annet fylkesplanen «Østfold mot 2050», som nå er ute på høring og der vellykket integrering og inkludering trekkes fram som et avgjørende suksesskriterium for Østfold i framtida. Samtidig var det lite å lese om integrering i de øvrige saksframleggene som dannet grunnlag for behandling i flerkulturelt råd på sist møte.

– Vi jobber med de sakene vi får tildelt og forsøker å få fram innvandrerbefolkningens syn. Fylkeskommunen kan helt sikkert bli flinkere til å vurdere disse perspektivene i saksframleggene, sier Amind.

Det var bred enighet blant både brukerrepresentanter og politikere i rådet om at integrering bør bli et viktigere satsingsområde på alle plan.

– Det er også en rød tråd med tanke på regjeringsplattformen, og dugnadsånden vi snakker om – at alle involverte parter må være med. Dette er en fin måte å iverksette politikk i praksis, sier Monica C. Gåsvatn (H).

Ser framover

Gåsvatn mener det gjøres mye bra i dag, men at søkelyset på integrering kan bli sterkere både i Østfold og siden i Viken.

– Jeg vil tro alle fylker som skal inn i Viken har integreringsutfordringer, noen har lyktes bedre enn andre, og jeg tenker det er viktig å sette dette på dagsorden og lære av dem som får det til.

Samtidig påpeker hun viktigheten av å oppmuntre brukerrepresentantene til å gi flere innspill.

– Vi politikere er inneforstått med at integrering skal være en del av alt arbeidet vi gjør, men det å få resten av utvalget til å ta del i, og se at det ligger muligheter for å sette sitt stempel på sakene, er noe vi må jobbe enda mer med, mener Gåsvatn.

Roser politikerne

Hun lover nå å ta med seg rådsvedtaket inn i fylkestinget, slik at forslaget kan bli en realitet.

– Jeg er i tillegg med i arbeidsgruppa for samfunnsutviklerrollen i nye Viken, og tar med meg dette perspektivet inn der også.

Amind setter pris på politikerresponsen, og roser særlig May Hansen (SV), som leder flerkulturelt råd.

– Hun er veldig dyktig. Jeg vet hun tar hensyn til og viderebringer våre innspill, sier han.