Nyheter

«Høyre mener det er spesielt to faktorer som bidrar til bedring av levekårene»

Det må satses på tiltak innen oppvekst og skole og tilrettelegging for at de skapes flere arbeidsplasser i Fredrikstad.

Eivind A. Leister og Gretha Thuen
Representanter i Fredrikstad Bystyre for Høyre

Levekårsundersøkelsene har gjennom flere år bidratt til å øke kunnskapen om de strukturelle utfordringene vi har i Fredrikstad. Administrasjonen og politikerne har fått god innsikt om hvordan livet kan fortone seg i de forskjellige delene av kommunen. Ikke minst i de såkalte røde sonene hvor levekårsutfordringene er størst. Høyre er vel vitende om at mange av beboerne i disse områdene faktisk trives der. Dette er også viktig å ta med seg i debatten videre og ikke minst la beboerne være med i arbeidet om hvordan man kan forbedre levekårene.

Høyre mener at det er spesielt to faktorer som bidrar til bedring av levekårene: Utdanning og arbeid. Det må følgelig satses på tiltak innen oppvekst og skole og tilrettelegging for at de skapes flere arbeidsplasser i Fredrikstad.

Les også: Tommelen ned for Mulighetsfabrikken – fikk ikke innvilget søknad om pengestøtte (+) 

Det legges i disse dager frem en områdestrategi som skal bidra til å bedre levekårene. Høyre er i utgangspunktet positiv til dette og liker initiativet med en bred medvirkning fra beboere, frivillige og næringslivet. Men vi er betenkt på hvordan strategien er tenkt utført. Den virker unødig byråkratisk og langdryg. Vi har mye kunnskap om hvor utfordringene er og hva de består i og også noen tanker om hvordan disse kan løses. Det er derfor viktig å komme i gang med tiltak. Samarbeid med innbyggere, lag, foreninger og lokale bedrifter er viktig, men kan ikke frita kommunen og det politiske flertallet for sitt hovedansvar med å iverksette tiltak som virker.

Høyre mener derfor at det haster med å komme i gang med arbeidet. Dette handler om mer enn strategier, budsjettposter og tiltak, nemlig om borgernes levekår her og nå og deres fremtid.

Les også: Glemmen videregående skole får Benjaminprisen 2020