Nyheter

«Sats på frivilligheten»

Å gi av sin egen tid er positivt for seg selv, for de ulike brukerne, for nærmiljøet og for hele det norske samfunnet, skriver Henrik Sagen i Fredrikstad Venstre.

Gressvik Røde kors arrangerer turer til og opphold på Strandstua i Onsøy.

Henrik Sagen
styremedlem Fredrikstad Venstre

Frivillighet er et stort gode for samfunnet. Mennesker bruker fritida si ved å gjøre noe hyggelig for andre mennesker. De frivillige får ikke betalt lønn, noe som er et viktig symbol på engasjement, ekte motivasjon, egeninteresse, humanitet og samfunnsansvar. Frivillighet er en god ressurs for både frivillige, brukere og samfunnet. Alle kan bidra med sine ønsker og etter egne forutsetninger.

Frivillighet åpner dørene til det ordinære arbeidslivet. Arbeidsgivere setter pris på mennesker som har vært frivillige på fritida si. I tillegg får man erfaring med arbeidsoppgaver, rutiner, samarbeid, kommunikasjon og det å fullføre en jobb. Å være frivillig viser at man er en aktiv samfunnsborger, og at man er bevisst på hva man bruker fritida si på. Jeg har selv valgt å bruke mye av fritiden min på disse tre organisasjonene.

LES OGSÅ: Loppegeneral Ulf Berg har satt frivillighet i system som genererer midler til veldedige formål. 

Blå Kors er en viktig organisasjon innen frivilligheten. Her i Fredrikstad kan man være tidgiver på eksempelvis Varmestua. Dette er en viktig sosial møteplass for rusavhengige og andre mennesker i dette miljøet. Tidgiverne bidrar med omsorg, smil, imøtekommenhet, godt humør, engasjement, ansvar, sosiale samtaler, oppmerksomhet, trygghet og med praktiske oppgaver som matservering i kaféen. Brukerne setter stor pris på jobben tidgiverne utfører. Både tidgivere og brukere får et stort utbytte av å være der. I tillegg er dette et viktig tiltak for samfunnet i seg selv, samt innbyggerne.

Fredrikstad Friaktivitet (FFA) er en annen viktig arena innen frivilligheten. Annenhver lørdag arrangerer de kafé på Frivilligsentralen. Her møtes folk fra ulike kulturer, i et avslappa og omsorgsfullt miljø. Alt av mat og drikke er gratis. De ansvarlige er frivillige, noe som gjør det sosiale samværet til en lavterskel. Alle er hyggelige og positive, samt er stolte av å bidra. En stor andel av gjestene er minoritetsspråklige. For dem er lørdagstreffene en viktig arena for læring av språk og kultur, knytte nettverk, føle tilhørighet, være seg selv, samt gå et sted hvor alt er gratis og inkluderende. Dette er viktig for integrering og mangfold.

Røde Kors Ungdom er en egen organisasjon for ungdommer under 30 år. De er tett knyttet til Norges Røde Kors. Her i Fredrikstad starta de opp på nyåret i 2019. De satser på sosiale møteplasser og aktiviteter for unge mennesker. Alt er gratis for både frivillige og gjester. Gjennom de frivillige sitt engasjement kan dette faktisk realiseres. Dette er et viktig tiltak for lokalmiljøet og samfunnet. Det er også positivt for folkehelsa og integrering.

DEBATT: «Erna og Siv må fløtte sæ - ikke ta plassen te´barna!»

Frivillige organisasjoner bør få økt økonomisk støtte. Det gjør at de kan skape bedre aktiviteter og sosiale møteplasser. Dette fører også til flere frivillige, noe som er positivt for samfunnet og innbyggerne. Flere opplever trygghet, tilhørighet, økt livskvalitet, større sosial trivsel og økt mestring. Det er en viktig del av inkludering og integrering av folk i alle aldersgrupper, bakgrunn, yrker, etnisitet og helsesituasjon. Spesielt stort utnytte av frivillighet har psykisk syke, rusmisbrukere, innvandrere og arbeidsledige. Dette kan Blå Kors, Røde Kors og FFA bekrefte. I tillegg kan uføretrygdede og arbeidsledige bidra i samfunnet, ved at de er frivillige.

LES OGSÅ: «Uredelig av FrPs kandidater»

Den norske kulturen er bygd på frivillighet og kollektivt ansvar. Det er en viktig del av våre verdier og Norges historie. Frivilligheten utgjør en viktig del av det kulturelle og det sosiale her i Norge. Frivillig arbeid binder oss sammen, gjør oss sterkere, og beveger oss framover. Det forhindrer ensomhet, isolasjon og negative sosiale utfordringer. Frivillighet er ikke en erstatning for kommunale tjenester og statlige tiltak, men er et viktig supplement. Frivillighet viser også at man ikke trenger å få betalt for å gjøre en innsats for andre mennesker. Betalte jobber er det motsatte av frivillighet og egeninteresse.

Å gi av sin egen tid er positivt for seg selv, for de ulike brukerne, for nærmiljøet og for hele det norske samfunnet.

Sats på frivilligheten!

Leste du denne Demokraten-lederen? «Tilby konseptet AlmenBolig+ til unge i Fredrikstad»