Nyheter

– Forbudet mot torskefiske er alt for kort

Fra i sommer og tre år fremover begrenses muligheten for å fiske torsk i Oslofjorden, fordi torsken ikke finner mat.

Bilde 1 av 2

Den 15. juni innføres forbud mot å fiske torsk i deler av landet, i tre år. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) mener det er for kort tid til å lære noe nyttig. Forbudet gjelder torsk på kyststrekningen fra Telemark til grensen mot Sverige, og all levedyktig bifangst av torsk skal slippes forsiktig ut igjen.

Tre år er for lite

– Det står veldig dårlig til med kysttorsken på Skagerrakkysten og i Oslofjorden og det er ulike årsaker til dette. Et nokså intensivt fritidsfiske er blant de viktigste årsakene til at bestandene av kysttorsk er så kraftig redusert, men også miljø- og klimamessige endringer har påvirket både kysttorsk og andre fiskeslag negativt i dette området. Vi håper at tiltakene som nå iverksettes skal ha positiv effekt, men da trenger vi hjelp fra folk i området, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

NJFF mener at forbudet mot torskefiske kunne vart lenger enn tre år.

LES OGSÅ: Kan få nye verneområder (Demokraten +)

Langtidsperspektiv

– Hadde man forbudt det i fem år, hadde man fått bedre svar, mener kommunikasjonsrådgiver i NJFF, Håvard Andersen.

– Freding vil ikke gi store utslag hvis det er snakk om store bestander av dyr. Men på små bestander under press, vil ethvert uttak av dyr påvirke levedyktigheten.

Han trekker frem at klimaendringer bidrar til å påvirke fiskebestanden, ved blant annet å begrense mattilgangen torsken har, og legger at torsken trives i kjølig vann, noe som betyr at Skagerrak i utgangspunktet ikke er optimal for torsken.

– Den har det egentlig bedre oppe i Lofoten, enn i Skagerrak.

Økt selkvote

Det er ikke bare mennesker som høster av torskebestanden. De siste årene har bestandene av steinkobbe og skarv økt betraktelig i Østfold.

Siden 2017 er selkvotene langs Østfold-kysten oppjustert fra 10 til 24 dyr. NJFF mener dette fortatt er for lavt, men understreker at selenes uttak av torsk bare er én faktor i en større sammenheng.

– Vi kunne sikkert skutt enda mer sel, men det er usikkert hva slags påvirkning det ville hatt på torskebestanden. Så det er heller ikke løsningen.

Strakstiltak for torsken

Siden kystsel og kysttorsk har mye av det samme beitegrunnlaget, vil et økt uttak av kystsel sammen med fiskeforbud kunne bidra til et styrket livsgrunnlag for kysttorsken. Tilgangen på mat er det vanskeligere å gjøre noe med.

– Klimaendringer er en faktor som det tar lang tid å gjøre noe med. I mellomtiden får vi begrense torskefisket, som jo er et tiltak vi kan innføre med én gang.

LES OGSÅ: Vil avlive 42 seler i Oslofjorden

Nyeste fra Dagsavisen.no: