Fiskere slakter forslag om fiskeforbud – fylkeskommunen støtter

Fiskeridirektoratets anbefaling om fiskeforbud langs stor deler av kysten i Sør-Norge, i et forsøk på å redde den historisk lave kysttorskbestanden, får Østfold Fiskerlag til å steile.

– Nå har det vært en vekst, med mange nye folk som har lyst til å begynne med fiske etter at det har sett dystert ut i flere tiår. Så kommer dette som et uromoment, sier fisker Ole Ragnar Torgersen oppgitt.

Sammen med leder Christoffer Svennes i Østfold Fiskerlag og Øyvind Johansen har han sin base i Utgårdskilen på Hvaler, der det drives utstrakt rekefiske. Nå er de bekymret for hvordan Fiskeridirektoratets foreslåtte restriksjoner for å berge kysttorskbestanden vil slå ut for deres virksomhet, og for øvrige i næringen.

– Det har kommet flere alternativer til regulering. Hvis det strengeste av dem blir innført, tar det knekken på mottak og alt som er. Det blir ikke grunnlag for noe som helst, sier Svennes bestemt.

– Nettopp det mangfoldet med mange små aktører er noe av det fine her ute. Det drar også med seg mye på land, og det er en mengde arbeidsplasser rundt om på kysten som er indirekte knyttet til fiskeriene.

Les også: Norge har fått flere fiskere

FØLER SEG SOM SYNDEBUKKER: Fiskerne Øyvind Johansen (t.v.), Christoffer Svennes og Ole Ragnar Torgersen. FOTO: Hermund L. Kjernli

– Meningsløst

Fiskeridirektoratet vil bruke sterke virkemidler for å redusere dødeligheten av kysttorsken. Ett av forslagene som nå er ute på høring er å forby fiske i viktige gytefelt for torsken langs kysten, fra Lindesnes til svenskegrensen. Dette forstår fiskerne på Hvaler lite av.

– Torsken her inne er for liten til å gyte og forsvinner når den blir stor nok. Hadde det vært et gytefelt skulle man fått en og annen stor torsk bortover, men det får vi ikke, og da blir det meningsløst å stenge så store områder, hevder Torgersen.

Østfold fylkeskommune er en annen av høringsinstansene, og støtter anbefalingen fra direktoratet.

– Det er nødvendig å gå til drastiske tiltak for å redde kysttorsken, sier Andreas Lervik (Ap), leder for næring- og kulturkomiteen i fylket.

Les også: Lite å se til kysttorsken

Åpner for hobbyfiske

I tillegg til å forby all fiske av torsk langs hele kyststripen fra Telemark via Vestfold og i Østfold, støtter fylkeskommunen også et forbud mot alt fiske i tre områder i perioden 1. januar til 30. april neste år: Store Hvaler (omfatter hele området innenfor Hvaler, inkludert Singlefjorden, Skjebergkilen og Øyenkilen), Sletterhausen (omfatter hele området øst for Engholmen og Store Slette, inkludert Kråkstadfjorden og Kurefjorden) og Mossesundet.

Direktoratet vil at forbudet skal gjelde både yrkes- og fritidsfiske og fangst ved dykking. Fiske etter sjøørret, som reguleres etter lakse- og innlandsfiskeloven, er unntatt. Fylkeskommunen mener derimot at fritidsfiskere med stang og håndsnøre i de tre områdene ikke skal bli berørt, utover at de må slippe ut all torsk de eventuelt måtte fange.

– Bestemmelsene må også utformes slik at målrettet fiske etter andre arter ikke rammes, herunder garnfiske etter flatfisk samt bruk av teiner og ruser, mener Lervik.

STØTTER DIREKTORATET: Andreas Lervik (Ap) mener fiskeforbudet må til for å få opp kysttorskbestanden. FOTO: KENNETH STENSRUD

MDG nedstemt

Saken ble behandlet i Østfold fylkesting torsdag, hvor Vibeke Julsrud (MDG) fremmet et forslag om at totalforbudet i de tre områdene også skal gjelde fritidsfiskere.

– Vi mener det vil gagne fritidsfiskerne på sikt, sa hun.

Forslaget fikk imidlertid kun støtte av SV, og Håvard Jensen (Frp) kalte MDGs innspill «særdeles dårlig».

– Jeg har vanskelig for å spise et forslag som skal gi oss et totalforbud i så store områder. Jeg tror ikke det er fritidsfiskerne med stang og håndsnøre som ødelegger for torskebestanden, uttalte han.

Johan Edvard Grimstad (Sp) fikk for øvrig lagt inn et punkt i fylkestingets vedtak om at det åpnes for å revurdere behovet for et forbud dersom torskebestanden økes.

Kritisk nedgang

Bakgrunnen for forslagene fra direktoratet er at bestanden av kyst- og fjordtorsk nå befinner seg på et historisk lavmål. Havforskningsinstituttet har utarbeidet rapporten «Kunnskapsstatus kysttorsk i sør». Her dokumenteres det kritisk nedgang i torskebestanden.

– Hovedårsaken er ikke blitt klart dokumentert, men mange har pekt på at sel og skarv har gjort store innhogg i torskestammen. Det er også en viss form for kannibalisme, ved at større fisk spiser de mindre. Ved å gå inn for et fiskeforbud, blir det sannsynligvis mulig å øke torskebestanden igjen, sier Andreas Lervik.

I 2017 gikk fylkeskommunene i Østfold og Vestfold sammen med de marine nasjonalparkene i Ytre Oslofjord og Havforskningsinstituttet om et forskningsprosjekt. Målet er å skaffe ny kunnskap om økosystemet i Ytre Oslofjord, og legge grunnlaget for gode forvaltningstiltak som kan bidra til gjenoppbygging av fiskebestandene, deriblant kysttorsken.

Det skal utvikles en forvaltningsmodell der prosjektet vil fokusere på både fiskebestand, vannkvalitet, utviklingen i de ulike artenes naturlige miljø og trusselen fra fremmede arter.

Savner kunnskap

Tilbake i Utgårdskilen på Hvaler er Østfold Fiskerlag klare på at også de er villige til å bidra for å få opp kysttorskbestanden.

– Vi har gått med på krav om bruk av sorteringsrist fra og med 2019, men da er det en risiko for at den tettes av kreps, maneter, tang og annen fisk. Vi ønsker å kunne modifisere med krepseåpninger og ledegarn med store masker, som slipper ut småfisken. Så kan vi fortsette å leve av fisket, sier Christoffer Svennes.

– Samtidig føler vi at vi allerede har gjort mye, men ser ikke framgang. Torsken forsvinner uten at det er vi som dreper den, det er bare å se på hva vi leverer, supplerer Øyvind Johansen.

Derfor etterlyser de også mer kunnskap før man innfører såpass strenge restriksjoner på fisket. Det vil være ett av fiskerlagets hovedbudskap når de møter Fiskeridirektoratet til et møte om saken i Sandefjord neste fredag.

– Denne problemstillingen er så sammensatt. Både temperaturendringer i vannet og kraftig økning i skarve- og selbestanden kan spille inn, men det er nok heller ikke hele forklaringen.

– Og så må alle være med og dra lasset. Det nytter ikke å snakke om å verne områder for fiskeriaktivitet når man samtidig skal mudre tre millioner kubikk i Øra-bassenget som skal dumpes midt i det som skal være gytefeltene for torsk og annen fisk, slutter trioen.