Debatt

«En psykt bra politikk»

«Mange, mange mennesker har lenge slitt med sin psykiske helse i flere år før pandemien inntraff. Nå er psykisk helse blitt et mer synlig problem i samfunnet og det er også blitt et større problem for mange.»

«I dag preges hjelpetilbudet av køer og det tar ofte lang tid før folk får hjelp etter at de har fått henvisning fra fastlegen», skriver Maria D. Imrik.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Koronakrisen har fungert som et forstørrelsesglass på utfordringer samfunnet sto overfor før, som har blitt tydeligere nå. De har ikke plutselig oppstått som lyn fra klar himmel. Men de har blitt synligere og muligens også større.

Det gjelder blant annet psykisk helse.

Mange, mange mennesker har lenge slitt med sin psykiske helse i flere år før pandemien inntraff. Nå er psykisk helse blitt et mer synlig problem i samfunnet og det er også blitt et større problem for mange. Og det er ikke rart. Folk har i over et år levd med strenge innstramminger som har ført til mindre - om ikke null – sosial omgang med andre, hjemmekontor, hjemmeskole, stengte fritidsaktiviteter og så videre. Lista over ting og tang vi ikke har fått drive med på samme måte som før er lang.

Psykisk helse er like viktig som fysisk helse.

—  Maria D. Imrik, ungdomskandidat Østfold Ap

Det jeg føler på når jeg leser eller hører om mennesker som sliter psykisk er en kampvilje – vi trenger gode tilbud. De skal få hjelp når de trenger det.

Arbeiderpartiet hadde landsmøte for noen dager siden. Der vedtok partiet et veldig godt og viktig partiprogram, fullt med politikk vi går til valg på. En del av dette partiprogrammet handler om psykisk helse. Jeg er veldig stolt av at Arbeiderpartiet her viser at vi vil forbedre det tilbudet som er der ute og legge til rette for at de som opplever motgang psykisk skal få den hjelpen de så absolutt fortjener å få.

Det er veldig mange gode kulepunkter vedrørende psykisk helse i partiprogrammet til Arbeiderpartiet. Jeg har plukket ut noen jeg vil fokusere på i dette innlegget.

Det første er at vi vil sørge for rask psykisk helsehjelp og lavterskeltjenester uten henvisning i alle kommuner. I dag preges hjelpetilbudet av køer og det tar ofte lang tid før folk får hjelp etter at de har fått henvisning fra fastlegen. Det er avgjørende med rask hjelp slik at de psykiske problemene folk opplever ikke forverres, og lavterskeltjenester gjør det lettere for folk å oppsøke hjelp.

Å være i behandling og få hjelp kan fort bli en belastning økonomisk. Terskelen for å få hjelp skal være så lav som mulig og da må vi sørge for at også de som sitter nederst ved bordet skal ha like muligheter som andre til å få hjelp. For de som har lite å rutte med fra før kan egenandelen bidra til å heve terskelen for å be om hjelp. Derfor vil Arbeiderpartiet fjerne egenandelen for pasienter til og med 25 år for behandling i offentlig psykisk helsevern.

For å ha gode og helhetlige helsetjenester til psykisk syke er det viktig at tilbudet strekker til. Arbeiderpartiet vil stanse nedbyggingen av døgnplasser i psykisk helsevern og øke plassene der det er nødvendig, etter en grundig gjennomgang av dagens tilbud. Det er noe alvorlig galt når folk ikke får den hjelpen de trenger fordi det ikke er nok plasser tilgjengelig. Norsk psykologforening sa i januar ifra om dette problemet og Arbeiderpartiet, sammen med tre andre partier på Stortinget, ba regjeringen om å umiddelbart stanse nedbygging av døgnplasser i psykiatrien. I stedet for å bygge ned psykiatrien, må vi styrke den.

Å være i arbeid kan bidra til en bedre psykisk helse. Man får muligheten til å bidra til samfunnet og føle at man er en del av et større fellesskap. Arbeiderpartiet vil bidra til at mennesker med psykiske helseproblemer og rusproblemer kan komme ut i det ordinære arbeidslivet. Gjennom ordninger som IPS – et forpliktende samarbeid med NAV, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten kan vi sørge for at mennesker med psykiske helseproblemer og rusproblemer kan få jobb og bli en del av et viktig fellesskap.

Når pasienter er utskrevet fra institusjon er det viktig med et godt ettervern slik at hverdagen som venter blir best mulig for den det gjelder. Arbeiderpartiet vil styrke ettervernet i psykisk helsevern og rusomsorgen, slik at de som har vært gjennom behandling får hjelp til arbeid, bolig og en meningsfylt fritid, ut fra den enkeltes behov. En skal ikke stå alene når behandlingen er gjennomgått. Fellesskapet skal stille opp og bistå sånn at fremtiden blir bedre enn fortiden.

Psykisk helse er like viktig som fysisk helse. Vi trenger et desentralisert psykisk helsevern og gode tilbud for folk over hele landet. Arbeiderpartiet vil sikre mennesker med psykiske helseplager hjelp der de er, om det er på skolen, på et sykehjem eller på en arbeidsplass.

Arbeiderpartiet har psykt bra politikk – for et sterkt fellesskap og de som trenger det mest.

Mer fra: Debatt