Bane Nor-ansatte på pinebenken

Hele Bane Nor blir omorganisert om mindre enn én måned. Fortsatt er det uklart hvor mange ansatte som mister jobben av den grunn.

– Vi omorganiserer hele organisasjonen fra 1. oktober, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor til Dagsavisen.

– Alle Bane NORs 3.413 medarbeidere er berørt av omstillingen. Vi er nå midt i en omfattende innplasseringsprosess. Selv om målet er å kutte i administrative kostnader, kan vi ikke tallfeste noen nedbemanning før omstillingen er ferdig.

Les også: Mer penger til dyrere Østfold-bane

– Over stokk og stein

Hovedtillitsvalgt Rune Dahlen, som representerer Norsk Jernbaneforbund, forteller at det nå er mye uro og usikkerhet blant de Bane Nor-ansatte, fordi det er uklart hvor mange og hvem som kan bli overtallige.

– Denne usikkerheten går ut over framdriften til alle oppgavene Bane Nor skal utføre, sier Dahlen.

Også det at mange kan bli omplassert internt, er noe som vekker hans bekymring.

– Jeg er ikke sikker på at alle vil klare å fungere like godt som nå, i en komplett ny organisasjon som vi altså skal få allerede fra 1. oktober, sier Dahlen.

Han oppfordrer derfor ledelsen til å ta seg bedre tid og utsette iverksettelsen av omorganiseringen.

– Det går over stokk og stein, men hvorfor haster det slik? Målet er å kutte kostnadene med 500 millioner kroner fram mot 2023, og i stedet bruke de pengene på å redusere vedlikeholdsetterslepet. Men jeg skjønner ikke hvorfor de forsøker å hente ut hele denne effekten før 1. oktober i år, sier Dahlen.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Demokraten!

– Mye armer og bein

– Hva tenker du om selve omorganiseringen?

– Det er helt nødvendig med en omstilling, men det vi opplever nå er en total omveltning. Det er mye armer og bein i stedet for en klar visjon. Vi har ikke hørt noe om hva vi skal gjøre i 2021 og 2022 for å bli mer effektive, svarer Dahlen.

Slik Dahlen oppfatter situasjonen per dags dato, tror ikke han at Gorm Frimannslund vil lykkes med det som er ambisjonen.

– Det ligger av til at ledelsen mislykkes med målet den har satt seg for 2023, frykter Dahlen.

Samtidig er han kritisk til hvordan omorganiseringen synes å slå ut for ledelsen i Bane Nor.

– Vi har fått et nytt nivå med direktører. Det er blitt flere direktører siden i vår. Det øker i toppen og kuttes i bunn, sier Dahlen.

– Er det riktig at det nå er flere direktører i Bane Nor enn før, Gorm Frimannslund?

– La meg si det slik: Å samle ansvar er et viktig mål i ny organisering. Det blir færre direktører i konsernsjefens ledergruppe, tydeligere ansvarsforhold og færre overlappende fagmiljøer, svarer konsernsjefen.

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.
Foto: Foto: Jon Olav Nesvold/NTB Scanpix

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor. Foto: Jon Olav Nesvold/NTB Scanpix

– Fornye jernbanen

Arbeidet med omorganiseringen av Bane Nor startet ved nyttår.

– Politikerne måler jernbanesatsingen opp mot andre gode formål. Vi er avhengige av at samfunnet har tillit til måten vi forvalter fellesskapets midler på, understreker Frimannslund.

– Derfor har vi satt i gang et langsiktig effektiviseringsprogram som vi har kalt Epoke 2023. Målet er å redusere kostnadene med 500 millioner kroner. Vi skal blant annet effektivisere anskaffelser, logistikk-løsninger, IKT og stabsfunksjoner. Vi utvikler nye og mer effektive måter å jobbe på hvor vi i stor grad standardiserer arbeidsprosessene. Bane NOR er på vei til å bli en moderne industribedrift, fortsetter han.  

– Pengene vi sparer på å kutte administrative kostnader i Bane Nor skal brukes i sporet. Formålet er å fornye jernbanen og gi de reisende et enda bedre tilbud slik at flere kan ta mer tog.

I det ligger både bedre punktlighet for togtrafikken og en styrking av planleggingen og byggingen av ny jernbane.

Følg Demokraten på Facebook og Instagram!

Fire måneder forsinket

Den nye organiseringen skulle egentlig ha blitt iverksatt 1. juni, men koronapandemien «skapte en krevende situasjon for de ansatte og organisasjonen», opplyser Frimannslund.

– For å få en god og forutsigbar prosess valgte vi derfor å bruke mer tid og utsette implementeringen.

– Hadde det ikke vært i alles interesse å bruke enda litt mer tid på noe som berører alle dine 3.413 medarbeidere?

– Vi bruker tid på effektiviseringen. Vi har jobbet med ny konsernomorganisering siden nyttår og har tilrettelagt for en god og forutsigbar prosess. I årene som kommer vil vi kontinuerlig jobbe med å utvikle organisasjonen for å sikre at vi løser oppgavene litt mer effektivt i morgen enn vi gjør i dag, svarer Frimannslund.

– Omorganiseringen vi nå er midt oppe i er en viktig del av effektiviseringen som skal frigjøre midler til å øke vedlikeholdet av jernbanen.

– Frigjøre 350 millioner

– Er du sikker på at dere vil nå målet om å kutte kostnadene med 500 millioner kroner i året innen 2023?

– Vi har god tro på at vi når målet innen 2023. Vi er nå i det første året av programmet og har allerede igangsatt 16 tiltak som vil frigjøre rundt 350 millioner kroner som kan brukes til økt vedlikehold av jernbane, svarer Frimannslund.

– Det kommer løpende nye forslag fra organisasjonen til å effektivisere måten vi jobber på. Vi ønsker å gjennomføre igangsatte tiltak på en god og forutsigbar måte og har derfor valgt å vente med å fase inn for mange nye prosjekter. Det viktigste er at vi gjennomfører det vi nå har igangsatt og gradvis innfører nye tiltak, tilføyer han.

Frimannslund har, i likhet med Dahlen, fått med seg at omorganiseringen sliter på de ansatte.

– Vi har forståelse for at mange ansatte opplever uro nå, og som arbeidsgiver har vi et ansvar for å ta vare på medarbeiderne under omstillingen. Vi gjennomfører samtaler med alle som er berørt og har fokus på å finne  gode løsninger for den enkelte, understreker Frimannslund.

– Ansatte har førsteretten

– Mange vil få tilbud om nye oppgaver internt i Bane Nor. Vi har holdt stillinger ledige og de ansatte som er i omstilling har førsteretten til disse, fortsetter Frimannslund.

– Vi ser også på om vi kan erstatte innleie med fast ansatte. Ingen ledige stillinger blir utlyst før det er avklart om det finnes ansatte i omstilling som er aktuelle. Det blir også mulighet for sluttavtaler til dem som ønsker det og som det ikke vil være oppgaver til i ny organisering.

– Vi mener vi har lagt opp til en prosess der vi ivaretar både medarbeiderne og leveransene våre. Det er styrking av kjerneleveransen vår som er hovedfokus i effektiviseringsprogrammet Epoke 2023. Målet er å levere bedre. Mer effektiv gjennomføring av prosjekter er også et tydelig mål. Vi ønsker å standardisere og forenkle våre verktøy og prosesser og mener den nye organiseringen vil legge godt til rette for dette.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.