Debatt

Hvorfor nedprioriteres forskning i bygg og transport?

Potensialet er stort, men politikernes manglende prioritering gjør det vanskelig å utløse gevinstene. Det representerer tapte muligheter for samfunnet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Norge står overfor to store samfunnsutfordringer: Redusere klimagassutslipp og ta vare på naturen. Samtidig strammes økonomien til og prisene øker.

For å takle dette må vi tenke nytt og jobbe smartere. Men til tross for at bygg og transport står for milliardinvesteringer og nesten halvparten av landets utslipp, står ikke den offentlige forskningsinnsatsen i stil med behovene.

Potensialet for å kutte både utslipp og kostnader i bygg, anlegg og transport er enormt. Likevel går kun 3,6 % av offentlige forskningsmidler til bygg- og anleggsnæringen. I tillegg henger transportsektoren kraftig etter.

I Nasjonal Transportplan (NTP) 2022–2033 er det planlagt å bruke hele 1.200 milliarder kroner over tolv år, men kun smuler, eller 1,2 promille, er satt av årlig til forskning, innovasjon og pilotering. Dette er langt under behovet for det forskningsløftet som er nødvendig innen bygg, anlegg og transport.

I Stortingets behandling av den nye langtidsplanen for forskning og utvikling pekes det på nødvendigheten av å styrke forskningsinnsatsen generelt, men uten å nevne konkrete satsinger innen transport, bygg og anlegg. Har ikke politikerne forstått hvor avgjørende viktig forskningsinnsats og innovasjon i disse sektorene er for å kutte utslipp og kostnader? Det må endres.

Dette kan spare kostnader, klima og miljø. Det er en kindereggeffekt vi ikke har råd til å la gå fra oss.

Bygg og anlegg står sammen med transportsektoren for nesten halvparten av Norges klimagassutslipp, og står også indirekte ansvarlig for betydelige utslipp i leverandørkjeden og utenfor Norges grenser.

Hvert år investeres det flere hundre milliarder i bygg, veier, jernbane og andre store infrastrukturprosjekter. Bygg, anlegg og eiendomsnæringens verdiskaping er ubestridt, og den sysselsetter mer enn 200.000 mennesker over hele landet.

Fremover blir det enda viktigere at hver eneste offentlige krone brukes klokt. Forskning og innovasjon kan bidra til å kutte både utslipp og kostnader i bygg, anlegg og transport. Potensialet er stort, men politikernes manglende prioritering gjør det vanskelig å utløse gevinstene. Det representerer tapte muligheter for samfunnet.

Hele byggenæringen skal og må bidra med kompetanse og investeringer i nye metoder og ny teknologi. Men også økt offentlig satsing på forskning, utvikling og innovasjon er avgjørende – enten det handler om gjenbruk og gjenvinning av byggematerialer, ny teknologi, nye mobilitetsløsninger eller smarte utbyggings-, drifts- og vedlikeholdsløsninger for vei og bane.

Politikerne må forstå de enorme mulighetene innen bygg, anlegg og transport. Forskningsinnsatsen må styrkes generelt, men spesielt innen disse sektorene. En målrettet innsats mot forskning og utvikling innen disse områdene vil kunne føre til en smartere og mer kunnskapsbasert videre utbygging av Norge.

Dette kan spare kostnader, klima og miljø. Det er en kindereggeffekt vi ikke har råd til å la gå fra oss. Er det ikke på tide at politikerne våkner og griper mulighetene som ligger rett foran dem, og investerer i forskning og innovasjon for å skape et grønnere og mer kostnadseffektivt Norge?

Mer fra: Debatt