Debatt

Politifamilie eller politiprofesjon?

Politiet kan ha en tendens til å se verden ut fra sitt «familieblikk» og glemmer å se verden ut ifra samfunnets perspektiv.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Den siste tida er vi mange i og utenfor politietaten som har blitt rystet over hendelsen i Kongsberg der en film Dagbladet har offentliggjort, viser en politibetjent som slår en mann med knyttede never og batong, og der en annen politibetjent sletter bevis fra en annen manns mobil. Informasjonen som nå har framkommet, kan tyde på at politibetjentene har beskyttet hverandre.

Smilende kvinne med briller

Saken skal opp for domstolene, men handlingene slik de nå er avdekket, viser brudd på regler, retningslinjer og rammeverk for en politibetjent. Fysisk maktbruk er strengt regulert i politiet og skal være forholdsmessig utifra situasjonens alvor. Den viktigste grunnen til dette er at uforholdsmessig maktbruk kan skade mennesker, både fysisk og psykisk. En annen grunn er at slik politiadferd svekker borgernes tillitt til politiet, noe politiet er avhengige av for å kunne fungere godt i vår liberale demokratiske rettsstat.

Politiet er forpliktet på humanistiske verdier der menneskeverd og menneskerettigheter settes høyt og der rammene for maktbruk overholdes.

Å dreie fokuset vekk fra eget blikk og over på samfunnets blikk kan være en nyttig øvelse hvis politiet ønsker å lære av feil og være mest mulig relevant for samfunnet de virker i.

Forskning på verdier og kulturer i politiet har vist at noen verdier kan få en slagside som gjør at politipraksisen rykker ut av de rammene som gjelder. For mye jaktinstinkt og for sterk handlekraft kan føre en politibetjent ut i et landskap der grenser flyttes og uetiske og ulovlige praksiser tas i bruk. Nylig er dette avdekket i stort omfang overfor rusbrukere.

Et gammelt begrep som har vært mye brukt internt i politiet er «politifamilien», dette begrepet inneholder verdier og normer som kan stanse helt nødvendig selvrefleksjon og oppgjør med ulovlige og uetiske praksiser. For alle vil vel kjenne på sterke bånd til å være lojale mot familien sin og det å beskytte hverandre?

Undersøkelser har vist at politiet har et innadvendt fokus, i den betydning at politiet selv definerer hvordan politiet skal tenke og handle på bekostning av borgernes tanker og behov. Politiet kan ha en tendens til å se verden ut fra sitt «familieblikk» og glemmer å se verden ut ifra samfunnets perspektiv og de ytre verdiføringene som er gitt. Bevæpningsdebatten der politiet ønsker seg generell bevæpning mens et flertall i samfunnet ikke ønsker dette, er et godt eksempel.

De 10 grunnprinsippene er det politiske verdigrunnlaget for politiet. Disse prinsippene har preget måten samfunnet tenker om politiet i Norge, og de er fortsatt med oss i offentlige utredninger, senest i 2020. Disse prinsippene handler om et samtykkebasert politi. Det vil si et politi som er relasjonsbasert og publikumsnært og som tar seg tid til å se de personene de møter i tjenesten. Og det som skjedde gjennom disse prinsippene var en tydelig verdibasert dreining i retning av et mykere og mer medmenneskelig politi i Norge.

Borgerne ble også sett på som en ressurs med tanke på kontroll av politiet. Denne kontrollen vil i noen «familiekulturer» kunne ses på som en trussel og ikke som en viktig korrigering av politiets adferd. Mange stiller nå spørsmål ved om dette er motivet for at politiet nå forlater Twitter, der nettopp kritikken mot politiet utgjør en effektiv kontroll av politiet.

Politietaten er ikke tjent med å utvikle en «dem og oss»-tenkning der man går i selvforsvar og lukker seg inne når kritikken kommer, i stedet for å tenke over om det er noe ved politiets adferd som bør justeres. Å dreie fokuset vekk fra eget blikk og over på samfunnets blikk kan være en nyttig øvelse hvis politiet ønsker å lære av feil og være mest mulig relevant for samfunnet de virker i.

Når man er i utvikling, vil gamle verdier erstattes med nye verdier, og politiet bør derfor legge vekt på at de er en politiprofesjon og ikke en politifamilie. En politiprofesjon vil rette lojaliteten riktig vei, til samfunnet og de verdier, regelverk og etiske retningslinjer som etaten er forpliktet på.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt