Debatt

Løsningen er økt grunnbemanning!

Vi opplever at det er stor avstand fra bemanningsnormen som er lovpålagt på papiret, til det pedagogiske livet som faktisk skjer i barnehagene.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Den nye strategien «Barnehagen for en ny tid» skal sikre at barn i hele Norge skal ha tilgang til et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. På regjeringens sider står det videre at strategien skal konkretisere ambisjonene i Hurdalsplattformen. Den inneholder tillitsreformen, og dersom den skal være gjeldende, krever vi deres tid og tillit til å lytte.

Som barnehagelærere, med til sammen 16 års erfaring fra barnehagelivet, vet vi at lytting kan være krevende og utfordrende. Dette er noe av det viktigste vi gjør for å lære barn om demokratiske prinsipper. Nå vil vi at kunnskapsministeren tar innover seg det vi forteller: Vi trenger bemanningsnorm i hele åpningstiden!

Grete Billdal (t.v.) og Mari Waggestad, barnehagelærere.

Vi utdyper gjerne begrunnelsene:

I Lov om barnehager §26 står det at bemanningen skal være tilstrekkelig slik at barnehagen kan være en pedagogisk virksomhet. «Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år». For å arbeide i tråd med mandatet må bemanningsnormen være gjeldende i HELE åpningstiden.

Vi ber altså om at regjeringen lytter og handler slik at vi kan utføre forpliktelsene vi har påtatt oss. Grunnbemanningen er allerede skjør, og denne skjørheten som oppstår ved mangel på personalet, går ut over den pedagogiske kvaliteten i barnehagene. Royne Berget skriver blant annet om dette på utdanningsnytt.no: «Reell bemanningsnorm i hele åpningstiden – den avgjørende nøkkelen til det meste».

Vi opplever at det er stor avstand fra bemanningsnormen som er lovpålagt på papiret, til det pedagogiske livet som faktisk skjer i barnehagene.

Vi ønsker ikke å bli en del av statistikken over barnehagelærere som forlater yrket.

Som ansatte i førstelinjen skulle vi gjennom Hurdalsplattformen få mer tillit, tid og makt. Vi som daglig møter barn og kollegaer ser konsekvensene når det pedagogiske tilbudet må reduseres fordi vi er for få ansatte til å ivareta barnas behov. I verdigrunnlaget i rammeplanen står det at «barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse». For å få til dette trenger vi flere ansatte i grunnbemanningen som er sammen med barna, leker med barna og snakker med de. Det innebærer at vi kan ivareta mandatet vårt og utføre oppgavene våre med kjærlighet og omsorg.

Vi legger merke til at kunnskapsministeren har store ambisjoner for barnehagen inn mot en ny tid. Vi skulle gjerne delt det håpet. Derimot er vi svært bekymret for fremtiden til barnehagene; vi erfarer at innsatsen vi legger i arbeidet vårt er mer enn hva vi egentlig mestrer og har kapasitet til å utføre.

Statistikken viser at en av tre barnehagelærere har sluttet i barnehagesektoren de siste ti årene. Om regjeringen hadde gitt tydeligere signal på at de vil styrke bemanningsnormen, kunne vi øynet håp om at forutsetningene for å gjøre en god nok jobb kan bli en virkelighet. Vi ønsker ikke å bli en del av statistikken over barnehagelærere som forlater yrket – vi vil kjempe for at både barn og personale skal oppleve bedre vilkår i barnehagen.

En styrket bemanningsnorm vil være til fordel for barn og profesjonsfeltet. Den åpner både tid og mulighet for at barn og foreldre kan få en opplevelse av at denne dagen skal bidra til lek og læring, i trygge omgivelser. Det skal være rom for å bidra i et fellesskap, og et sted hvor barn skal kunne prøve ut grenser, øve på ferdigheter, og utvikle språklig- og sosial kompetanse. I barnehagen skal barn lære og erfare demokratiske prinsipper i fellesskap med ansatte og andre barn. Å lytte, og ta på alvor det som blir sagt, er en del av demokratiet.

I strategien «Barnehagen for en ny tid» understrekes det at gode barnehager kan være avgjørende for det enkelte barn og en god barndom. Det vet vi. Og hver dag arbeider vi for å forvalte dette ansvaret på best mulig måte. Nå ber vi kunnskapsministeren om å øke bemanningsnormen i hele åpningstiden.

Det vil styrke arbeidsforholdene slik at vi blir i jobbene våre! Det vil styrke profesjonsfeltet og bidra til at flere søker seg til barnehagelæreryrket! Vi har et intenst ønske om å gi barna det barnehagetilbudet de har krav på. Gi oss rammebetingelser som gjør det mulig å arbeide for barnehagene inn mot en ny tid.

Mer fra: Debatt