Debatt

Hvor mange liv må gå tapt bak murene før endring kan skje?

Fengselet må treffe forebyggende tiltak for å hindre at innsatte ender livet sitt på cella.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Forekomsten av selvmord i norske fengsler er ekstremt høy. De siste 15 årene har 71 mennesker tatt livet sitt bak fengslenes murer.

Gjennom vår saksbehandling møter vi mange innsatte med alvorlige psykiske plager og lidelser. Mange sliter daglig med selvmordstanker. I de tilfellene er vi nødt til å bryte taushetsplikten og varsle fengselet. Vi har plikt til å varsle, vi gjør det vi må, men det føles vondt. En klient av oss ble isolert i tre uker fordi han forsøkte å begå selvmord. Han fikk verken snakke med psykolog mens han satt isolert, eller i tiden etter isolasjonen. Hadde fengselet fulgt de europeiske fengselsreglene skulle han fått daglig medisinsk tilsyn under isolasjonen.

Som et av få tiltak som jobber for innsattes rettigheter opplever vi ofte at innsatte ikke har andre å snakke med enn oss. Slik skal det ikke være. Hvor er innsattes helsetilbud? Hvor er psykologene? Behovet for psykisk helsehjelp er avgjørende og nødvendig for en vellykket rehabilitering.

Hele 92 prosent av innsatte i norske fengsler viser tegn til psykiske lidelser. Selvmord er den ledende årsaken til dødsfall i fengsel. Hvor mange liv skal gå tapt før vi innser alvoret vi står ovenfor? Helsetilbudet må tilpasses. Innsatte er under statens kontroll og omsorg. Staten har dermed en særlig plikt til å beskytte retten til liv og helse. Dette gjelder spesielt når det er fare for selvmord i lukkede institusjoner – slik som fengsler. Fengselet må treffe forebyggende tiltak for å hindre at innsatte ender livet sitt på cella. Vi kan ikke miste flere mennesker på grunn av et utilstrekkelig behandlingstilbud i fengslene.

VG skriver at kun ett av selvmordene de siste 15 årene har blitt undersøkt. I tillegg til dette finnes det kun en rapport, og ingen arkiv hos kriminalomsorgens tilsynsråd. Tilsynsrådene skal kontrollere kriminalomsorgens virksomhet og behandling av innsatte. Dessverre opplever vi at rådene er fraværende, vanskelige å kontakte og sjelden til stede i fengsel. Et uklart mandat fører til at kontrollen utføres ulikt fra region til region. Tilsynsrådet trenger et klarere mandat og regelverk. De må ha kapasitet til å føre et systematisk og jevnlig tilsyn. Videre gjør mangel på en selvstendig innsynsrett det nærmest umulig å avdekke kritikkverdige og lovstridige forhold.

I dag føres det ingen tilfredsstillende kontroll av kriminalomsorgen. Jussbuss mener det er sterkt kritikkverdig. Det er nå to år siden reglene for nytt tilsynsråd i kriminalomsorgen var ute på høring. Når kommer endringene? Det haster.

Mer fra: Debatt