Debatt

Stopp nedbyggingen i psykiatrien

Stortinget må ta et oppgjør med skakkjørt styring i helseforetakene.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Direktør Anita Schumacher ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) gikk våren 2021 inn for å flytte det planlagte hovedsykehuset for psykisk helse og rus til nye høybygg på en parkeringsplass ved sykehuset i Breivika. Hun har nå endret sitt syn på saken. Direktøren har tatt inn over seg reaksjoner fra fagfolk og personer med egenerfaring som pasient og pårørende.

Hun har lyttet til deres innsiktsfulle argumenter om viktigheten av god kvalitet på uteområder og umiddelbar nærhet til disse. Styret i Helse Nord vil ventelig følge opp styret i UNN sitt vedtak om å bygge det nye psykiatriske sykehuset på den eksisterende sykehustomten for psykiatri på Åsgård.

Dette er en veldig gledelig seier for alle som har kjempet for Åsgård-saken og bør være en solid vekker for resten av Norges helseforetak. Grøntareal og naturen kloss inntil sykehuset betyr mye for pasienters tilfriskning. Status for resten av landet er at 13 av landets 17 psykiatriske sykehus enten er solgt, vedtatt solgt eller truet av nedleggelse. Store flotte parksykehus skal erstattes av trange arealeffektive avdelinger i høyblokker slik som ved det nye Drammen sykehus med svære betongblokker og Aker sykehus tett på Norges mest trafikkerte veikryss – Sinsenkrysset.

Helseforetakene viser til de samme argumentene om at samlokalisering av somatikk og psykisk helsevern og rusbehandling er et overordnet gode. Argumentene fremføres av personer som står langt fra de som kjenner hverdagen til alvorlig psykisk syke mennesker. På den annen side har sterke fagmiljøer og folk med pasient- og pårørendeerfaring protestert.

Mye taler for at pasienter med behov for lengre sykehusopphold vil få et tilbud med lavere grad av muligheter for tilfriskning. Dét kan koste mye mer enn den kortsiktige gevinsten ved salget. Dersom de fleste av de psykiatriske sykehusene selges, kan vi stå igjen med det grelleste resultatet av den nye foretaksreformen.

Dette som resultat av at helseforetakenes konsernledelser og styrer ikke evner, eller ikke er ydmyke nok til, å lytte til sine egne fagfolk og pasientene som tiltakene berører. De sykeste psykiatriske pasientene, de som har behov for langtidsplasser, blir nedprioritert. For Oslo universitetssykehus (OUS) sin del, foreligger det planer om å legge ned psykiatrien på Gaustad og Ullevål og bygge nytt på Aker. Hurdalsplattformen forteller oss at regjeringen Støre stoler mer på konsernledelsen og styret i Helse Sør-Øst enn på sykehusets egne fagfolk og fagforeninger.

Leder Marit Bjartveit ved klinikk for psykisk helse og avhengighet ved OUS og hennes stab gikk i juni 2021 sterkt ut mot planene i nye OUS om å samle det meste av rus- og psykisk helsebehandling i arealeffektive blokker tett på Sinsenkrysset.

Det ble vist til «ikke tolererbar støy for pasientene» og «fravær av tilgjengelige funksjonelle uteområder for pasientene». Nå har styrene i Helse Sør-Øst-området mulighet til å fatte tilsvarende vedtak for å beholde sine psykiatriske spesialsykehus. Ellers i Helse Sør-Øst (HSØ) er Blakstad sykehus i Asker akutt truet av nedleggelse og salg. Styret i Vestre Viken har vedtatt å flytte all drift fra Blakstad til det nye sykehuset i Drammen sentrum, og delfinansiere byggingen med salg av den attraktive strandeiendommen i Asker.

Mange sengeplasser har allerede forsvunnet i Vestre Viken med salg av Lier sykehus. I Innlandet Sykehus er de to psykiatriske spesialsykehusene Reinsvoll og Sanderud truet. Alle tre på naturnære tomter. Store moderne sykehusbygg uten tilgang på den frie natur kan virke antiterapeutisk på alvorlig psykisk syke. Behandlingskapasiteten for rus og psykisk helsevern har tidligere vært planlagt redusert i nye OUS med 25 prosent, uten faglig konsekvensutredning. Lignende tall har vært lagt til grunn for resten av psykiatrien i sykehusplaner for hele HSØ. De som vil sitte igjen med det praktiske hovedansvaret for de mest alvorlig psykisk syke, er ofte utslitte familier og de allerede hardt belastede bydelene/kommunene.

Dette er en sterkt urovekkende utvikling. Tillitsvalgte har i en rekke sammenhenger tatt opp denne problemstillingen og fremmet faglige innsigelser. Vi trenger plassene på de eksisterende psykiatriske sykehusene! På denne bakgrunn oppfordrer vi innstendig til å revurdere planene om salg og flytting av all psykiatribehandling til samlokaliserte sykehus. Det stred mot faglig fornuft å bygge gode miljøterapeutiske behandlingstilbud i høyblokker i Breivika i Tromsø. Det strider også mot faglig fornuft å innlemme psykiatri i nye Drammen storsykehus, på ei industritomt i Moelv eller tett på Sinsenkrysset i Oslo.

Vi råder alle i foretaksstyrene til å forestille seg selv i pasientrollen og tenke over hvilken beliggenhet og hvilke miljømessige faktorer som gir best tilfriskning den dagen du skulle trenge psykiatrisk helsehjelp med opphold ut over et par uker. HSØ bør ikke minst ta lærdom av Sivilombudets meget sterke kritikk mot Østfoldsykehuset på Kalnes i 2018.

Et flertall i Stortinget krevde i februar 2021 umiddelbar stans i nedbyggingen av sengeplasser i sykehuspsykiatrien. Stortinget må igjen på banen og ta et oppgjør med et skakkjørt styringssystem der helseforetakene ikke synes å ta nødvendig hensyn til de mest alvorlig psykiatriske syke og deres nærmeste.

På sikt vil det ikke være formålstjenlig å selge de attraktive psykiatriske sykehustomtene. Det ligger mye godt lederskap i å være ydmyke nok til å lytte og lære av det som skjer i Tromsø!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt